Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kaip įregistruoti statinio didesnį baigtumo procentą negu buvo įregistruotas ankščiau?

Asmuo, norintis pakeisti nebaigto statyti statinio duomenis (baigtumo %) Nekilnojamojo turto registre, turi paduoti prašymą bet kuriame valstybės įmonės Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje. Kartu su prašymu reikia pateikti atnaujintą statinio kadastro duomenų bylą, parengtą matininkų, nurodytų Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo  11 straipsnyje, ir dokumentą t. y. Pažymą apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo statinio projekto (toliau - Pažyma), gautą iš Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos, jei statinys priskirtinas ypatingų ar neypatingų statinių kategorijai.
Pažyma yra pagrindas pakeisti nebaigto statyti statinio duomenis ir įregistruoti nuosavybės teises į padidėjusią statinio dalį Nekilnojamojo turto registre.

Jei statinys priskiriamas nesudėtingų statinių kategorijai, kartu su prašymu reikia pateikti statinio kadastro duomenų bylą ir statybą leidžiančius dokumentus, kai jie privalomi. Šiuo atveju aukščiau nurodyta Pažyma neprivaloma, išskyrus Statybos įstatymo 39 straipsnio 2 dalyje nurodytus atvejus. 

Papildoma informacija:

Nebaigto statinio registravimas reglamentuotas 
Statybos įstatymo 39 straipsnyje.

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos viršininko 2016 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. 1V-73 „Dėl Pažymos apie statinio (-ių) statybą be nukrypimų nuo esminių statinio (-ių) projekto sprendinių išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių išdavimo tvarkos aprašas nustato Pažymos išdavimo tvarką.


Nekilnojamojo turto registro nuostatų pirmame skirsnyje nustatyta prašymų nekilnojamojo turto registro tvarkytojui pateikimo tvarka. Nuostatų 25 punkte nurodyta, kad prašymą įregistruoti nekilnojamąjį daiktą ir nuosavybės teises į jį teritoriniam registratoriui pateikia jį įgijęs asmuo  pats arba per savo atstovą, turintį įstatymų nustatyta tvarka išduotą įgaliojimą.

 
Redaguota: 2018-01-10 15:47
Į viršų