Gyventojų registras

Norint patikslinti asmens duomenis Gyventojų registre, reikia pateikti:
  1. Prašymą dėl duomenų tikslinimo (prašymas turi būti parašytas valstybine kalba, pasirašytas ir jame nurodytas vardas, pavardė, gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti);
  2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę);
  3. Priklausomai nuo tikslinamų duomenų reikia pateikti teisingus duomenis įroda
Prašymas paštu gali būti pateikiamas šiuo adresu: Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius.

 
Gyventojų, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrų skyriaus pažymos apie asmenų deklaruotas gyvenamąsias vietas yra išduodamos pateikus vienkartinį prašymą.
 
Informacija apie tai, kas turi būti nurodyta juridinio asmens prašyme pateikiama nuorodoje.
 
Informaciją apie prašymo pateikimo tvarką rasite čia.

 
Gyventojų, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrų skyriaus pažymos apie asmens šeiminę padėtį yra išduodamos pateikus vienkartinį prašymą.
 
Informacija apie tai, kas turi būti nurodyta prašyme pateikiama nuorodoje.
 
Informaciją apie prašymo pateikimo tvarką rasite čia.

 
Asmens mirties faktą patvirtinanti pažyma gali būti išduodama tik tuo atveju, jeigu tokie duomenys yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą.
 
Dokumentą užsisakyti galima Gyventojų, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrų skyriui pateikus vienkartinį prašymą.
 
Informacija apie tai, kas turi būti nurodyta prašyme, pateikiama nuorodoje.
 
Fizinis asmuo, norėdamas gauti Gyventojų registro pažymą ar išrašą, Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje turi pateikti prašymą, kuriame turi būti nurodyta:
 
- prašymą pateikusio asmens vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento tipas ir numeris, telefonas ir (ar) elektroninio pašto adresas;
- prašomų pateikti duomenų apimtis;
Norėdami gauti informaciją, kas yra nurodytu adresu įregistruoto nekilnojamojo turto savininkas, galite užsisakyti Nekilnojamojo turto registro išrašą pagal nurodytą turto adresą. Išrašo užsakymo tvarką rasite nuorodoje
 
Užsienio valstybėje po 1990 m. kovo 11 d. mirusio Lietuvos Respublikos (toliau – LR) piliečio ar užsieniečio, turinčio nuolatinę gyvenamąją vietą LR, mirtis įtraukiama į apskaitą jų gyvenamosios vietos civilinės metrikacijos įstaigoje (toliau –CMĮ). Jeigu mirusysis neturėjo gyvenamosios vietos LR, mirtis įtraukiama į apskaitą paskutinės jo gyvenamosios vietos LR CMĮ arba Vilniaus miesto CMĮ.
Prašymas dėl pažymos ar išrašo gavimo gali būti pateiktas Gyventojų, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrų skyriui  per pareiškėjo (toliau – paslaugos gavėjas) atstovą (toliau – užsakovas).
Vieną kartą per kalendorinius metus neatlygintinai susipažinti ar gauti dokumentą su Lietuvos Respublikos gyventojų registre (toliau – Gyventojų registras) kaupiamais savo, nepilnamečių savo vaikų ir įvaikių, taip pat asmenų, kuriems paskirta globa ar rūpyba, asmens duomenimis galima vienu iš žemiau nurodytų būdų:
 
- atvykus tiesiogiai į bet kurį Registrų centro Klientų aptarnavimo padalinį ir pateikus vienkartinį prašymą bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

Norint pakeisti duomenis apie gyvenamąją vietą (valstybę), Registrų centro  Gyventojų, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrų skyriui reikia pateikti laisvos formos prašymą pakeisti gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis, nurodant savo asmens duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą) ir valstybę, kurioje dabar nuolat gyvenate,  bei pridėti savo asmens dokumento kopiją.

Norint įrašyti duomenis apie užsienyje gimusio vaiko gyvenamąją vietą, Registrų centrui reikia pateikti laisvos formos prašymą, nurodant vaiko duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą) ir valstybę, kurioje nuolat gyvena, bei pridėti savo asmens dokumento kopiją. Prašymą galima pateikti tiesiogiai Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje, elektroniniu paštu grt@registrucentras.lt ar paštu adresu: Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius.
Prašymas Gyventojų registro dokumentų rengimo grupei  gali būti pateikiamas šiuo elektroninio pašto adresu: grt@registrucentras.lt.

 
Registrų centro Gyventojų, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrų skyrius išduoda pažymas apie asmens šeiminę padėtį, sutuoktinį ir nepilnamečius vaikus, pateikus vienkartinį prašymą.
 
Informacija apie tai, kas turi būti nurodyta prašyme pateikiama nuorodoje.
 
Informaciją apie prašymo pateikimo tvarką rasite čia.Už Registrų centro Gyventojų registro  pažymas gali būti apmokama:
<div clas
Prašymas dėl pažymos apie šeimos sudėtį gavimo gali būti pateiktas bet kuriam Registrų centro  klientų aptarnavimo padaliniui.
 
Papildoma informacija apie tai, kas turi būti nurodyta prašyme, pateikiama nuorodoje.

Išsamią informaciją apie prašymo pateikimo tvarką rasite čia.

 

Asmuo, norintis gauti pažymą apie artimos giminystės ryšius su asmeniu, iš kurio perka būstą, Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje turi pateikti prašymą. Prašyme turi būti nurodytas pažymos gavimo teisinis pagrindas (įstatymas), duomenų naudojimo tikslas bei įvardintas asmuo, iš kurio perkamas būstas. Kartu su prašymu reikia pateikti ir asmens, iš kurio perkamas būstas, rašytinį sutikimą tikrinti jo giminystės ryšį su pirkėju.
 

Nemokamą pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą galima gauti seniūnijoje pagal gyvenamąją vietą ar kitame savivaldybės padalinyje, kuriam pavesta vykdyti gyvenamosios vietos deklaravimo funkciją. Pažymą ar išrašą apie deklaruotą gyvenamąją vietą taip pat galima gauti Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje. Informaciją apie prašymo pateikimo tvarką rasite čia, o informaciją apie įkainius - čia.
Nekilnojamojo turto savininkui (bendraturčiui), pateikus laisvos formos prašymą, seniūnija ar kitas savivaldybės padalinys, kuris vykdo gyvenamosios vietos deklaravimo funkciją, nemokamai išduoda pažymą apie jam priklausančiose patalpose (nurodytu adresu) gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis. Šią pažymą nekilnojamojo turto savininkas gali taip pat gauti, pateikęs laisvos formos prašymą valstybės įmonei Registrų centrui.  Informaciją, kokiu būdu pateikti prašymą, rasite <a href="ht
Gyventojų registre tvarkomi duomenys tretiesiems asmenims (pvz., notarui ir kt.) neprieinami tuo atveju, kai registro duomenų bazėje yra įregistruotas asmens prašymas neteikti jo asmens duomenų tretiesiems asmenims.
Norint atšaukti apribojimą teikti duomenis tretiesiems asmenims, asmuo turi pateikti laisvos formos prašymą Gyventojų registro tvarkytojui. Prašymo pateikimo tvarką rasite čia.

 
Lietuvos Respublikos gyventojų registro pažymos gali būti parengiamos skubos tvarka per 1 darbo dieną, tačiau tik tuo atveju, kai duomenų gavėjo prašomi Gyventojų registro duomenys yra teisingi ir išsamūs, ir kartu su prašymu yra pateikti visi reikalingi dokumentai ir duomenys.
 
Jeigu duomenų gavėjo buvo paprašyta patikslinti ar papildyti prašymą, tuomet duomenų arba informacijos pateikimo terminas skaičiuojamas nuo patikslinto ar papildyto prašymo gavimo dienos.

 
Pažymą apie savo nepilnamečio vaiko asmens duomenis, įskaitant deklaruotą gyvenamąją vietą, galima užsisakyti VĮ Registrų centrui pateikus vienkartinį prašymą.
 
Informacija apie tai, kas turi būti nurodyta prašyme, pateikiama nuorodoje.
 
Papildomą su prašymo pateikimu ir vykdymu susijusią informaciją rasite čia.

 
Gyventojų registro pažymą apie savo nepilnamečius vaikus galima užsisakyti VĮ Registrų centrui pateikus vienkartinį prašymą.
 
Informacija apie tai, kas turi būti nurodyta prašyme, pateikiama nuorodoje.
 
Informaciją apie prašymo pateikimo tvarką rasite čia.

Fizinis asmuo, norėdamas gauti Gyventojų registro pažymą ar išrašą, VĮ Registrų centrui turi pateikti prašymą, kuriame turi būti nurodyta:
 
- prašymą pateikusio asmens vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento tipas ir numeris, telefonas ir (ar) elektroninio pašto adresas;
- prašomų pateikti duomenų apimtis;
- duomenų naudojimo tikslas;
- teisinis duomenų gavimo pagrindas;
Jeigu duomenų gavėjas prašo pateikti informaciją apie kitą asmenį ir tokia teisė nenustatyta įstatymuose ar kituose teisės aktuose, kartu su prašymu turi būti pateiktas duomenų subjekto sutikimas teikti jo asmens duomenis. Nesant minėto dokumento, duomenų subjektui gali būti siunčiamas raštas dėl sutikimo teikti jo asmens duomenis gavimo. Tuo atveju, jeigu duomenų subjektas nesutinka arba duomenų subjekto sutikimas negaunamas, informacija duomenų gavėjui neteikiama.
 
Pažymą apie istorinius savo deklaruotų gyvenamųjų vietų duomenis galima užsisakyti VĮ Registrų centrui pateikus vienkartinį prašymą.
 
Informacija apie tai, kas turi būti nurodyta prašyme, pateikiama nuorodoje.
 
Informaciją apie prašymo pateikimo tvarką rasite čia.

 
Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą galima užsakyti VĮ Registrų centrui pateikus vienkartinį prašymą.
 
Informacija apie tai, kas turi būti nurodyta prašyme pateikiama nuorodoje.
 
Informaciją apie prašymo pateikimo tvarką rasite čia.

 
VĮ Registrų centro pažymos apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą ar jos pasikeitimus yra išduodamos pateikus vienkartinį prašymą.
 
VĮ Registrų centro pažymos apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą yra išduodamos, pateikus vienkartinį prašymą. Informaciją apie tai, kas turi būti nurodyta teikiamame prašyme, rasite nuorodoje. Prašymo pateikimo tvarką rasite čia.
 
Atlyginimo už Gyventojų registro duomenų vienetą dydžius rasite nuorodoje.