Gyventojų registras

Asmuo, norintis gauti pažymą apie artimos giminystės ryšius su asmeniu, iš kurio perka būstą, Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje turi pateikti prašymą. Prašyme turi būti nurodytas pažymos gavimo teisinis pagrindas (įstatymas), duomenų naudojimo tikslas bei įvardintas asmuo, iš kurio perkamas būstas. Kartu su prašymu reikia pateikti ir asmens, iš kurio perkamas būstas, rašytinį sutikimą tikrinti jo giminystės ryšį su pirkėju.
 

Prašymas dėl pažymos apie šeimos sudėtį gavimo gali būti pateiktas bet kuriam Registrų centro teritoriniam klientų aptarnavimo padaliniui.
 
Papildoma informacija apie tai, kas turi būti nurodyta prašyme, pateikiama nuorodoje.

Išsamią informaciją apie prašymo pateikimo tvarką rasite čia.

 
Nemokamą pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą galima gauti seniūnijoje pagal gyvenamąją vietą ar kitame savivaldybės padalinyje, kuriam pavesta vykdyti gyvenamosios vietos deklaravimo funkciją. Pažymą ar išrašą apie deklaruotą gyvenamąją vietą taip pat galima gauti Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje. Informaciją apie prašymo pateikimo tvarką rasite čia, o informaciją apie įkainius - čia.
Norėdami gauti informaciją, kas yra nurodytu adresu įregistruoto nekilnojamojo turto savininkas, galite užsisakyti Nekilnojamojo turto registro išrašą pagal nurodytą turto adresą. Išrašo užsakymo tvarką rasite nuorodoje
 
Nekilnojamojo turto savininkui (bendraturčiui), pateikus laisvos formos prašymą, seniūnija ar kitas savivaldybės padalinys, kuris vykdo gyvenamosios vietos deklaravimo funkciją, nemokamai išduoda pažymą apie jam priklausančiose patalpose (nurodytu adresu) gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis. Šią pažymą nekilnojamojo turto savininkas gali taip pat gauti, pateikęs laisvos formos prašymą valstybės įmonei Registrų centrui.  Informaciją, kokiu būdu pateikti prašymą, rasite <a href="ht
Norint patikslinti asmens duomenis Gyventojų registre, reikia pateikti:
  1. Prašymą dėl duomenų tikslinimo (prašymas turi būti parašytas valstybine kalba, pasirašytas ir jame nurodytas vardas, pavardė, gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti);
  2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę);
  3. Priklausomai nuo tikslinamų duomenų reikia pateikti teisingus duomenis įroda
Gyventojų registre tvarkomi duomenys tretiesiems asmenims (pvz., notarui ir kt.) neprieinami tuo atveju, kai registro duomenų bazėje yra įregistruotas asmens prašymas neteikti jo asmens duomenų tretiesiems asmenims.
Norint atšaukti apribojimą teikti duomenis tretiesiems asmenims, asmuo turi pateikti laisvos formos prašymą Gyventojų registro tvarkytojui. Prašymo pateikimo tvarką rasite čia.

 
Lietuvos Respublikos gyventojų registro pažymos gali būti parengiamos skubos tvarka per 1 darbo dieną, tačiau tik tuo atveju, kai duomenų gavėjo prašomi Gyventojų registro duomenys yra teisingi ir išsamūs, ir kartu su prašymu yra pateikti visi reikalingi dokumentai ir duomenys.
 
Jeigu duomenų gavėjo buvo paprašyta patikslinti ar papildyti prašymą, tuomet duomenų arba informacijos pateikimo terminas skaičiuojamas nuo patikslinto ar papildyto prašymo gavimo dienos.

 
Pažymą apie savo nepilnamečio vaiko asmens duomenis, įskaitant deklaruotą gyvenamąją vietą, galima užsisakyti VĮ Registrų centrui pateikus vienkartinį prašymą.
 
Informacija apie tai, kas turi būti nurodyta prašyme, pateikiama nuorodoje.
 
Papildomą su prašymo pateikimu ir vykdymu susijusią informaciją rasite čia.

 
Gyventojų registro pažymą apie savo nepilnamečius vaikus galima užsisakyti VĮ Registrų centrui pateikus vienkartinį prašymą.
 
Informacija apie tai, kas turi būti nurodyta prašyme, pateikiama nuorodoje.
 
Informaciją apie prašymo pateikimo tvarką rasite čia.

Fizinis asmuo, norėdamas gauti Gyventojų registro pažymą ar išrašą, VĮ Registrų centrui turi pateikti prašymą, kuriame turi būti nurodyta:
 
- prašymą pateikusio asmens vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento tipas ir numeris, telefonas ir (ar) elektroninio pašto adresas;
- prašomų pateikti duomenų apimtis;
- duomenų naudojimo tikslas;
- teisinis duomenų gavimo pagrindas;
Jeigu duomenų gavėjas prašo pateikti informaciją apie kitą asmenį ir tokia teisė nenustatyta įstatymuose ar kituose teisės aktuose, kartu su prašymu turi būti pateiktas duomenų subjekto sutikimas teikti jo asmens duomenis. Nesant minėto dokumento, duomenų subjektui gali būti siunčiamas raštas dėl sutikimo teikti jo asmens duomenis gavimo. Tuo atveju, jeigu duomenų subjektas nesutinka arba duomenų subjekto sutikimas negaunamas, informacija duomenų gavėjui neteikiama.
 
Pažymą apie istorinius savo deklaruotų gyvenamųjų vietų duomenis galima užsisakyti VĮ Registrų centrui pateikus vienkartinį prašymą.
 
Informacija apie tai, kas turi būti nurodyta prašyme, pateikiama nuorodoje.
 
Informaciją apie prašymo pateikimo tvarką rasite čia.

 
Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą galima užsakyti VĮ Registrų centrui pateikus vienkartinį prašymą.
 
Informacija apie tai, kas turi būti nurodyta prašyme pateikiama nuorodoje.
 
Informaciją apie prašymo pateikimo tvarką rasite čia.

 
VĮ Registrų centro pažymos apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą ar jos pasikeitimus yra išduodamos pateikus vienkartinį prašymą.
 
VĮ Registrų centro pažymos apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą yra išduodamos, pateikus vienkartinį prašymą. Informaciją apie tai, kas turi būti nurodyta teikiamame prašyme, rasite nuorodoje. Prašymo pateikimo tvarką rasite čia.
 
Prašymas paštu gali būti pateikiamas šiuo adresu: A. Vivulskio g. 4A, LT-03220, Vilnius.

 
Fizinis asmuo, norėdamas gauti Gyventojų registro pažymą ar išrašą, VĮ Registrų centrui turi pateikti prašymą, kuriame turi būti nurodyta:
 
- prašymą pateikusio asmens vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento tipas ir numeris, telefonas ir (ar) elektroninio pašto adresas;
- prašomų pateikti duomenų apimtis;
- duomenų naudojimo tikslas;
Atlyginimo už Gyventojų registro duomenų vienetą dydžius rasite nuorodoje.
Registrų centro Gyventojų registro departamente yra išduodamos pažymos apie asmens šeiminę padėtį, sutuoktinį ir nepilnamečius vaikus, pateikus vienkartinį prašymą.
 
Informacija apie tai, kas turi būti nurodyta prašyme pateikiama nuorodoje.
 
Informaciją apie prašymo pateikimo tvarką rasite čia.


Už Registrų centro Gyventojų registro departamento pažymas gali būti apmokama:
<div class="rtejust
Vieną kartą per kalendorinius metus neatlygintinai susipažinti ar gauti dokumentą su Lietuvos Respublikos gyventojų registre (toliau – Gyventojų registras) kaupiamais savo, nepilnamečių savo vaikų ir įvaikių, taip pat asmenų, kuriems paskirta globa ar rūpyba, asmens duomenimis galima vienu iš žemiau nurodytų būdų:
 
- atvykus tiesiogiai į bet kurį Registrų centro Klientų aptarnavimo padalinį ir pateikus vienkartinį prašymą bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
Gyventojų registro duomenų teikimo taisyklės nustato, kad fizinis asmuo, norėdamas gauti Gyventojų registro pažymą ar išrašą, turi pateikti prašymą, kuriame turi būti nurodyta:
  • prašymą pateikusio asmens vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento tipas ir numeris, telefonas ir (ar) elektroninio pašto adresas;
  • prašomų pateikti duomenų apimtis;
Gyventojų registro duomenų teikimo taisyklės nustato, kad juridinis asmuo, norėdamas gauti Gyventojų registro pažymą ar išrašą, turi pateikti atsakingo asmens pasirašytą laisvos formos prašymą, kuriame turi būti nurodyta:
  • įmonės pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefonas ir (ar) elektroninio pašto adresas;
  • asmens, kurio duomenis prašoma pateikti, vardas (vardai), pavardė (pavardės), gimimo data (arba gimi
Fizinio asmens teisė gauti dokumentą su savo asmens duomenimis yra įtvirtinta Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 1 punkte, todėl, teikiant prašymą dėl pažymos apie savo asmens duomenis gavimo, skiltyje Teisinis duomenų gavimo pagrindas turėtumėte įrašyti aukščiau nurodytą įstatymo nuostatą.

 
Gyventojų registro departamentui (toliau – Departamentas) prašymas dėl pažymos ar išrašo gavimo gali būti pateiktas per pareiškėjo (toliau – paslaugos gavėjas) atstovą (toliau – užsakovas).
Asmens mirties faktą patvirtinanti pažyma gali būti išduodama tik tuo atveju, jeigu tokie duomenys yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą.
 
Dokumentą užsisakyti galima Gyventojų registro departamentui pateikus vienkartinį prašymą.
 
Informacija apie tai, kas turi būti nurodyta prašyme, pateikiama nuorodoje.
 
Gyventojų registro departamento pažymos apie asmenų deklaruotas gyvenamąsias vietas yra išduodamos pateikus vienkartinį prašymą.
 
Informacija apie tai, kas turi būti nurodyta juridinio asmens prašyme pateikiama nuorodoje.
 
Informaciją apie prašymo pateikimo tvarką rasite čia.

 
Gyventojų registro departamento pažymos apie asmens šeiminę padėtį yra išduodamos pateikus vienkartinį prašymą.
 
Informacija apie tai, kas turi būti nurodyta prašyme pateikiama nuorodoje.
 
Informaciją apie prašymo pateikimo tvarką rasite čia.