NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRAS IR REGISTRAS

Kokia yra naujo nesudėtingo statinio registravimo Nekilnojamojo turto registre tvarka?

Asmuo, norintis Nekilnojamojo turto registre įregistruoti nekilnojamąjį daiktą, baigtą statyti statinį ir nuosavybės teises į jį, bet kuriame teritoriniame  Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje turi paduoti prašymą. Kartu su prašymu turi pateikti nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą, parengtą matininkų, nurodytų Nekilnojamojo turto kadastro  įstatymo  11 straipsnyje, ir statybos užbaigimą patvirtinančius dokumentus. 

Jei statiniai priskiriami nesudėtingų statinių kategorijai, nekilnojamojo turto registro tvarkytojui reikia pateikti statytojo surašytą deklaraciją apie statybos užbaigimą, kurioje nurodyti statybą leidžiantys dokumentai (jei privalomi),  kurios nereikia registruoti ir tvirtinti Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje. Deklaracija apie statybos užbaigimą yra pagrindas Nekilnojamojo turto registre įregistruoti naujai pastatytą statinį ir daiktines teises į jį.
Pažymėtina, kad žemės sklypo kadastro duomenys privalo būti pakeisti, jei pasikeitė žemės naudmenų sudėtis, ne vėliau kaip iki statinio įregistravimo.


Nekilnojamojo turto registro nuostatų 35 punkte nurodyta, kad prašymas įregistruoti nekilnojamąjį daiktą, daiktinę teisę, daiktinių teisių suvaržymus ir juridinius faktus gali būti pateikiamas asmeniškai, paštu, elektroninių ryšių priemonėmis. Elektroninių ryšių priemonėmis teikiamą prašymą asmuo turi pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu. Asmens prašymas, perduotas paštu ar elektroninėmis ryšio priemonėmis, laikomas pateiktu, jeigu prašyme nurodyta įsipareigojimas apmokėti už atliktus darbus, parengtų dokumentų atsiėmimo vieta arba jų pateikimo būdas ir prie prašymo pridėti aukščiau nurodyti dokumentai.

Dokumento, patvirtinančio nekilnojamojo daikto suformavimo teisėtumą ir nuosavybės teisių į jį atsiradimą, pateikiamas tik originalas arba įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas jo nuorašas. Dokumentai gali būti rašytiniai ir elektroniniai. Elektroniniai dokumentai turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, arba gali būti pateikiamos skaitmenine forma rašytinių dokumentų kopijos, patvirtintos saugiu elektroniniu parašu, kaip nurodyta Nekilnojamojo turto registro nuostatų 38 punkte.
Registravimo paslaugų atlikimo terminus ir įkainius rasite
 nuorodoje.

Papildoma informacija:

Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnyje nurodyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą ir jų pakeitimo teisiniai pagrindai.

Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 841.2. punkte detalizuojamas dokumentų, kurie turėtų būti pateikiami nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į kadastrą tam tikrais atvejais, sąrašas.

Statybos užbaigimo tvarka reglamentuota
Statybos įstatyme ir statybos techniniame reglamente STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ .

Statybos užbaigimo deklaracijos rekvizitai patvirtinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2016 m. kovo 29 d.  įsakymu Nr. 1V-32 „Dėl deklaracijos apie statybos užbaigimą/paskirties pakeitimą rekvizitų patvirtinimo“.

 

Redaguota: 2016-12-15 10:11
Į viršų