Juridinių asmenų registras

Kokiais atvejais daugiabučių namų savininkų bendrijoje renkama valdyba ir jos pirmininkas, o kada renkamas tik bendrijos pirmininkas?

Daugiabučio namo savininkų bendrijos veiklą reglamentuoja Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas.
Bendrijos nariu negali būti asmuo, kuris neturi nuosavybės name, kuriame steigiama bendrija.

Bendrijoje turi būti kolegialus valdymo organas - valdyba ir (arba) vienasmenis valdymo organas - bendrijos pirmininkas. Tai reiškia, kad bendrija gali turėti valdybą ir kartu vienasmenį valdymo organą - bendrijos pirmininką arba tik vienasmenį valdymo organą -  bendrijos pirmininką. Bendrijos vardu abiem atvejais veikia bendrijos pirmininkas.

Įstatymas nustato, kad jeigu bendrijos nariai nusprendžia bendrijos pirmininku rinkti asmenį, kuris neturi buto ar kitų patalpų tame (tuose) pastate (pastatuose), kurio (kurių) bendrojo naudojimo objektams valdyti įsteigta bendrija, kolegialus valdymo organas - valdyba turi būti sudaromas.

Bendrijos valdybą sudaro bendrijos pirmininkas ir bendrijos valdybos nariai. Bendrijos pirmininkas yra bendrijos valdybos pirmininkas. Bendrijos valdybos narių skaičius nustatomas bendrijos įstatuose. Jis negali būti mažesnis kaip trys nariai.  

Bendrijos valdybos nariu gali būti renkamas tik fizinis asmuo, turintis butą ar kitas patalpas tame (tuose) pastate (pastatuose), kurio (kurių) bendrojo naudojimo objektams valdyti yra įsteigta bendrija. Šie reikalavimai taikomi ir bendrijos pirmininkui, kai valdyba nesudaroma. 

Kai daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos nariu yra juridinis asmuo, bendrijos valdybos nariu ar pirmininku gali būti išrinktas juridinio asmens vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Jeigu valdybos nariu ar pirmininku renkamas juridinio asmens įgaliotas asmuo, Juridinių asmenų registro tvarkytojui turi būti pateiktas juridinio asmens vadovo pasirašytas dokumentas, patvirtinantis  įgaliojimų vykdyti konkrečios bendrijos pirmininko ar valdybos nario pareigas suteikimą.
 


 

Redaguota: 2019-04-29 13:56
Į viršų