Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registras

Kokia tvarka yra teikiami Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro duomenys?

Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registras nėra viešas.

Norint gauti registre saugomų duomenų pagrindu parengtą išrašą, Registrų centrui reikia pateikti nustatytos formos prašymą, kuriame turi būti nurodyta:
  • prašymą pateikusio asmens vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, telefonas ir (ar) elektroninio pašto adresas;
  • duomenų naudojimo tikslas;
  • apibrėžtas ir teisėtas registro duomenų naudojimo tikslas. (Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 6 str., Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 26 str. 1 d.).
  • prašomų pateikti duomenų apimtis ir duomenų apimties pagrindimas;
  • vienas iš šio registro duomenų paieškos kriterijų;
  • asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijai;
  • pageidaujamas duomenų gavimo būdas.
  • dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas nustatyto dydžio atlyginimas.
Prašymas gali būti pateikiamas asmeniškai bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Elektroninių ryšių priemonėmis teikiamą prašymą asmuo turi pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu. Asmens prašymas, perduotas paštu ir elektroninių ryšių priemonėmis laikomas pateiktu, jeigu prašyme nurodytas įsipareigojimas apmokėti už atliktus darbus, parengtų dokumentų atsiėmimo vieta arba jų pateikimo būdas.

Darbų atlikimo įkainius pateikiame šioje nuorodoje. Atlyginimo už Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro duomenis (išrašus) dydžiai yra nustatyti 2014 m. rugsėjo 3 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 898.


 
Redaguota: 2016-07-01 10:57
Į viršų