Juridinių asmenų registras

Kokie dokumenta​​i pateikiami Juridinių asmenų r​e​gistro tvarky​to​jui išregistr​uoti likviduotą juridi​nį asmenį?

Likvidatorius, atlikęs juridinio asmens likvidavimo procedūras, Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikia šiuos dokumentus:
1. Prašymą išregistruoti likviduotą juridinį asmenį forma JAR-4.
2. Likvidavimo aktą (surašomas laisva forma, nurodant likvidavimo metu atliktus darbus).
3. Dokumentų ir archyvų įstatymo nustatytų subjektų, įgaliotų priimti likviduojamų juridinių asmenų dokumentus saugoti, išduotą pažymą, patvirtinančią, kad dokumentai perduoti toliau saugoti arba kad perduotinų toliau saugoti dokumentų nėra.
4. Dokumentus ir duomenis teikiančio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Jeigu likvidatorius veikia per atstovą, kartu su dokumentais Registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.
Juridinis asmuo išregistruojamas neatlygintinai, Registro tvarkytojui gavus nurodytus dokumentus bei Teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimą JAR-PBA apie juridinio asmens atsiskaitymą su biudžetais ir pinigų fondais.
 

Redaguota: 2019-08-13 12:16
Į viršų