Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Ar galima nuosavybės teises, įgytas santuokoje, į nekilnojamąjį daiktą įregistruoti abiejų sutuoktinių vardu, jeigu įsigijimo dokumente įrašytas vienas iš sutuoktinių?

Bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teisės registravimas ir tvarka nustatyta Nekilnojamojo turto registro įstatymo 19 straipsnyje.

Jeigu nekilnojamasis daiktas įgytas santuokoje bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise (juridinis faktas, kad nekilnojamasis daiktas įgyjamas bendrosios jungtinės nuosavybės teise, nurodytas dokumente), tačiau dokumente ir Nekilnojamojo turto registre nurodytas tik vienas asmuo, kitą bendrosios jungtinės nuosavybės dalyvį kaip savininką Nekilnojamojo turto registre galima įrašyti, Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui pateikus prašymą ir santuokos liudijimą. Santuokos liudijimo pateikti nereikia, kai Gyventojų registro duomenimis galima nustatyti santuokos fakto atsiradimą, pasibaigimą ar pasikeitimą.

Jeigu dokumente nenurodyta, kad nekilnojamasis daiktas įgytas bendrosios jungtinės nuosavybės teise, bendrosios jungtinės nuosavybės teisė į tą daiktą gali būti registruojama abiejų sutuoktinių rašytiniu prašymu, pateikus santuokos liudijimą. Santuokos liudijimo pateikti nereikia, kai Gyventojų registro duomenimis galima nustatyti santuokos fakto atsiradimą, pasibaigimą ar pasikeitimą. Ši nuostata netaikoma, kai nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą vienas iš sutuoktinių įgijo iki santuokos, o būdamas susituokęs paveldėjimo ar dovanojimo būdu, jeigu dovanojimo sutartyje ar paveldėjimo dokumente nebuvo nurodyta, jog turtas perduodamas sutuoktinių bendrojon jungtinėn nuosavybėn, arba kai dokumente, kuris yra pagrindas nuosavybės teisei įregistruoti nekilnojamojo turto registre, nurodyta, jog nekilnojamasis daiktas įgytas asmenine sutuoktinio nuosavybės teise.

Nekilnojamojo turto registro nuostatų 34 punkte nustatyta, kad prašymas įregistruoti nekilnojamąjį daiktą, daiktines teises, tų teisių suvaržymus, juridinius faktus, įmonių dovanojimo, pirkimo–pardavimo ar nuomos sutartis pateikiamas bet kuriam iš teritorinių registratorių asmeniškai, paštu, elektroninių ryšių priemonėmis. Elektroninių ryšių priemonėmis teikiamą prašymą asmuo turi pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu. Asmens prašymas, perduotas paštu ar elektroninėmis ryšio priemonėmis, laikomas pateiktu, jeigu prašyme nurodyta įsipareigojimas apmokėti už atliktus darbus, parengtų dokumentų atsiėmimo vieta arba jų pateikimo būdas, galima identifikuoti pareiškėją ir prie prašymo pridėti aukščiau nurodyti dokumentai.

Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui pateikiamas tik dokumento originalas arba įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas jo nuorašas. Dokumentai gali būti rašytiniai ir elektroniniai. Elektroniniai dokumentai turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, arba gali būti pateikiamos skaitmenine forma rašytinių dokumentų kopijos, patvirtintos saugiu elektroniniu parašu, kaip nurodyta Nuostatų 38 punkte.
Registravimo paslaugų atlikimo terminus ir įkainius rasite
 nuorodoje.


Redaguota: 2019-08-20 11:43
Į viršų