Juridinių asmenų registras

Kokie teisės aktų nustatyti reikalavimai juridinio asmens pavadinimui?

Juridinio asmens pavadinimas sudaromas vadovaujantis Civilinio kodekso 2.39 - 2.43 straipsnių nuostatomis, Juridinių asmenų registro nuostatais, Juridinių asmenų registro tvarkymo taisyklėmis ir kitais teisės aktais. Juridinio asmens pavadinimas turi būti sudarytas taip pat laikantis Valstybinės lietuvių kalbos komisijos patvirtintų Įmonių, įstaigų ir organizacijų simbolinių pavadinimų darymo taisyklių, kuriuos nustato, kad simbolinius pavadinimus sudaro bendrinėje lietuvių kalboje vartojami žodžiai ir tam tikri žodžių junginiai.
Papildomą informaciją, kas žinotina apie juridinio asmens pavadinimą, taip pat rasite pagal nuorodą.
Juridinių asmenų registro tvarkytojas, gavęs prašymą laikinai įtraukti pavadinimą į Juridinių asmenų registrą, nustatyta tvarka kreipiasi į Valstybinę lietuvių kalbos komisiją konsultacijos dėl juridinio asmens pavadinimo atitikties lietuvių bendrinės kalbos normoms. Valstybinei lietuvių kalbos komisijai per 6 darbo valandas pranešus Registro tvarkytojui, kad prašomas laikinai įtraukti į Registrą juridinio asmens pavadinimas neatitinka lietuvių bendrinės kalbos normų, Registro tvarkytojas priima sprendimą laikinai juridinio asmens pavadinimo į Registrą neįtraukti, išskyrus atvejus, kai juridinis asmuo susijęs su juridiniu asmeniu arba užsienio juridiniu asmeniu ar kita organizacija. Tokiu atveju kartu su prašymu turi būti pateiktas juridinio asmens ar organizacijos sutikimas naudoti pavadinimą bei registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie užsienio juridinį asmenį ar organizaciją, išrašas ar kitas dokumentas, patvirtinantis, kad juridinis asmuo įregistruotas.

Prašymo dėl pavadinimo laikino įrašymo į Juridinių asmenų registrą pateikimo tvarką rasite nuorodoje.
 
Redaguota: 2019-09-04 08:07
Į viršų