Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Įsigytam žemės sklypui buvo pakeista paskirtis (pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimas) bei perskaičiuotos vertės. Kokius dokumentus reikia pateikti, norint įregistruoti nekilnojamojo daikto kadastro duomenų pakeitimą?

Asmuo, norintis pakeisti Nekilnojamojo turto registre įregistruoto nekilnojamojo daikto kadastro duomenis, šiuo atveju žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą ir vertę, nekilnojamojo turto registro tvarkytojui turi paduoti prašymą pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis. Nekilnojamojo turto registro nuostatai  (toliau - Nuostatai) nustato prašymų pakeisti nekilnojamojo daikto duomenis tvarką. Nuostatų 26 punkte nurodyta, kad prašymą pakeisti duomenis nekilnojamojo daikto registro įraše pateikia daiktinių teisių į šį nekilnojamąjį daiktą turėtojas, įstatymo įgaliota institucija arba asmuo, suinteresuotas jų įregistravimu ar išregistravimu. Prašymą asmuo paduoda pats arba per savo atstovą, turintį įstatymų nustatyta tvarka išduotą įgaliojimą.
Nuostatų 35 punkte  nurodyta, kad prašymas įregistruoti ar išregistruoti nekilnojamąjį daiktą ir daiktines teises į jį, ar pakeisti registro duomenis gali būti pateikiamas bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje asmeniškai, paštu, elektroninių ryšių priemonėmis. Elektroninių ryšių priemonėmis teikiamą prašymą asmuo turi pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu. Asmens prašymas, perduotas paštu, ar elektroninėmis ryšių priemonėmis laikomas pateiktu, jeigu prašyme nurodyta įsipareigojimas apmokėti už atliktus darbus, parengtų dokumentų atsiėmimo vieta arba jų pateikimo būdas, galima identifikuoti pareiškėją ir kartu pateikti įstatymų nustatyti dokumentai.
Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui pateikiamas  tik dokumento originalas arba įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas jo nuorašas. Dokumentai gali būti rašytiniai ir elektroniniai. Elektroniniai dokumentai turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, arba gali būti pateikiamos skaitmenine forma rašytinių dokumentų kopijos, patvirtintos saugiu elektroniniu parašu, kaip nurodyta Nuostatų 38 punkte.
Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 84 punkte nurodyta, kad kartu su prašymu įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą ar juos pakeisti kadastro tvarkytojui turi būti pateikiami  Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje nurodyti dokumentai ir nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, išskyrus atvejus, nurodytus šio įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje. 

Šių kadastro nuostatų 841.1. punkte nurodyta, kad teikiant prašymą pakeisti žemės sklypo kadastro duomenis, reikia pateikti iki 2010 m. birželio 30 d. apskrities viršininko, nuo 2010 m. liepos 1 d. – Nacionalinės žemės tarnybos vadovo ar jo įgalioto žemėtvarkos skyriaus vadovo sprendimą dėl žemės sklypo kadastro duomenų nustatymo ar pakeitimo ar (ir) šių Nuostatų 841.1.1.2.1 ir 841.1.1.2.2 punktuose nurodytais atvejais – savivaldybės administracijos direktoriaus ar institucijos, patvirtinusios specialiojo teritorijų planavimo dokumentą, kuriuo keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, būdas, sprendimą pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, būdą.

Papildoma informacija:

Žemės įstatymo 24 straipsnyje nustatyta pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarka.

Redaguota: 2018-02-08 09:01
Į viršų