Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kokius dokumentus reikia pateikti Nekilnojamojo turto registrui, norint įregistruoti buto rekonstrukciją? (Rekonstrukcija pradėta iki 2017-01-01)

Iki Statybos įstatymo Nr. XII-2573. įsigaliojimo (2017-01-01) pradėtos specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų, prisijungimo sąlygų, statybą leidžiančių dokumentų išdavimo, statinių statybos užbaigimo procedūros baigiamos vykdyti pagal šių procedūrų vykdymo pradžios metu galiojusius teisės aktus.
Pažymėtina, kad atsakyme nurodyti statybos pradžios metu (iki 2017-01-01) galioję teisės aktai.

Statybos įstatymo  2 straipsnio 18 punkte, nurodyta, kad statinio rekonstravimas – statybos rūšis, kurios tikslas – perstatyti statinį (pakeisti statinio laikančiąsias konstrukcijas, pakeičiant statinio išorės matmenis – ilgį, plotį, aukštį ir pan.). Detaliau statinio statybos rūšis ir pagrindinius principus, pagal kuriuos statybos darbai priskiriami atskiroms statybos rūšims nustato Statybos techninis reglamentas STR 1.01.05:2002 „Statinio statybos rūšys“.

Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 16 straipsnio 4 dalyje numatyta, kai statinys yra padalytas į patalpas, kurios suformuotos kaip atskiri nekilnojamieji daiktai, į nekilnojamojo turto kadastrą įrašomi duomenys apie statinį ir apie jo sudėtines dalis – patalpas. Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 24 punkte nurodyta, kad atskirų nekilnojamųjų daiktų (butų, kontorų ir kitų panašių), sudarančių statinį, duomenys nekilnojamojo turto kadastre keičiami tik po to, kai pakeisti viso statinio kadastro duomenys, sudaryta ar atnaujinta statinio kadastro duomenų byla ir kadastro duomenys ar jų pakeitimai įrašyti į kadastrą. Šių nuostatų 84 punkte nurodyta, kad kartu su prašymu įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą ar juos pakeisti kadastro tvarkytojui turi būti pateikiami  Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje nurodyti dokumentai ir nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, o 84.1.2. punkte detalizuojamas dokumentų, kurie turėtų būti pateikiami po statinio (patalpos) rekonstravimo, kapitalinio remonto, paprastojo remonto, atnaujinimo ar kitokio pertvarkymo, sąrašas.
Statybos užbaigimo tvarką, nurodytą Statybos įstatymo 28 straipsnyje, detalizuoja Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.
Atsižvelgiant į išdėstytą informaciją, kartu su dokumentais (tai galėtų būti statybos užbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos užbaigimą), kurie yra kaip pagrindas įregistruoti nekilnojamųjų daiktų – pastato (buto) kadastro duomenų pakeitimus Nekilnojamojo turto registre, kadastro tvarkytojui turi būti pateikiamas prašymas įrašyti nekilnojamojo daikto duomenis ir nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, parengta matininkų, nurodytų Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 straipsnyje.
 
Redaguota: 2017-11-10 11:28
Į viršų