Juridinių asmenų registras

Kokia tvarka juridinio asmens pavadinimas laikinai įrašomas į Juridinių asmenų registrą? Kokio dydžio atlyginimas mokamas už šią paslaugą? Kiek laiko taikoma apsauga laikinai į Juridinių asmenų registrą įrašytam pavadinimui?

Prašymą laikinai įrašyti pavadinimą į Juridinių asmenų registrą galima pateikti bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje pateikus užpildytą prašymo formą JAR-5. 
Prašymo formoje galima įrašyti tik vieną pavadinimą. 

Prašymą laikinai įrašyti pavadinimą į Juridinių asmenų registrą taip pat galima pateikti ir elektroniniu būdu, pasinaudojus Registrų centro klientų aptarnavimo savitarnos sistema. Kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu elektroniniu parašu prisijungus prie klientų savitarnos, reikia pasirinkti skiltį Juridinių asmenų registras ir kairėje meniu pusėje reikia pasirinkti nuorodas: Juridinio asmens prašymai, Prašymas laikinai įrašyti pavadinimą į JAR. Užpildžius reikiamus duomenų laukus bei išsaugojus įrašytą informaciją, prašymą reikia pasirašyti kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu elektroniniu parašu bei, neatsijungus nuo klientų savitarnos sistemos, per nurodytų bankų elektroninės bankininkystės sistemą atlikti apmokėjimą.
Išsamią informaciją, kaip elektroniniu būdu pasirašyti ir pateikti prašymą laikinai įrašyti pavadinimą į Registrą, rasite šiame vaizdo vadove.
Svarbu pažymėti, kad norint steigti juridinį asmenį elektroniniu būdu, pasirinktas pavadinimas būtinai turi būti laikinai įrašytas į Juridinių asmenų registrą.

Registro tvarkytojas, gavęs prašymą laikinai įrašyti pavadinimą į Registrą, patikrina, ar pavadinimas nėra tapatus:

- įregistruotų juridinių asmenų pavadinimams;
- laikinai įtrauktiems į Registrą pavadinimams;
- nacionaliniams, Bendrijos bei išplėstiems į Lietuvą tarptautiniams prekių ženklams.

Neradus tapatumo ir suderinus su Valstybine lietuvių kalbos komisija, pavadinimas ne vėliau kaip per 1 darbo dieną yra laikinai įrašomas į Registrą.

Vadovaujantis Civilinio kodekso 2.68 str. 1 ir 2 d. bei Juridinių asmenų registro nuostatų 128 ir 129 p. nustatyta tvarka skiria terminą trūkumams pašalinti tik nagrinėdamas ir priimdamas sprendimus dėl juridinio asmens, jo filialo, atstovybės, juridinių asmenų (filialų, atstovybių) duomenų  pakeitimų įregistravimo Juridinių asmenų registre. Juridinių asmenų registro tvarkymo taisyklių 68 p. nustatyta, kad nustačius pavadinimo neatitikimą nustatytiems reikalavimams ir priėmus sprendimą neįtraukti į Registrą pavadinimo, išduodama Registro tvarkytojo patvirtinta nustatytos formos pažyma, kurioje nurodoma šio sprendimo priežastis. Registro tvarkytojas išimties atvejais gali grąžinti taisyti pavadinimą, kai pavadinimas nėra tapatus (netinkamas) ir yra galimybė jį pataisyti (didžiosios / mažosios raidės, skyrybos ženklai, lietuviškos galūnės ir pan.).
Registro tvarkytojui priėmus sprendimą neįrašyti laikino juridinio asmens pavadinimo, gali būti teikiamas naujas prašymas įrašyti kitą pavadinimą. Teikiant prašymą Registrų centro savitarnos sistemoje, reikia paslaugą apmokėti iš naujo, o nepanaudotus pinigus galima susigrąžinti. Norint susigrąžinti piniginę įmoką, teikiamas laisvos formos prašymas, nurodant priežastį, pateikto prašymo (užsakymo) numerį bei atsiskaitomosios sąskaitos, į kurią pageidaujate gauti grąžinamus pinigus, numerį. Prašymas gali būti pateiktas bet kuriame  Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje, paštu arba el. paštu info@registrucentras.lt.

Už laikiną pavadinimo įrašymą mokamas 16,22 Eur atlyginimas. Jeigu pavadinimas negali būti laikinai įrašytas į Registrą, už tą patį atlyginimą galima jį keisti iki to laiko, kol pavadinimas bus pripažintas tinkamu ir įrašytas į Registrą.

Laikinos apsaugos laikas - 6 mėnesiai nuo įrašymo į Registrą dienos.

Teisės aktai nenumato galimybės pratęsti laikinai į Juridinių asmenų registrą įtraukto pavadinimo laikinos apsaugos terminą arba atšaukti į Registrą laikinai įtrauktą pavadinimą, taip pat nenumato pirmenybės teikusiam prašymą asmeniui įtraukti pavadinimą. Tas pats pavadinimas gali būti laikinai įtrauktas į Juridinių asmenų registrą ne anksčiau, kaip kitą dieną po 6 mėnesių termino pabaigos.
 

 


 
Redaguota: 2019-07-09 12:28
Į viršų