Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kaip įregistruoti rūsį daugiabutyje?

Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimas yra vykdomas vadovaujantis  Statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ IX skyriaus nuostatomis ir reikalavimais.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad konsultacijas, susijusias su statinių projektavimu, statyba, naudojimu ir visų šių veiklų priežiūra teikia Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (VTPSI) specialistai, info@vtpsi.lt, tel. (8 5) 207 3333.

Asmuo, norintis įregistruoti rūsio patalpą daugiabučiame name ir savo nuosavybės teisę į ją, turi pateikti prašymą bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje. Kartu su prašymu reikia pateikti tinkamai suformuotą rūsio patalpos kadastro duomenų bylą, kurią rengia matininkai, nurodyti Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 straipsnyje, patalpos suformavimo teisėtumą patvirtinančius dokumentus (savivaldybės administracijos išduotą pažymą apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpų) galimybę naudoti pagal paskirtį) ir įstatymų reikalavimus atitinkančius dokumentus, patvirtinančius nuosavybės teisių atsiradimą (įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas bendraturčių susitarimas dėl atsidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės, ar notaro patvirtinta rūsio patalpos įsigijimo nuosavybėn sutartis ir perdavimo aktas, ar teismo sprendimas, ar kitas nuosavybės teisę į rūsio patalpą patvirtinantis dokumentas).

Papildoma informacija:

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpos yra bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas. Visi klausimai susiję su daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpų valdymu, naudojimu (vietos nustatymu) ir disponavimu sprendžiami bendraturčių sutarimu.
Nuosavybės teisės į bendrojo naudojimo patalpas gali būti registruojamos visų namo butų ir kitų patalpų savininkų vardu. Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad buto ir kitų patalpų savininkui priklausanti bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui.
Asmuo, norintis įregistruoti savo nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą (patalpą) Nekilnojamojo turto registre, valstybės įmonės Registrų centro bet kuriame teritoriniame padalinyje turi paduoti prašymą. Kartu su prašymu reikia pateikti bendraturčių susitarimą dėl savininko dalies nustatymo bendroje dalinėje nuosavybėje.
Kai nuosavybės teisės į naujai suformuotą patalpą įregistruotos visiems butų ir kitų patalpų savininkams, bendraturčiai  turi teisę jam priklausančią dalį perleisti kitam asmeniui, ar atsidalinti iš bendrosios dalinės nuosavybės. Nuosavybės teisių perleidimo sutartis turi būti tvirtinama notaro.
 
Suformuotų naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų įregistravimui Nekilnojamojo turto registre, jei nebuvo atliekami jokie statybos darbai, išskyrus paprastąjį remontą, ar paskirties keitimas, nekilnojamojo turto registro tvarkytojui kartu su prašymu reikia pateikti patalpos kadastro duomenų bylą, Savivaldybės administracijos išduotą pažymą apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpų) galimybę naudoti pagal paskirtį, kaip nustatyta Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 841.2.4 punkte.
 
Redaguota: 2019-08-27 09:13
Į viršų