Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kokiais atvejais žemės sklypo bylos po kadastrinių matavimų nebūtina pateikti Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, ir kokią paslaugą tokiais atvejais atlieka Registrų centras, kiek tai kainuoja, kur rasti tokią informaciją?

Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų (toliau — Nuostatai) 65 punkte nustatyta, kad tais atvejais, kai atliekami žemės sklypo kadastriniai matavimai, pagal Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų reikalavimus parengtą žemės sklypo kadastro duomenų bylą matininkas pateikia Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniam skyriui, o Nuostatų 651 punkte nustatytu atveju – Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui, su prašymu atlikti žemės kadastro duomenų bylos patikrinimą. 
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-244 „Dėl Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos tikrinimo valstybės įmonėje Registrų centre taisyklių patvirtinimo“, patvirtintos taisyklės reglamentuoja žemės sklypo kadastro duomenų bylų tikrinimo tvarką, kai, vadovaujantis Nuostatų 841.1 punktu nereikalinga priimti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinio skyriaus vadovo ar jo įgalioto teritorinio padalinio vadovo sprendimą nustatyti ar pakeisti žemės sklypo kadastro duomenis. Kadastro tvarkytojas žemės sklypo kadastro duomenų bylą patikrina vadovaudamasis šiomis taisyklėmis. Už atliktas žemės sklypų kadastro duomenų bylų patikrinimo paslaugas kadastro tvarkytojui atlyginama Nuostatų 6 priede nurodytais įkainiais.
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinio skyriaus vadovo ar jo įgalioto teritorinio padalinio vadovo sprendimas nustatyti ar pakeisti žemės sklypo kadastro duomenis reikalingas, kai:
1. nustatomi formuojamų naujų ir pertvarkytų pagal teritorijų planavimo dokumentus ar žemės valdos projektus žemės sklypų kadastro duomenys;
2. keičiami šie suformuoto žemės sklypo kadastro duomenys:

 
  1. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis. Tuo atveju, kai detalųjį planą, specialiojo teritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą, kuriuo keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, tvirtina savivaldybės administracijos direktorius, pateikiamas savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, o kai pagrindinė žemės naudojimo paskirtis keičiama pagal kitos institucijos patvirtintą specialiojo teritorijų planavimo dokumentą, – pateikiamas šios institucijos sprendimas pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį;
  2. žemės sklypo naudojimo būdas. Tuo atveju, kai detalųjį planą, specialiojo teritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą, kuriuo keičiamas žemės sklypo naudojimo būdas, tvirtina savivaldybės administracijos direktorius, pateikiamas savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą, o kai žemės sklypo naudojimo būdas keičiamas pagal kitos institucijos patvirtintą specialiojo teritorijų planavimo dokumentą, – pateikiamas šios institucijos sprendimas pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą;
  3. žemės sklypo plotas (išskyrus atvejus, nurodytus šių Nuostatų 21 punkte);
  4. žemės naudojimo specialiosios sąlygos (išskyrus atvejį, nurodytą šių Nuostatų 541.2 punkte, kai žemės sklypui taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos įrašomos į kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą nerengiant teritorijų planavimo dokumento arba žemės valdos projekto žemės savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio rašytiniu sutikimu) ir saugomų teritorijų apsaugos reglamentai;
  5. saugomos teritorijos, kuriose yra kultūros paminklų ir kultūros vertybių;
  6. žemės sklypo ribų posūkio taškų koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje (išskyrus tuos atvejus, kai dėl žemės sklypo ribų posūkio taškų koordinačių pasikeitimo žemės sklypo plotas kinta ne daugiau už maksimalią leistiną (ribinę) ploto paklaidą, nurodytą šių Nuostatų 1 priede);
3. Savivaldybės administracijos direktoriaus ar institucijos, patvirtinusios specialiojo teritorijų planavimo dokumentą, kuriuo keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, būdas, sprendimas pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, būdą turi būti pateiktas, kai keičiami šie suformuoto žemės sklypo kadastro duomenys:
  1. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis. Tuo atveju, kai detalųjį planą, specialiojo teritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą, kuriuo keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, tvirtina savivaldybės administracijos direktorius, pateikiamas savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, o kai pagrindinė žemės naudojimo paskirtis keičiama pagal kitos institucijos patvirtintą specialiojo teritorijų planavimo dokumentą, – pateikiamas šios institucijos sprendimas pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį;
  2. žemės sklypo naudojimo būdas. Tuo atveju, kai detalųjį planą, specialiojo teritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą, kuriuo keičiamas žemės sklypo naudojimo būdas, tvirtina savivaldybės administracijos direktorius, pateikiamas savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą, o kai žemės sklypo naudojimo būdas keičiamas pagal kitos institucijos patvirtintą specialiojo teritorijų planavimo dokumentą, – pateikiamas šios institucijos sprendimas pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą;
4. Keičiant čia neįvardintus kadastro duomenis, Nacionalinės žemės tarnybos vadovo ar jo įgalioto žemėtvarkos skyriaus vadovo sprendimas kadastro tvarkytojui neteikiamas, bylos patikrinimą atlieka RC ir kadastro duomenys keičiami tik pagal asmens prašymą ir nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą. Žemės sklypo kadastro duomenų bylą matininkas rengia ir teikia patikrinimui elektroninėmis priemonėmis per Nekilnojamojo turto registro posistemę „GeoMatininkas“. Kai tvarkytojas, patikrinęs bylą, ją pripažįsta tinkama duomenų pakeitimui Nekilnojamojo turto kadastre, šį sprendimą elektroninėmis priemonėmis per Nekilnojamojo turto registro posistemę „GeoMatininkas“ pateikia bylą patikrinti pateikusiam matininkui. Matininkas, gavęs sprendimą, kad jo parengta elektroninė žemės sklypo kadastro duomenų byla yra tinkama duomenų pakeitimui Nekilnojamojo turto kadastre, šį sprendimą pateikia užsakovui (žemės sklypo savininkui), kuris iš karto gali kreiptis į RC dėl žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimo Nekilnojamojo turto kadastre.
 
Redaguota: 2016-10-17 08:03
Į viršų