Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kokius dokumentus reikia pateikti norint užregistruoti sodo namą ir kiek tai kainuoja?

Informuojame, kad bendruoju atveju, asmuo, norintis įregistruoti pastatytą sodo namą ir nuosavybės teisę į jį Nekilnojamojo turto registre, kartu su prašymu (pavyzdinę prašymo formą rasite čia) registro tvarkytojui turi  pateikti nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą, parengtą matininkų, nurodytų Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 straipsnyje, ir statybos teisėtumą, bei nuosavybės teisių atsiradimą patvirtinančius dokumentus, nurodytus Statybos įstatymo 28 straipsnyje. 
Jei sodo pastatas priskiriamas ypatingų bei neypatingų statinių kategorijai, nekilnojamojo turto registro tvarkytojui turi būti pateikta statytojo ar jo teises ir pareigas perėmusio asmens surašyta deklaracija apie statybos užbaigimą, ją patvirtinant ir įregistruojant Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos (išskyrus šiame straipsnyje numatytas išimtis).
Jeigu sodo pastatas priskirtinas nesudėtingųjų statinių kategorijai, kartu su prašymu ir nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla turi būti pateikta statytojo (-jų) pasirašyta deklaracija apie statybos užbaigimą, kuri turi būti įregistruota Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos.

Jei statytojas yra ne vienas asmuo, kartu su aukščiau nurodytais dokumentais nekilnojamojo turto registro tvarkytojui reikia pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą bendros jungtinės veiklos sutartį ar kitus nuosavybės teisių atsiradimą kiekvienam bendraturčiui patvirtinančius dokumentus.

Pažymėtina, kad žemės sklypo kadastro duomenys privalo būti pakeisti, jei pasikeitė žemės naudmenų sudėtis, ne vėliau kaip iki statinio įregistravimo.
Asmenys, teikdami prašymą įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis Nekilnojamojo turto registre, neturi teikti spausdintinės nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos, nes jos elektroniniai dokumentai prieš tai turi būti patalpinti Nekilnojamojo turto registro posistemėje "Matininkas" (statinių) ar "GeoMatininkas" (žemės sklypo).

Registravimo darbų įkainius rasite nuorodoje.

Papildoma informacija:

Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnyje nurodyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą ir jų pakeitimo teisiniai pagrindai. Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 841.2 papunktyje detalizuojamas dokumentų, kurie turėtų būti pateikiami nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į kadastrą tam tikrais atvejais, sąrašas.

Statybos užbaigimo tvarką reglamentuoja Statybos įstatymo 28 straipsnis, ir  Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 "Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas".

Deklaracijos apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą rekvizitai patvirtinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. lapkričio 27 d.  įsakymu  Nr. 1V-152 "Deklaracijos apie statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) (kai statybą numatyta užbaigti etapais) statybos užbaigimą / statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) / patalpos (-ų) paskirties pakeitimą rekvizitus".

Redaguota: 2022-02-23 11:44
Į viršų