Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kaip įregistruoti nuosavybės teises į butą ar kitą nekilnojamąjį turtą? Ar yra nustatytas terminas? Kokie yra registravimo paslaugų įkainiai?

Nuosavybės teisių į nekilnojamąjį daiktą registravimo Nekilnojamojo turto registre tvarką nustato Nekilnojamojo turto registro nuostatai  (toliau - Nuostatai). 27 Nuostatų punkte nurodyta, kad, jeigu daiktinė teisė į nekilnojamąjį daiktą, šios teisės suvaržymai, juridiniai faktai atsiranda nuo notarine forma patvirtinto sandorio sudarymo arba išduodamas paveldėjimo teisės liudijimas ir (ar) nuosavybės teisės liudijimas, prašymas įregistruoti daiktines teises, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus ir dokumentai, patvirtinantys daiktinių teisių, šių teisių suvaržymų, juridinių faktų atsiradimą, teritoriniam registratoriui perduodami tik iš notaro biuro nuotolinio ryšio priemonėmis (toliau – per notarą). Prašymą įregistruoti daiktines teises, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus notaras teritoriniam registratoriui perduoda nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 24 valandas nuo sandorio patvirtinimo ar paveldėjimo teisės liudijimo ir (ar) nuosavybės teisės liudijimo išdavimo Centrinio registratoriaus nustatyta tvarka.

Jeigu daiktinė teisė į nekilnojamąjį daiktą, šios teisės suvaržymai, juridiniai faktai atsiranda kitais, ne Nekilnojamojo turto registro įstatymo 17 straipsnio 2 dalyje nustatytais, pagrindais, asmuo prašymą įregistruoti daiktines teises, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus teritoriniam registratoriui paduoda ne vėliau kaip per 30 dienų nuo daiktinės teisės, šios teisės suvaržymo, juridinio fakto atsiradimo šių Nuostatų nustatyta tvarka.
 
Kai statinio statybos užbaigimo akto ar deklaracijos apie statybos užbaigimą arba pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių duomenys tvarkomi Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ (toliau – informacinė sistema „Infostatyba“), asmens prašymas įregistruoti nekilnojamąjį daiktą ir daiktines teises į jį, juridinius faktus ar pakeisti nekilnojamojo daikto registro duomenis ir dokumentai, patvirtinantys daiktinių teisių, juridinių faktų atsiradimą, teritoriniam registratoriui perduodami per informacinę sistemą „Infostatyba“ Centrinio registratoriaus ir informacinės sistemos „Infostatyba“ tvarkytojo nustatyta tvarka.
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Nuostatų 391 punkte nurodytos prašymo Nekilnojamojo turto registre įregistruoti daiktines teises, tų teisių suvaržymus, juridinius faktus padavimo termino praleidimo pasekmės. Jeigu asmuo prašymą įregistruoti daiktines teises pateikia praleidęs nustatytus prašymo padavimo terminus, atlyginimas už daiktinių teisių, šių teisių suvaržymų ir juridinių faktų įregistravimą, apskaičiuotas Registro tvarkytojo, didinamas 100 procentų.
 
Pažymėtina, kad šis atlyginimo padidinimas už registravimo darbus netaikomas, kai prašymą teikiantys asmenys negali įvykdyti numatytos prievolės laiku, pateikdami šio veiksmo atlikimą trukdančius įrodymus, apibrėžtus Atleidimo nuo atlyginimo už daiktinių teisių, šių teisių suvaržymų ir juridinių faktų registravimą didinimo tvarkos aprašo patvirtinimo įsakymu. Tokiu atveju pareiškėjas kreipiasi į teritorinį registratorių su atskiru motyvuotu prašymu (ir prie jo pridėtais dokumentais) netaikyti dvigubo atlyginimo tarifo.

Asmuo, norintis įregistruoti savo nuosavybės teises į nekilnojamąjį daiktą ar jo dalį, prašymą turi paduoti bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje. Prašymą asmuo paduoda pats arba per savo atstovą, turintį įstatymų nustatyta tvarka išduotą įgaliojimą. Kartu su prašymu turi būti pateikiami teisės aktų reikalavimus atitinkantys dokumentai, patvirtinantys prašomų įregistruoti daiktinių teisių atsiradimą. Prašymas įregistruoti ar išregistruoti nekilnojamąjį daiktą, daiktinę teisę, daiktinių teisių suvaržymus ir juridinius faktus gali būti pateikiamas asmeniškai, paštu, elektroninių ryšių priemonėmis, Nuostatų 27, 89 ir 90 punktuose nurodytais atvejais per notarą ar Nuostatų 272 punkte nurodytais atvejais per informacinę sistemą „Infostatyba“. Elektroninių ryšių priemonėmis teikiamą prašymą asmuo turi pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu (toliau – saugus elektroninis parašas).
 
Nuosavybės teisių registravimas Nekilnojamojo turto registre  bendra tvarka yra atliekamos per 5 darbo dienas. Kliento pageidavimu registravimo paslaugos gali būti atliekamos  ir skubos tvarka. Tokiu atveju už įregistravimą mokami tokio dydžio priedai:
  • per 3 darbo dienas – 30 procentų atlyginimo;
  • per 2 darbo dienas – 50 procentų atlyginimo;
  • per 1 darbo dieną – 100 procentų atlyginimo.
Daugiau informacijos apie registravimo įkainius pateikiame šioje  nuorodoje.

 

 


Redaguota: 2023-11-23 09:39
Į viršų