Naudos gavėjų posistemis (JANGIS)

Kas turėtų būti laikomas skirtingų teisinių formų (daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijos, asociacijos ir kt.) ir turinčių teisinius statusus (pavyzdžiui, likviduojamų, bankrutuojančių, likviduojamų dėl bankroto) juridinių asmenų naudos gavėjais, apie kuriuos duomenys turi būti teikiami į JANGIS?

Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (toliau – PPTFPĮ) 12 straipsnyje yra įtvirtinti juridinio asmens naudos gavėjo tapatybės nustatymo reikalavimai. Vadovaujantis PPTFPĮ 2 straipsnio 14 dalimi, naudos gavėjas – tai fizinis asmuo, kuris yra juridinio asmens ar užsienio valstybės įmonės savininkas arba kontroliuoja juridinį asmenį, ir (arba) fizinis asmuo, kurio vardu yra vykdomas sandoris ar veikla.

Juridinio asmens naudos gavėjais  laikomi šie asmenys:

a) fizinis asmuo, kuriam priklauso juridinis asmuo ar kuris jį valdo tiesiogiai ar netiesiogiai, turėdamas pakankamą procentinę dalį to juridinio asmens akcijų arba balsavimo teisių, įskaitant per pareikštinių akcijų valdymą, išskyrus akcines bendroves, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamose rinkose, kuriose taikomi Europos Sąjungos teisės aktus atitinkantys reikalavimai atskleisti informaciją apie savo veiklą, arba lygiaverčiai tarptautiniai standartai, arba jį kontroliuodamas kitais būdais. Fizinis asmuo, kuris turi 25 procentus ir vieną akciją arba didesnę negu 25 procentų juridinio asmens nuosavybės dalį, yra laikomas tiesioginiu savininku. Fizinis (fiziniai) asmuo (asmenys), kontroliuojantis (kontroliuojantys) įmonę arba kelias įmones, kuri (kurios) turi 25 procentus ir vieną akciją arba didesnę kaip 25 procentų juridinio asmens nuosavybės dalį, yra laikomas (laikomi) netiesioginiu (netiesioginiais) savininku (savininkais);

b) juridiniame asmenyje, kurio tapatybė nustatoma, vyresniojo vadovo pareigas einantis fizinis asmuo, jeigu šios dalies a papunktyje nurodytas asmuo nenustatytas arba jeigu kyla abejonių, kad nustatytas asmuo yra naudos gavėjas.
Atkreiptinas dėmesys, kad PPTFPĮ nėra nustatyti ir detalizuoti specifiniai reikalavimai atskiroms juridinių asmenų formoms, tačiau atkreiptinas dėmesys, kad, pagal daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijos, sodininkų bendrijos ir asociacijų teisinę veiklą reglamentuojančius teisės aktus, bendrijos ir asociacijos nariai, dalyvaudami visuotiniame susirinkime, turi tik vieną balsą (Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 11 straipsnio 9 dalis, Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo 16 straipsnio 7 dalis, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo 8 straipsnio 4 dalis). Atsižvelgiant į šių juridinių asmenų specifiką ir į minėtų juridinių asmenų teisinę formą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytas bendrijos ar asociacijos pirmininko funkcijas, taip pat į pirmiau nurodytas PPTFPĮ 2 straipsnio 14 dalies b papunkčio nuostatas, Lietuvos banko nuomone, šių juridinių asmenų naudos gavėju galėtų būti laikomas bendrijos ar asociacijos pirmininkas.

Taip pat tais atvejais, kai juridiniam asmeniui yra įregistruotas teisinis statusas Likviduojamas,  Bankrutuojantis ar Likviduojamas dėl bankroto,  įvertinę Civiliniame kodekse ir Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatyme nustatytas likvidatoriaus bei nemokumo administratoriaus funkcijas, pavyzdžiui, tai, kad likvidatorius ar nemokumo administratorius įgyvendina juridinio asmens valdymo organo teises ir pareigas, taip pat valdo, naudoja juridinio asmens turtą ir juo disponuoja Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatyme nustatyta tvarka, taip pat įvertinę jau minėto PPTFPĮ 2 straipsnio 14 dalies b papunkčio nuostatas, manytume, kad  likviduojamo, bankrutuojančio ar likviduojamo dėl bankroto juridinio asmens naudos gavėju galėtų būti laikomas likvidatorius ar teismo paskirtas nemokumo administratorius.
Redaguota: 2022-02-08 12:43
Į viršų