Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kokius dokumentus reikia pateikti, norint įregistruoti dovanotą nekilnojamąjį turtą?

Nekilnojamojo turto registro nuostatų  27 punkte nurodyta, kad, jeigu daiktinė teisė į nekilnojamąjį daiktą, šios teisės suvaržymai, juridiniai faktai atsiranda nuo notarine forma patvirtinto sandorio sudarymo arba išduodamas paveldėjimo teisės liudijimas ir (ar) nuosavybės teisės liudijimas, prašymas įregistruoti daiktines teises, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus ir dokumentai, patvirtinantys daiktinių teisių, šių teisių suvaržymų, juridinių faktų atsiradimą, teritoriniam registratoriui perduodami tik iš notaro biuro nuotolinio ryšio priemonėmis (toliau – per notarą). Prašymą įregistruoti daiktines teises, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus notaras teritoriniam registratoriui perduoda nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 24 valandas nuo sandorio patvirtinimo ar paveldėjimo teisės liudijimo ir (ar) nuosavybės teisės liudijimo išdavimo Centrinio registratoriaus nustatyta tvarka.

Asmuo, norintis įregistruoti savo nuosavybės teises į nekilnojamąjį daiktą ar jo dalį, iki 2015 m. lapkričio 1 d. įgytas notariniu sandoriu (dovanojimo sutartimi), prašymą turi paduoti bet kuriame Registrų centro  klientų aptarnavimo padalinyje. Prašymą asmuo paduoda pats arba per savo atstovą, turintį įstatymų nustatyta tvarka išduotą įgaliojimą. Kartu su prašymu turi būti pateikiami teisės aktų reikalavimus atitinkantys dokumentai, patvirtinantys prašomų įregistruoti daiktinių teisių atsiradimą;  dovanojimo sutartis ir nekilnojamojo daikto ar jo dalies perdavimo nuosavybėn aktas, jei sutartyje nenustatyta kitaip. Prašymą įregistruoti daiktines teises, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus teritoriniam registratoriui paduoda ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nuosavybės teisių atsiradimo.

Prašymas įregistruoti nuosavybės teisę, kaip tai nustatyta Nekilnojamojo turto registro nuostatų 35 punkte, gali būti pateikiamas asmeniškai, paštu, elektroninių ryšių priemonėmis. Elektroninių ryšių priemonėmis teikiamą prašymą asmuo turi pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu ir siųsti elektroniniu paštu info@registrucentras.lt. Prašymo formą rasite šioje nuorodoje.
Asmens prašymas, perduotas paštu, elektroninių ryšių priemonėmis laikomas pateiktu, jeigu prašyme nurodytas įsipareigojimas apmokėti už atliktus darbus, parengtų dokumentų atsiėmimo vieta arba jų pateikimo būdas ir prie prašymo pridėti aukščiau nurodyti dokumentai.
Dokumento, patvirtinančio nekilnojamojo daikto įgijimą nuosavybėn, daiktinių teisių, šių teisių suvaržymų, juridinių faktų atsiradimą, įmonių dovanojimą, pirkimą–pardavimą ar nuomą, pateikiamas tik originalas arba įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas jo nuorašas. Dokumentai gali būti rašytiniai ir elektroniniai. Elektroniniai dokumentai turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, arba gali būti pateikiamos skaitmenine forma rašytinių dokumentų kopijos, patvirtintos saugiu elektroniniu parašu, kaip nurodyta Nuostatų 38 punkte.
Registravimo paslaugų įkainius rasite šioje nuorodoje.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Nuostatų 391 punkte nurodytos prašymo Nekilnojamojo turto registre įregistruoti daiktines teises, tų teisių suvaržymus, juridinius faktus padavimo termino praleidimo pasekmės. Jeigu asmuo prašymą įregistruoti daiktines teises pateikia, praleidęs nustatytus prašymo padavimo terminus, atlyginimas už daiktinių teisių, šių teisių suvaržymų ir juridinių faktų įregistravimą, apskaičiuotas Registro tvarkytojo, didinamas 100 procentų.
Pažymėtina, kad šis atlyginimo padidinimas už registravimo darbus netaikomas, kai prašymą teikiantys asmenys negali įvykdyti numatytos prievolės laiku, pateikdami šio veiksmo atlikimą trukdančius įrodymus, apibrėžtus Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybės taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 "Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (forse majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo". Tokiu atveju pareiškėjas kreipiasi į teritorinį registratorių su atskiru motyvuotu prašymu (ir prie jo pridėtais dokumentais) netaikyti dvigubo atlyginimo tarifo.

 

 


Redaguota: 2023-06-21 15:26
Į viršų