Juridinių asmenų registras

Kaip įregistruoti vienintelį uždarosios akcinės bendrovės akcininką?

Kai visas bendrovės akcijas įsigyja vienas asmuo, bendrovės vadovas apie tai ne vėliau kaip per 5 dienas nuo pranešimo apie akcijų įgijimą gavimo dienos Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikia:
1. Prašymą įregistruoti pakeistus duomenis forma JAR-1.
2. Formą JAR-AJ (jei akcininkas juridinis asmuo) arba JAR-AF (jei akcininkas fizinis asmuo).
3. Dokumentus ir duomenis teikiančio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu dokumentus teikia įgaliotas asmuo, Registro tvarkytojui turi būti pateikiami ir atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.
Karantino metu dokumentai siunčiami tik paštu.

Atsižvelgiant į teisės aktais nustatytą pareigą JAR tvarkytojui patikrinti teikiamų duomenų tikrumą ir dokumentų atitiktį įstatymų reikalavimams ir teismų formuojamą praktiką dėl šios pareigos tinkamo įgyvendinimo, įvertinus ABĮ nuostatas, susijusias su akcijų savininko pasikeitimo fiksavimu,  duomenų teikėjas, teikdamas prašymą JAR tvarkytojui dėl vienintelio uždarosios akcinės bendrovės akcininko duomenų įregistravimo JAR, kartu turi pateikti dokumentą, patvirtinantį ir nurodantį JAR duomenų pasikeitimo pagrindą. Tokiu dokumentu gali būti:
-    akcijų įgijimą patvirtinantis dokumentas (akcijų pirkimo-pardavimo sutartis, mainų sutartis, dovanojimo sutartis ar kitas dokumentas, kurio pagrindu perleidžiama ar patvirtinama nuosavybės teisė į akcijas) ar jo išrašas (šį dokumentą galėtų pateikti visos uždarosios akcinės bendrovės, tiek išleidusios materialias, tiek nematerialias akcijas);
- išrašas iš akcijas įgijusio akcininko asmeninės vertybinių popierių sąskaitos (duomenų teikėjas šį išrašą turi gauti iš finansinių priemonių asmenines sąskaitas tvarkančio juridinio asmens) (šį dokumentą galėtų pateikti tik uždarosios akcinės bendrovės, kurios yra išleidusios nematerialias akcijas ir sutartimi yra perdavusios akcininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą juridiniam asmeniui, turinčiam teisę atidaryti ir tvarkyti finansinių priemonių asmenines sąskaitas).

Teikiant duomenis apie užsienio fizinį asmenį turi būti teikiama jo asmens dokumento kopija, o teikiant duomenis apie užsienio juridinį asmenį teikiamas registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tą juridinį asmenį, išrašas ar kitas dokumentas, patvirtinantis, kad juridinis asmuo įregistruotas, jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus išrašas neišduodamas. Užsienio fizinio asmens dokumento kopija notaro netvirtinama.
Užsienio fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta ir užsienio juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas ir registras pateikiami transliteruoti į lotynų kalbos rašmenis. Jeigu užsienio fizinio asmens dokumente nėra lotynų kalbos rašmenimis įrašytų jo vardo ir pavardės, turi būti teikiamas asmens dokumento vertimas, kuriame asmens vardas ir pavardė pateikiami transliteruoti į lotynų kalbos rašmenis.

Juridinio asmens prašymas dėl duomenų apie vienintelį akcininką pakeitimo taip pat gali būti pateiktas elektroniniu būdu per Registrų centro klientų savitarnos sistemą. Duomenis gali pateikti vadovas arba  įgaliotas asmuo, kuriam yra išduotas ir Juridinių asmenų registre įregistruotas įgaliojimas elektroniniu būdu pasirašyti ir teikti dokumentus dėl juridinio asmens duomenų ir (arba) dokumentų pakeitimų registravimo.
Dokumentų ir duomenų teikėjas kvalifikuotu sertifikatu patvirtinto  elektroninio parašo pagalba prisijungęs prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos, spustelėjęs nuorodą Juridinių asmenų registras ir kairėje meniu pusėje pasirinkęs laukelius: Juridinio asmens prašymai, Prašymas keisti juridinio asmens duomenis, Vienintelis akcininkas, galės įrašyti naujus duomenis. 
Už pakeistų duomenų įregistravimą mokamas 5,8 Eur atlyginimas. Jį sumokėti galima grynaisiais pinigais bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje arba pavedimu. Informaciją apie atsiskaitomąsias sąskaitas rasite čia. Teikiant duomenis elektroniniu būdu, mokėjimas vykdomas neišėjus iš sistemos per elektroninę bankininkystę.

Duomenys apie uždarosios akcinės bendrovės akcininkus pateikiami Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai (JADIS) tuo atveju, jeigu bendrovėje yra daugiau nei vienas akcininkas.

 
Redaguota: 2020-05-20 12:45
Į viršų