Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Ar gali fiziniai ir juridiniai asmenys gauti nekilnojamųjų daiktų (žemės sklypo, statinio ar inžinerinio įrenginio), įregistruotų Nekilnojamojo turto registre, planą?

 

Nekilnojamojo turto registro įstatymo 42 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad dokumentų, kuriais remiantis nekilnojamojo turto registre įregistruotas nekilnojamasis daiktas, daiktinės teisės į jį, šių teisių suvaržymai, juridiniai faktai ar kitos žymos, kopijos motyvuotu prašymu teikiamos tik jo savininkams, daiktinių teisių turėtojams, asmenims, turintiems teisę paveldėti mirusio asmens daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, teismams ir teisėtvarkos institucijoms, advokatams (advokatų profesinėms bendrijoms) ir valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboms, notarams, antstoliams, mokesčių administratoriams.
Taip pat Nekilnojamojo turto registro nuostatų 138 punkte nustatyta, kad fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie neatlieka įstatymų ar kitų teisės aktų nustatytų funkcijų, įstatymų ir kitų teisės aktų turi teisę gauti žemės sklypo ar statinio, buto, patalpos planą (žemės sklypo ribas, gretimybes, pastato centro taškų koordinates, statinių kontūrus, žemės sklypo kadastro numerius), žemės sklypo, statinio, buto, patalpos ar inžinerinio įrenginio kadastro duomenis.

Asmuo, norintis gauti žemės sklypo ar statinio, buto, patalpos planą ar kitus aukščiau nurodytus duomenis, bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje turi paduoti prašymą.
Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui pateikiamas prašymas yra laisvos rašytinės formos.
Prašymuose gauti Registro duomenis ar dokumentų kopijas turi būti nurodytas apibrėžtas Registro duomenų naudojimo tikslas, gavimo teisinis pagrindas, prašomų pateikti duomenų apimtis ir pasižadėjimas tų duomenų neatskleisti tretiesiems asmenims. Prašymą galima pateikti asmeniškai
 , paštu, ar nuotolinio ryšio priemonėmis, leidžiančiomis identifikuoti pareiškėją ir užtikrinančiomis prašymo teksto apsaugą. Asmens pasirašytas prašymas, perduotas paštu ar kitokiais telekomunikacijų galiniais įrenginiais, laikomas pateiktu tik tuo atveju, jeigu prašyme nurodyta įsipareigojimas apmokėti už atliktus darbus, parengtų dokumentų atsiėmimo vieta arba jų pateikimo būdas, užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti pareiškėją. Elektroninių ryšių priemonėmis teikiamą prašymą asmuo turi pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu ir siųsti el.
paštu info@registrucentras.lt.

Jeigu prašymas paduodamas Registrų centro teritoriniame klientų aptarnavimo padalinyje, skyriaus darbuotojas kompiuteryje užpildo ir suformuoja Centrinio registratoriaus parengtą ir patvirtintą prašymo formą.

Paslaugų įkainius ir darbų atlikimo terminus rasite nuorodoje
.


 

Redaguota: 2019-09-26 11:02
Į viršų