Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Įsigijau nekilnojamojo turto, pas notarą sudarėme pirkimo - pardavimo sutartį. Kur ir per kiek laiko turėčiau kreiptis, kad įregistruočiau nuosavybės teises į jį?

Asmuo, norintis įregistruoti savo nuosavybės teises, iki 2015 m. lapkričio 1 d. įgytas pirkimo būdu, į nekilnojamąjį daiktą, turi paduoti prašymą bet kuriame teritoriniame valstybės įmonės Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje. Prašymą asmuo paduoda pats arba per savo atstovą, turintį įstatymų nustatyta tvarka išduotą įgaliojimą. Kartu su prašymu turi būti pateikiami teisės aktų reikalavimus atitinkantys dokumentai, patvirtinantys prašomų įregistruoti daiktinių teisių atsiradimą. Šiuo atveju – notaro patvirtinta nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sutartis ir nekilnojamojo turto perdavimo-priėmimo nuosavybėn aktas, jei sutartyje nenustatyta kitaip. 

Jeigu daiktinė teisė į nekilnojamąjį daiktą, šios teisės suvaržymai, juridiniai faktai atsiranda po 2015 m. lapkričio 1 d. nuo notarine forma patvirtinto sandorio sudarymo arba išduodamas paveldėjimo teisės liudijimas ir (arba) nuosavybės teisės liudijimas, prašymas įregistruoti daiktines teises, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus ir dokumentai, patvirtinantys daiktinių teisių, šių teisių suvaržymų, juridinių faktų atsiradimą, teritoriniam registratoriui perduodami tik iš notaro biuro nuotolinio ryšio priemonėmis. Prašymą įregistruoti daiktines teises, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus notaras teritoriniam registratoriui perduoda nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 24 valandas nuo sandorio patvirtinimo ar paveldėjimo teisės liudijimo ir (arba) nuosavybės teisės liudijimo išdavimo, kaip nustatyta Nekilnojamojo turto registro nuostatų 27 punkte.

 
Prašymas įregistruoti nuosavybės teisę, kaip tai nustatyta Nekilnojamojo turto registro nuostatų 35 punkte, gali būti pateikiamas asmeniškai, paštu, elektroninių ryšių priemonėmis. Elektroninių ryšių priemonėmis teikiamą prašymą asmuo turi pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu. Asmens prašymas, perduotas paštu, elektroninių ryšių priemonėmis ar per notarą, laikomas pateiktu, jeigu prašyme nurodytas įsipareigojimas apmokėti už atliktus darbus, parengtų dokumentų atsiėmimo vieta arba jų pateikimo būdas ir prie prašymo pridėti aukščiau nurodyti dokumentai.


Dokumento, patvirtinančio nekilnojamojo daikto įgijimą nuosavybėn, daiktinių teisių, šių teisių suvaržymų, juridinių faktų atsiradimą, įmonių dovanojimą, pirkimą–pardavimą ar nuomą, pateikiamas tik originalas arba įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas jo nuorašas. Dokumentai gali būti rašytiniai ir elektroniniai. Elektroniniai dokumentai turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, arba gali būti pateikiamos skaitmenine forma rašytinių dokumentų kopijos, patvirtintos saugiu elektroniniu parašu, kaip nurodyta Nuostatų 38 punkte.

Registravimo paslaugų atlikimo terminus ir įkainius rasite nuorodoje.


Redaguota: 2023-06-26 09:08
Į viršų