Gyventojų registras

Nemokamą pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą galima gauti seniūnijoje pagal gyvenamąją vietą ar kitame savivaldybės padalinyje, kuriam pavesta vykdyti gyvenamosios vietos deklaravimo funkciją. Pažymą ar išrašą apie deklaruotą gyvenamąją vietą taip pat galima gauti Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje. Informaciją apie prašymo pateikimo tvarką rasite čia, o informaciją apie įkainius - čia.
Gyventojų registro duomenų teikimo taisyklės nustato, kad fizinis asmuo, norėdamas gauti Gyventojų registro pažymą ar išrašą, turi pateikti prašymą, kuriame turi būti nurodyta:
  • prašymą pateikusio asmens vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento tipas ir numeris, telefonas ir (ar) elektroninio pašto adresas;
  • prašomų pateikti duomenų apimtis;
Pažymą apie savo šeiminę padėtį, sutuoktinį ir nepilnamečius vaikus galima užsakyti VĮ Registrų centrui pateikus vienkartinį prašymą.

Informacija apie tai, kas turi būti nurodyta prašyme, pateikiama nuorodoje.

Prašymas gali būti pateikiamas:

- siunčiant prašymą ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją paštu, adresu Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius;
Fizinis asmuo, norėdamas gauti Gyventojų registro pažymą ar išrašą, Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje turi pateikti prašymą, kuriame turi būti nurodyta:
 
- prašymą pateikusio asmens vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento tipas ir numeris, telefonas ir (ar) elektroninio pašto adresas;
- prašomų pateikti duomenų apimtis;
Gyvenamosios vietos deklaracijas galima pateikti seniūnijoje pagal gyvenamąją vietą ar kitame savivaldybės padalinyje, kuriam pavesta vykdyti šias funkcijas.
Norėdami gauti informaciją, kas yra nurodytu adresu įregistruoto nekilnojamojo turto savininkas, galite užsisakyti Nekilnojamojo turto registro išrašą pagal nurodytą turto adresą. Išrašo užsakymo tvarką rasite nuorodoje
 
Prašymas paštu gali būti pateikiamas šiuo adresu: Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius.

 
1. Deklaracijas internetu gali pateikti tik Lietuvos Respublikos piliečiai.
2. Asmuo turi patvirtinti tapatybę el. parašu, per bankų internetines sistemas ar kitomis e-valdžios vartuose nurodytomis priemonėmis.
3. Adresas turi būti tikslus – su gatve ir namo (korpuso, buto ar patalpos) numeriu (numeriais).
4. Jei gyvenamąją vietą deklaruoja ne savininkas (bendraturtis), savininko (bendraturčių) sutikimas turi būti patvirtintas internetu. Savininkas (bendraturčiai) turi atitikti 2 sąlygą.
Fizinis asmuo, norėdamas gauti Gyventojų registro pažymą ar išrašą, VĮ Registrų centrui turi pateikti prašymą, kuriame turi būti nurodyta:
 
- prašymą pateikusio asmens vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento tipas ir numeris, telefonas ir (ar) elektroninio pašto adresas;
- prašomų pateikti duomenų apimtis;
- duomenų naudojimo tikslas;
- teisinis duomenų gavimo pagrindas;
Registruoti Gyventojų registro IVN vartotojai turi jungtis internetiniu adresu www.registrucentras.lt skiltis Gyventojų registras paskyra Paslaugos registruotiems vartotojams/ Išorinių vartotojų naršyklė (IVN). Informuojame, kad naudojantis naujausiomis „Mozilla Firefox“ ir Google „Chrome“ naršyklės versijomis, neveikia išorinių vartotojų naršyklės (IVN) paslauga. Rekomenduojame naudoti „Internet Explorer“ naršyklę.
Norint patikslinti asmens duomenis Gyventojų registre, reikia pateikti:
  1. Prašymą dėl duomenų tikslinimo (prašymas turi būti parašytas valstybine kalba, pasirašytas ir jame nurodytas vardas, pavardė, gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti);
  2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę);
  3. Priklausomai nuo tikslinamų duomenų reikia pateikti teisingus duomenis įroda
VĮ Registrų centro pažymos apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą ar jos pasikeitimus yra išduodamos pateikus vienkartinį prašymą.
 
Nekilnojamojo turto savininkui (bendraturčiui), pateikus laisvos formos prašymą, seniūnija ar kitas savivaldybės padalinys, kuris vykdo gyvenamosios vietos deklaravimo funkciją, nemokamai išduoda pažymą apie jam priklausančiose patalpose (nurodytu adresu) gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis. Šią pažymą nekilnojamojo turto savininkas gali taip pat gauti, pateikęs laisvos formos prašymą valstybės įmonei Registrų centrui.  Informaciją, kokiu būdu pateikti prašymą, rasite <a href="ht
Fizinio asmens teisė gauti dokumentą su savo asmens duomenimis yra įtvirtinta Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 1 punkte, todėl, teikiant prašymą dėl pažymos apie savo asmens duomenis gavimo, skiltyje Teisinis duomenų gavimo pagrindas turėtumėte įrašyti aukščiau nurodytą įstatymo nuostatą.

 
Gyventojų registro duomenų teikimo taisyklės nustato, kad juridinis asmuo, norėdamas gauti Gyventojų registro pažymą ar išrašą, turi pateikti atsakingo asmens pasirašytą laisvos formos prašymą, kuriame turi būti nurodyta:
  • įmonės pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefonas ir (ar) elektroninio pašto adresas;
  • asmens, kurio duomenis prašoma pateikti, vardas (vardai), pavardė (pavardės), gimimo data (arba gimi
Gavus prašymą Gyventojų registro pažymai ar išrašui parengti, dokumentai parengiami ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos. Tais atvejais, kai būtina gauti papildomus duomenis ar dokumentus informacijai parengti, terminas gali būti pratęstas papildomai 20 darbo dienų.

Pažymos skubos tvarka parengiamos per 1 darbo dieną nuo prašymo pateikimo dienos tik tuo atveju, kai duomenų gavėjo prašomi Gyventojų registro duomenys yra teisingi ir išsamūs bei kartu su prašymu yra pateikti visi reikalingi dokumentai ir duomenys.
Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą galima užsakyti VĮ Registrų centrui pateikus vienkartinį prašymą.
 
Informacija apie tai, kas turi būti nurodyta prašyme, pateikiama nuorodoje.
 
Prašymas gali būti pateikiamas:

- siunčiant prašymą ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją paštu, adresu Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius;
Išsamią informaciją sutarčių sudarymo klausimais rasite nuorodoje.

Detalesnės informacijos maloniai prašome teirautis nurodytais kontaktais: 
 
  Kontaktai pasiteiravimui
Dėl sutarčių sudarymo ir
jų administravimo:
Rinkodaros ir sutarčių skyriaus vyriausioji specialistė Laura Romanovskaja 

Norint pakeisti duomenis apie gyvenamąją vietą (valstybę), Registrų centro  Gyventojų, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrų skyriui reikia pateikti laisvos formos prašymą pakeisti gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis, nurodant savo asmens duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą) ir valstybę, kurioje dabar nuolat gyvenate,  bei pridėti savo asmens dokumento kopiją.

Vieną kartą per kalendorinius metus neatlygintinai susipažinti ar gauti dokumentą su Lietuvos Respublikos gyventojų registre (toliau – Gyventojų registras) kaupiamais savo, nepilnamečių savo vaikų ir įvaikių, taip pat asmenų, kuriems paskirta globa ar rūpyba, asmens duomenimis galima vienu iš žemiau nurodytų būdų:
 
- atvykus tiesiogiai į bet kurį Registrų centro Klientų aptarnavimo padalinį ir pateikus vienkartinį prašymą bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
Pažymą apie savo šeiminę padėtį, sutuoktinį ir nepilnamečius vaikus galima užsakyti VĮ Registrų centrui pateikus vienkartinį prašymą.

Informacija apie tai, kas turi būti nurodyta prašyme, pateikiama nuorodoje.

Prašymas gali būti pateikiamas:

- siunčiant prašymą ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją paštu, adresu Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius;
Prašymas Gyventojų registro dokumentų rengimo grupei  gali būti pateikiamas šiuo elektroninio pašto adresu: grt@registrucentras.lt.

 
Užsienio valstybėje po 1990 m. kovo 11 d. mirusio Lietuvos Respublikos (toliau – LR) piliečio ar užsieniečio, turinčio nuolatinę gyvenamąją vietą LR, mirtis įtraukiama į apskaitą jų gyvenamosios vietos civilinės metrikacijos įstaigoje (toliau –CMĮ). Jeigu mirusysis neturėjo gyvenamosios vietos LR, mirtis įtraukiama į apskaitą paskutinės jo gyvenamosios vietos LR CMĮ arba Vilniaus miesto CMĮ.
Už Registrų centro Gyventojų registro  pažymas gali būti apmokama:
<div clas
Prašymas dėl pažymos ar išrašo gavimo gali būti pateiktas Gyventojų, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrų skyriui  per pareiškėjo (toliau – paslaugos gavėjas) atstovą (toliau – užsakovas).
Jeigu duomenų gavėjas prašo pateikti informaciją apie kitą asmenį ir tokia teisė nenustatyta įstatymuose ar kituose teisės aktuose, kartu su prašymu turi būti pateiktas duomenų subjekto sutikimas teikti jo asmens duomenis. Nesant minėto dokumento, duomenų subjektui gali būti siunčiamas raštas dėl sutikimo teikti jo asmens duomenis gavimo. Tuo atveju, jeigu duomenų subjektas nesutinka arba duomenų subjekto sutikimas negaunamas, informacija duomenų gavėjui neteikiama.
 
Norint įrašyti duomenis apie užsienyje gimusio vaiko gyvenamąją vietą, Registrų centrui reikia pateikti laisvos formos prašymą, nurodant vaiko duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą) ir valstybę, kurioje nuolat gyvena, bei pridėti savo asmens dokumento kopiją. Prašymą galima pateikti tiesiogiai Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje, elektroniniu paštu grt@registrucentras.lt ar paštu adresu: Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius.
VĮ Registrų centro pažymos apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą yra išduodamos, pateikus vienkartinį prašymą. Informaciją apie tai, kas turi būti nurodyta teikiamame prašyme, rasite nuorodoje. Prašymo pateikimo tvarką rasite čia.
 
Asmens mirties faktą patvirtinanti pažyma gali būti išduodama tik tuo atveju, jeigu tokie duomenys yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą.
 
Dokumentą užsisakyti galima Gyventojų, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrų skyriui pateikus vienkartinį prašymą.
 
Informacija apie tai, kas turi būti nurodyta prašyme, pateikiama nuorodoje.