Hipotekos registras

Viešųjų įstaigų įstatymas nustato, kad viešajai įstaigai įregistruoti Juridinių asmenų registro tvarkytojui turi būti pateikta steigimo sutartis, įstatai ir kiti viešajai įstaigai įregistruoti įstatymų nustatyti dokumentai.
Teisės aktai nenustato viešosios įstaigos steigėjų (po juridinio asmens įregistravimo - dalininkai) įnašų dydžio. Juridinių asmenų registre viešosios įstaigos dalininkų įnašų dydis neregistruojamas.

Vadovaujantis Juridinių asmenų registro nuostatais, duomenys apie akcininkus neregistruojami Juridinių asmenų registre (JAR), išskyrus atvejus, kai visų akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės akcijų savininkas yra vienas asmuo.  Duomenys apie vienintelį uždarosios akcinės bendrovės akcininką į JAR perkeliami iš JADIS.
Norėdami gauti  Hipotekos registro išrašą, Registrų centrui turite pateikti prašymą suteikti registro duomenis. 

Prašymą galite pateikti šiais būdais:
Hipotekos registrui duomenis gali teikti:

• notarai  – dėl sutartinės hipotekos (įkeitimo), priverstinės hipotekos (įkeitimo), vykdomojo įrašo įregistravimo, duomenų pakeitimo ar išregistravimo bei dėl iki 1998 m balandžio 1 d. sudarytų įkeitimo sutarčių duomenų pakeitimo ar išregistravimo;
Prašymas dėl hipotekos (įkeitimo) pabaigos (išregistravimo) pateikiamas notarui.
 
Prašymą gali pateikti kreditorius, skolininkas arba įkeisto daikto savininkas (ar jų įgalioti asmenys), kaip nustatyta Civilinio kodekso 4.197 straipsnio 7 dalyje ir 4.224 straipsnio 3 dalyje.
 
Hipotekos (įkeitimo) lakštų (nuorašų) patvirtintas kopijas galima gauti Registrų centrui pateikus prašymą, nurodžius teisėtą ir apibrėžtą duomenų naudojimo tikslą  bei sumokėjus atlyginimą už duomenų teikimą. 
Hipotekos registro išrašuose pateikiami aktualūs duomenys apie galiojančias hipotekas (įkeitimus). Norėdami gauti Hipotekos registro archyvo duomenis apie išregistruotas hipotekas (įkeitimus), Registrų centrui turite pateikti prašymą dėl archyvinių registro duomenų gavimo.
Hipoteka (įkeitimas), vykdomasis įrašas įregistruojamas / išregistruojamas, duomenų pakeitimo veiksmai atliekami ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo duomenų teikėjo  pranešimo gavimo.
Hipotekos registro išrašai gali būti pateikti pagal:

  • hipotekos (įkeitimo) identifikavimo kodą;
  • įkaito davėjo ir (ar) skolininko fizinio (juridinio) asmens kodą;
  • hipotekos (įkeitimo) objekto – įkeisto daikto identifikavimo kodą, suteiktą atitinkamame turto registre.
Fiziniai asmenys kartą per kalendorinius metus gali neatlygintinai susipažinti su  registruose tvarkomais savo asmens duomenimis, kuriuos gali užsisakyti per interneto portalą „Elektroniniai valdžios vartai“.
Hipotekos registro nuostatų (toliau — Nuostatų) 42 punktas numato, kad pagal teismų pateiktus pranešimus priverstinė hipoteka (įkeitimas) įregistruojama neatlygintinai. Teisės aktai nenustato, kuri sandorio šalis turi sumokėti už priverstinės hipotekos įregistravimą, kai pranešimą pateikia ne teismas, todėl šiuo klausimu rekomenduojame kreiptis į notarą.
 
Hipotekos (įkeitimo) sandoriai Hipotekos registre registruojami nuo 1998 m. balandžio 1 d. Hipotekos registre taip pat įrašyti duomenys iki 1998 m. balandžio 1 d. sudarytas įkeitimo sutartis.

Registro duomenys, registro informacija neatlygintinai:

• teikiami fiziniams asmenims, kai registre tvarkomi duomenys apie šiuos asmenis, kartą per kalendorinius metus pagal prašymą;
• perduodami susijusiems registrams, valstybės informacinėms sistemoms pagal sutartis;
• teikiami mokesčių administravimo, teisėtvarkos institucijoms ir teismams teisės aktuose nustatytoms funkcijoms atlikti pagal prašymą ir (arba) sutartis.
 
Hipotekos registre registruojami tik notarų, vykdančių veiklą Lietuvos Respublikoje, patvirtinti sutartinės hipotekos (įkeitimo) sandoriai.