Naudos gavėjų posistemis (JANGIS)

JADIS naudos gavėjų posistemio (JANGIS) duomenys teikiami trimis būdais:

• Valstybės įmonės Registrų centro savitarnos portalo naudotojams - prisijungus prie juridinių asmenų naudos gavėjų posistemio (JANGIS) ir pateikus prašymą gauti naudos gavėjų nuorašą arba išrašą;
Pateikus juridinio asmens dalyvių sąrašą į JADIS, juridinio asmens naudos gavėjų sąrašas automatiškai neatsinaujina.
Jeigu juridinio asmens dalyvių sąrašas buvo pa
Vadovaujantis Įstatymo 25 straipsnio 1 dalimi, visi Lietuvos Respublikoje įsteigti ir įregistruoti juridiniai asmenys, išskyrus juridinius asmenis, kurių vienintelis dalyvis yra valstybė ar savivaldybė, privalo gauti, atnaujinti ir saugoti tikslią informaciją apie savo naudos gavėjus nepriklausomai nuo jų teisinio statuso ir (ne)vykdomos veiklos.
Teikti naudos gavėjų sąrašus privalo Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys ir investiciniai fondai.
Filialai ir atstovybės yra juridinio asmens padaliniai, todėl duomenų į JANGIS net
Jeigu fizinis asmuo - naudos gavėjas yra nepilnametis, jo duomenys teikiami įprastai, kaip ir kitų fizinių asmenų.

Tuo atveju, kai juridinis asmuo neturi vienasmenio valdymo organo ir  juridinio asmens vardu veikia valdyba ar kitas kolegialus valdymo organas, nustatytos formos įgaliojimą reikia pateikti Registrų centro padalinyje (registruotis vizitui galite čia). Įgaliojimo suteikimo tvarką ir formą rasite čia

Lietuvos Respublikoje registruoto fizinio asmens naudos gavėjo gyvenamosios vietos adresas gali būti tik pasirinktas iš regitsruotų Adresų registre adresų. Įrašyti  adreso laisvu teksu nėra galimybės.
 

Pasikeitus užsienio fizinio asmens naudos gavėjo duomenims, turi būti pateiktas naujas naudos gavėjų sąrašas. Pasibaigus galioti užsienio fizinio asmens naudos gavėjo laikinam leidimui gyventi Lietuvos Respublikoje, teikiant naudos gavėjų sąrašo užsienio fizinio asmens duomenis, turi būti pateikta ir šio asmens duomenis patvirtinančio dokumento kopija. 
Pateiktuose naudos gavėjų sąrašuose pakeisti fizinio asmens gyvenamosios vietos negalima. Pasikeitus fizinio asmens gyvenmosios vietos adresui, turi būti pateiktas  naujas naudos gavėjų sąrašas.

Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad nustatant kliento tapatybę, visais atvejais privaloma nustatyti naudos gavėją (gavėjus).
Jeigu duomenys apie užsienio fizinį asmenį yra patvirtinti ir  asmenį sistema suranda, teikiant duomenis asmens dokumento kopijos įkelti nereikia ir sistema to nereikalauja. Jeigu sistema neranda užsienio asmens, reikia patikrinti, ar teisingai suvesti duomenys -  Įvesti naują asmenį reikia tik visiškai įsitikinus, kad asmens nėra sistemoje. Įvedus naują užsienio asmenį, sistema reikalaus pridėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu, visi Lietuvoje įsteigti juridiniai asmenys (išskyrus tuos, kurių vienintelis dalyvis yra valstybė ar savivaldybė) privalo gauti, atnaujinti ir saugoti tikslią informaciją apie savo naudos gavėjus ir šią informaciją pateikti Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos naudos gavėjų posistemyje (JANGIS).
Jeigu juridinio asmens vadovas neturi galimybių prisijungti prie juridinių asmenų naudos gavėjų posistemio (JANGIS), jis gali suteikti įgaliojimą kitam asmeniui, turinčiam tokias galimybes.
<a href="https://www.reg
 Jeigu buvo pateiktas klaidingas naudos gavėjų sąrašas, toks naudos gavėjų sąrašas turi būti anuliuotas, pateikiant atitinkamą prašymą sistemoje. Naudos gavėjų sąrašo anuliavimo prašymas patvirtinamas automatiniu būdu.
Fizinio asmens duomenis reikia pateikti tokiu būdu:
• jeigu užsienio fizinis asmuo turi tik vieną vardą, bet neturi pavardės, tuomet vardas įrašomas į  ir vardui, ir pavardei skirtus laukus;<br style="f
 
Priežastys gali būti tiek techninės (nestabilus ryšys, neveikia pasirašymo modulis ir pan.), tiek duomenų.
Juridinių asmenų naudos gavėjų posistemyje yra kaupiami duomenys apie daugumos teisinių formų juridinių asmenų naudos gavėjus. Naudos gavėjo apibrėžtis ir informacinėje sistemoje kaupiamų duomenų apimtis yra pateikta Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatuose.

Jeigu naudos gavėjas yra užsienietis ir Juridinių asmenų registro užsieniečių posistemėje nėra įrašyta duomenų apie šį užsienietį, t.y. jam Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka nėra išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvoje, naudos gavėjų sąrašo teikimo lange paspaudus Pridėti naudos gavėją, pasirinkus asmens dokumentą išdavusią valstybę, įvedus asmens vardą ir pavardę, paieškoje nebus surandamas joks asmuo. Tuomet atsiras galimybė Pridėti naują užsienio fizinį asmenį.
Pagal Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo  25 straipsnio 3 dalį Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje (JADIS) kaupiama informacija apie naudos gavėjus visiems teisės aktų nustatytomis sąlygomis turintiems teisę ją gauti fiziniams ir juridiniams asmenims teikiama už atlyginimą, išskyrus atvejus, kai ji:
Prisijungti prie JANGIS JADIS naudos gavėjų posistemio (JANGIS) per el. bankininkystę galima, tačiau norint pateikti naudos gavėjų sąrašą, šis sąrašas  turi būti pasirašytas kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu  elektroniniu parašu.

Detalią naudos gavėjų posistemio instrukciją galite rasti čia.
Tiesiogiai juridinį asmenį kontroliuojantis asmuo gali būti pateikiamas tik vieną kartą, t.y.  tas pats fizinis asmuo gali būti deklaruotas kaip savininkas arba kaip kitais būdais arba kitomis teisėmis kontroliuojantis naudos gavėjas. Vienintelis juridinio asmens savininkas visada nurodomas naudos gavėju.
Naudos gavėjų sąrašą gali teikti:  
• juridinio asmens vadovas;
Pateikti naudos gavėjų sąrašą galima tik elektroniniu būdu, prisijungus prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos ir pasirinkus JADIS naudos gavėjų posistemį (JANGIS).
Vadovaujantis Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išaiškinimais, nustatant daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų naudos gavėjus, siūloma atkreipti dėmesį į tai, pagal kokią atstovavimo juridiniam asmeniui taisyklę, įregistruotą Juridinių asmenų registre, veikia j
Kai asmuo, veikiantis juridinio asmens vardu, neturi elektroninio parašo, jis gali įgalioti teikti naudos gavėjų sąrašą kitą asmenį, turintį elektroninį parašą.
<br style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 14.666
Į JADIS naudos gavėjų posistemį (JANGIS) yra galimybė pateikti informaciją apie mirusius asmenis, kol nėra pasibaigęs paveldėjimo  įteisėjimo procesas. Kai paaiškėja  paveldėtojas, Juridinių asmenų naudos gavėjų posistemyje (JANGIS) duomenis atnaujinti turite per 10 dienų.

Norint pridėti naują užsienio juridinį asmenį į JADIS naudos gavėjų posistemį pildant naudos gavėjų sąrašą, reikės nurodyti: juridinio asmens kodą, pavadinimą, teisinę formą, buveinę, valstybės, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, pavadinimą, registro, kuriame juridinis asmuo registruotas, pavadinimą, bei įregistravimo datą. Detalią informaciją galite rasti Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatų 53 punkte.