Sutarčių registras

Ar reikia pateikti sutarties originalą, norint įregistruoti sutartį Sutarčių registre?

Sutarties, kurią prašoma įregistruoti Sutarčių registre, pateikti nereikia. Duomenis Sutarčių registrui gali pateikti viena iš sutarties šalių , kaip nustatyta Sutarčių registro nuostatų (toliau — Nuostatų) 20 punkte. Nuostatų 21 punkte nustatyta, jog duomenys Sutarčių registrui teikiami tik elektroniniu būdu, naudojant Duomenų teikimo Sutarčių registrui internetinę programą (SRIP). Elektroniniu būdu duomenis apie sudarytas sutartis gali teikti duomenų teikėjai, pasirašę duomenų teikimo Sutarčių registrui elektroniniu būdu sutartis.
Redaguota: 2020-04-14 10:04
Į viršų