Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kokius dokumentus reikia pateikti Registrų centrui, norint įregistruoti nebaigtą statyti statinį?

Asmuo, norintis įregistruoti nebaigtą statyti statinį  ir nuosavybės teisę į jį Nekilnojamojo turto registre, turi paduoti prašymą bet kuriame  teritoriniame Registrų centro  klientų aptarnavimo padalinyje. Kartu su prašymu reikia pateikti statinio kadastro duomenų bylą, parengtą matininkų, nurodytų Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 straipsnyje, ir dokumentą t. y. Pažymą apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo statinio projekto (toliau - Pažyma), gautą iš Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos, jei statinys priskirtinas ypatingų ar neypatingų statinių kategorijai, kaip nurodyta Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 841.2.5.1. papunktyje.
Pažyma yra pagrindas įregistruoti nebaigtą statyti statinį ir nuosavybės teises į jį Nekilnojamojo turto registre.

Jei statinys priskiriamas nesudėtingų statinių kategorijai, kartu su prašymu reikia pateikti statinio kadastro duomenų bylą ir statybą leidžiančius dokumentus, kai jie privalomi. Šiuo atveju aukščiau nurodyta Pažyma neprivaloma, išskyrus Statybos įstatymo 39 straipsnio 2 dalyje nurodytus atvejus. 

Jei statinio statytojas yra ne vienas asmuo, kartu su aukščiau nurodytais dokumentais reikia pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą bendrosios jungtinės veiklos sutartį ar kitą dokumentą, patvirtinantį bendraturčių nuosavybės teisių dalis bendroje dalinėje nuosavybėje.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad prašymus dėl nuosavybės teisių į nebaigtą statyti statinį įregistravimo turi pateikti visi bendraturčiai.

Tais atvejais, kai yra parengta nekilnojamojo daikto kadastro duomenų elektroninė byla, asmenys, teikdami prašymą įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis ar juos pakeisti Nekilnojamojo turto registre, neturi teikti nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos, nes jos elektroniniai dokumentai jau patalpinti sistemoje „Matininkas“.

Elektroninių dokumentų (atitinkančių ADOC-V1.0 specifikaciją, įregistruotų IS "Infostatyba")  nekilnojamojo turto registro tvarkytojui teikti neprivaloma. Prašyme reikia nurodyti norimo įregistruoti statinio identifikatorius (adresą, unikalų numerį, statytoją).

Norėdami pateikti prašymą elektroniniu būdu, elektroniniu parašu (parašais) pasirašytą laisvos formos prašymą ir dokumentus reikėtų siųsti
el. paštu info@registrucentras.ltPrašymą elektroniniu būdu gali teikti statytojas. 

Elektroniniu būdu pateiktas dokumentas sudaromas taip, kad prašymą gavusi įmonė galėtų:
- atpažinti elektroninio dokumento formatą;
- atidaryti ir apdoroti jį elektroninių dokumentų valdymo sistemos ar kitomis įmonės naudojamomis informacinių technologijų priemonėmis,
- atpažinti prašymo turinį;
- identifikuoti elektroninį parašą ir prašymą pateikusį asmenį.

Saugiu elektroniniu parašu PDF formatu išsaugotus dokumentus galite pasirašyti Registrų centro GoSign sistemoje.

Registravimo paslaugų terminus ir įkainius pateikiame šioje nuorodoje. Naujos kainos nuo 2020 m. spalio 1 d.

Papildoma informacija:

Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 32.2.4.2 papunktyje nurodyta, kad nustatant statinių kadastro duomenis, nebaigti statyti statiniai matuojami, kai galima nustatyti jų pagrindinę naudojimo paskirtį, sienų statybos produktus, plotą, tūrį ar kitus parametrus.

Nebaigto statinio registravimas reglamentuotas  Statybos įstatymo 39 straipsnyje.

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos viršininko 2016 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. 1V-73 „Dėl Pažymos apie statinio (-ių) statybą be nukrypimų nuo esminių statinio (-ių) projekto sprendinių išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo patvirtintas Pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių išdavimo tvarkos aprašas nustato Pažymos išdavimo tvarką.


Redaguota: 2020-09-28 12:56
Į viršų