Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kaip išregistruoti įsiskolinimą už įsigytą turtą Nekilnojamo turto registre, jeigu už jį visiškai atsiskaityta?

Asmuo, norintis Nekilnojamojo turto registre išregistruoti juridinį faktą (žymą) dėl įsiskolinimo už įsigytą turtą, turi paduoti prašymą bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje. Kartu su prašymu reikia pateikti įstatymų ar nekilnojamojo daikto įgijimo dokumente nustatyta tvarka patvirtintą šalių susitarimą apie pilną atsiskaitymą, išskyrus atvejus, kai notarine forma patvirtinti dokumentai, patvirtinantys juridinių faktų pasibaigimą, per notarą teritoriniam registratoriui pateikti elektroninio dokumento pavidalu, ar kitą įsiskolinimo pabaigą patvirtinantį dokumentą.

Prašymą įregistruoti/išregistruoti juridinius faktus paduoda įgaliota institucija ar jų įregistravimu/išregistravimu suinteresuotas asmuo pats arba per savo atstovą, turintį įstatymų nustatyta tvarka išduotą įgaliojimą, kaip nurodyta Nekilnojamojo turto registro nuostatų (toliau Nuostatai) 26 punkte.

Prašymas išregistruoti  juridinius faktus gali būti pateikiamas asmeniškai, paštu, elektroninių ryšių priemonėmis, ar Nuostatų 27 punkte nurodytais atvejais iš notaro biuro. Elektroninių ryšių priemonėmis teikiamą prašymą asmuo turi pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu. Asmens prašymas, perduotas paštu, ar elektroninėmis ryšių priemonėmis laikomas pateiktu, jeigu prašyme nurodyta įsipareigojimas apmokėti už atliktus darbus, parengtų dokumentų atsiėmimo vieta arba jų pateikimo būdas, galima identifikuoti pareiškėją ir pateikti aukščiau nurodyti, juridinio fakto pasibaigimą patvirtinantys dokumentai (jei reikia).

Dokumento, patvirtinančio  juridinių faktų pasibaigimą, pateikiamas tik originalas arba įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas jo nuorašas. Dokumentai gali būti rašytiniai ir elektroniniai. Elektroniniai dokumentai turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, arba gali būti pateikiamos skaitmenine forma rašytinių dokumentų kopijos, patvirtintos saugiu elektroniniu parašu, kaip nurodyta Nuostatų 38 punkte.

Darbų atlikimo terminus rasite
nuorodoje.Papildoma informacija:

Nekilnojamojo turto registro įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Nekilnojamojo turto registre įregistruotas juridinis faktas (žyma) išregistruojamas, jeigu pateikiami įstatymų nustatyti dokumentai, patvirtinantys, kad juridinis faktas pasibaigė. Įregistruoti juridiniai faktai, susiję su nekilnojamaisiais daiktais, daiktinėmis teisėmis į juos ir šių teisių suvaržymais, išregistruojami atitinkamo nekilnojamojo daikto registro įraše panaikinant žymą. 


 

Redaguota: 2021-08-06 10:30
Į viršų