Įgaliojimų registras

Ar gali fiziniai ir juridiniai asmenys gauti nekilnojamųjų daiktų (žemės sklypo, statinio ar inžinerinio įrenginio), įregistruotų Nekilnojamojo turto registre, planą?

Nekilnojamojo turto registro duomenys teikiami Nekilnojamojo turto registro įstatymo 42 straipsnio ir Nekilnojamojo turto registro nuostatų VII skyriuje nustatyta tvarka, pateikus prašymą.

Asmuo, norintis gauti žemės sklypo ar statinio, buto, patalpos planą ar kitus aukščiau nurodytus duomenis, bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje turi paduoti prašymą.
Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui pateikiamas prašymas yra laisvos rašytinės formos.
Prašymuose gauti Registro duomenis ar dokumentų kopijas turi būti nurodytas apibrėžtas Registro duomenų naudojimo tikslas, gavimo teisinis pagrindas, prašomų pateikti duomenų apimtis.  Prašymą galima pateikti asmeniškai
 , paštu, ar nuotolinio ryšio priemonėmis, leidžiančiomis identifikuoti pareiškėją ir užtikrinančiomis prašymo teksto apsaugą. Asmens pasirašytas prašymas, perduotas paštu ar kitokiais telekomunikacijų galiniais įrenginiais, laikomas pateiktu tik tuo atveju, jeigu prašyme nurodyta įsipareigojimas apmokėti už atliktus darbus, parengtų dokumentų atsiėmimo vieta arba jų pateikimo būdas, užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti pareiškėją. Elektroninių ryšių priemonėmis teikiamą prašymą asmuo turi pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu ir siųsti el.
paštu info@registrucentras.lt.

Jeigu prašymas paduodamas Registrų centro teritoriniame klientų aptarnavimo padalinyje, skyriaus darbuotojas kompiuteryje užpildo ir suformuoja Centrinio registratoriaus parengtą ir patvirtintą prašymo formą.


Paslaugų įkainius rasite
nuorodoje

 
Redaguota: 2021-02-02 13:36
Į viršų