Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Norint išregistruoti sudegusį statinį iš Nekilnojamojo turto registro, ar reikia tikslinti kadastro duomenų bylą, ar pakanka pateikti Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pažymą?

Nekilnojamojo turto  registre įregistruotų  nekilnojamųjų  daiktų išregistravimo tvarką reglamentuoja Nekilnojamojo turto registro nuostatai. Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 841.4 papunktyje detalizuojamas dokumentų, kurie turėtų būti teikiami kadastro tvarkytojui, sąrašas.
Jeigu statiniui griauti reikalingas statybą leidžiantis dokumentas, kartu su prašymu pateikiama Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos išduota pažyma apie statinio nugriovimą arba statinių naudojimo priežiūrą atliekančio viešojo administravimo subjekto nustatytos formos pažyma, patvirtinanti nekilnojamojo daikto žuvimo (sugriuvimo, sunykimo, sudegimo) faktą. Šiais atvejais statinio kadastro duomenų bylos pateikti neprivaloma.
Kartu su prašymu nekilnojamojo turto registro tvarkytojui pateikta Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pažyma gali būti tinkamu teisiniu pagrindu išregistruoti statinį ir teises į jį.
Jeigu statiniui griauti nereikia statybą leidžiančio dokumento, kartu su prašymu pateikiama nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, kurią rengia matininkai, nurodyti  Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 straipsnyje, kurioje užfiksuotas statinio žuvimo faktas ir deklaracija apie statybos užbaigimą, įregistruotą Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos, kaip nurodyta Statybos įstatymo 28 straipsnio 4 dalyje.
Asmenys, teikdami prašymą įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis Nekilnojamojo turto registre, neturi teikti spausdintinės nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos, nes jos elektroniniai dokumentai prieš tai turi būti patalpinti Nekilnojamojo turto registro posistemėje "Matininkas".

Statybos įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 10 ir 11 punktai nustato kokiais atvejais reikalingas griovimo projektas ar griovimo aprašas. Šio įstatymo 27 straipsnio 1 dalyje išvardinti statybą leidžiantys dokumentai.
Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 6 priede  pateikta, kokiais atvejais reikalingas rašytinis pritarimas statinio griovimo projektui. 
 

Redaguota: 2022-02-23 13:47
Į viršų