Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kokia tvarka galima susipažinti su Registrų centro archyve saugoma byla?

Susipažinti su Nekilnojamojo turto registro dokumentais turi teisę Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 42 straipsnio 5 dalyje nurodyti asmenys: savininkai; daiktinių teisių turėtojai; asmenys, turintys teisę paveldėti mirusio asmens daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą; teismai ir teisėtvarkos institucijos; advokatai (advokatų profesinės bendrijos) ir valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos; notarai; antstoliai ir mokesčių administratoriai pateikę prašymą. Asmenys, norintys susipažinti su bylos medžiaga, įskaitant ir elektroninių dokumentų archyve saugomus nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentus, teritoriniame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje turi paduoti prašymą, kuriame privalo nurodyti:
asmens, pageidaujančio susipažinti su bylos medžiaga, vardas ir pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinė, asmeniui atstovaujančio asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta), atstovavimą patvirtinantys dokumentai (įgaliojimas, atstovavimo sutartis ar išrašas iš atstovavimo sutarties, teismo liudijimas, pavedimo sutartis ar kitas atstovavimą patvirtinantis dokumentas), konkreti bylos medžiaga, su kuria asmuo pageidauja susipažinti, susipažinimo tikslas (įskaitant trumpą konkrečių faktinių aplinkybių, kuriomis grindžiamas susipažinimo tikslas ir prašoma bylos medžiaga tikslui įgyvendinti, aprašymą), teisinis pagrindas – bent viena teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlyga, įtvirtinta BDAR 6 straipsnio 1 dalyje, kiti teisės aktai ir (ar) įrodymai, pagrindžiantys prašymą susipažinti su bylos medžiaga.
Prašymas susipažinti su byla gali būti pateikiamas ir paštu arba elektroniniu paštu info@registrucentras.lt.
 
Elektroniniu paštu teikiamą prašymą asmuo turi pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu.
Vienu prašymu galima užsakyti ne daugiau kaip vieną bylą.
 
Apie sprendimą dėl leidimo susipažinti su byla asmuo informuojamas prašyme nurodytu telefonu arba el. paštu, suderinamas susipažinimo su byla laikas.
Asmuo, atvykęs susipažinti su byla, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Atstovas turi pateikti ir atstovavimą patvirtinantį dokumentą (įgaliojimą, atstovavimo sutartį, išrašą iš atstovavimo sutarties, pavedimo sutartį, teismo liudijimą ar kitą atstovavimą patvirtinantį dokumentą).
 
Pažymėtina, kad bylos susipažinti teikiamos asmeniškai prašymą pateikusiam asmeniui. Kiti asmenys, atvykę kartu, bet nepateikę atitinkamo prašymo, susipažinti su bylos medžiaga negali. Asmuo iki bylos medžiagos susipažinti jam pateikimo supažindinamas su Taisyklėmis ir tai patvirtina parašu savo pateiktame prašyme.
 
Susipažinimo su nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylų dokumentais paslauga teikiama neatlygintinai.

Redaguota: 2023-06-22 14:05
Į viršų