Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kokius dokumentus reikia pateikti, norint pakeisti Nekilnojamojo turto registro duomenis, atlikus buto paprastąjį remontą?

Nekilnojamojo daikto kadastro duomenys Nekilnojamojo turto registre keičiami nekilnojamojo daikto savininko prašymu. Prašymą galima paduoti bet kuriame Registrų centro  klientų aptarnavimo padalinyje.
Kartu su prašymu pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis po patalpų pertvarkymo  turi būti pateikta atnaujinta nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla,  kurią rengia matininkai, nurodyti Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 straipsnyje, ir statybos teisėtumą patvirtinantys dokumentai. Jei atlikti tik paprastojo remonto darbai, tai galėtų būti savininko ar jo teises ir pareigas perėmusio asmens surašyta  deklaracija apie statybos užbaigimą, įregistruota Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos; pažymėtina, kad deklaracijoje būtinai turi būti įrašyti duomenys apie statybą leidžiančius dokumentus ir parengtą projektą (jeigu jie privalomi), kaip nustatyta Statybos įstatymo 28 straipsnio 4 dalyje.
Asmenys, teikdami prašymą įrašyti/pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis Nekilnojamojo turto registre, neturi teikti spausdintinės nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos, nes jos elektroniniai dokumentai prieš tai turi būti patalpinti Nekilnojamojo turto registro posistemėje "Matininkas" 

Registravimo paslaugų įkainius rasite  nuorodoje.

Papildoma informacija:

Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnyje nurodyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą ir jų pakeitimo teisiniai pagrindai. Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų,  841.2. punkte detalizuojamas dokumentų, kurie turėtų būti teikiami kadastro tvarkytojui, sąrašas.

Statybą leidžiančių dokumentų išdavimo  nuostatas ir statybos užbaigimo tvarką reglamentuoja Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.

Deklaracijos apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą rekvizitai patvirtinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. lapkričio 27 d.  įsakymu  Nr. 1V-152 „Deklaracijos apie statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) (kai statybą numatyta užbaigti etapais) statybos užbaigimą / statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) / patalpos (-ų) paskirties pakeitimą rekvizitus".

 

Redaguota: 2022-03-08 22:24
Į viršų