Gyventojų registras

Prašymo pateikti Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenis forma yra universali, todėl reikalinga pildyti tik tuos punktus, kurie yra aktualūs pagal norimą gauti informaciją.

- Jeigu duomenų gavėjui reikalinga pažyma arba išrašas apie vieno asmens duomenis, pildomi 1-3, 6-13 punktai, o 4 ir 5 prašymo formos punktų pildyti nereikia.

Gyvenamosios vietos deklaracijas galima pateikti seniūnijoje pagal gyvenamąją vietą ar kitame savivaldybės padalinyje, kuriam pavesta vykdyti šias funkcijas.
1. Deklaracijas internetu gali pateikti tik Lietuvos Respublikos piliečiai.
2. Asmuo turi patvirtinti tapatybę el. parašu, per bankų internetines sistemas ar kitomis e-valdžios vartuose nurodytomis priemonėmis.
3. Adresas turi būti tikslus – su gatve ir namo (korpuso, buto ar patalpos) numeriu (numeriais).
4. Jei gyvenamąją vietą deklaruoja ne savininkas (bendraturtis), savininko (bendraturčių) sutikimas turi būti patvirtintas internetu. Savininkas (bendraturčiai) turi atitikti 2 sąlygą.
Asmens duomenys iš Gyventojų registro teikiami vadovaujantis duomenų teikimo sutartimis, kuriose dažniausiai  pavardės yra teikiamos tokios, kokios yra įrašytos galiojančiuose asmens tapatybę patvirtinančiuose dokumentuose (pase, asmens tapatybės kortelėje, leidime gyventi), todėl turite turėti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kuriame įrašyta naujoji pavardė.
 
Užsienio valstybėje po 1990 m. kovo 11 d. mirusio Lietuvos Respublikos (toliau – LR) piliečio ar užsieniečio, turinčio nuolatinę gyvenamąją vietą LR, mirtis įtraukiama į apskaitą jų gyvenamosios vietos civilinės metrikacijos įstaigoje (toliau –CMĮ). Jeigu mirusysis neturėjo gyvenamosios vietos LR, mirtis įtraukiama į apskaitą paskutinės jo gyvenamosios vietos LR CMĮ arba Vilniaus miesto CMĮ.
Pažymime, kad civilinės metrikacijos įstaiga, konsulinė įstaiga ar Registrų centras asmens pageidavimu išduoda Lietuvos Respublikos teisingumo ministro nustatytos formos civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą (toliau – išrašas) (nuo 2017 m. sausio 1 d. liudijimai nebeišduodami). Išrašai gali būti išduodami gavus pareiškėjo prašymą iš karto po civilinės būklės akto įregistravimo arba bet kada vėliau.
Prašymą dėl vaiko gimimo registravimo galite pateikti prisijungę prie VĮ Registrų centro savitarnos. Prisijungę prie savitarnos paspausti horizontalioje menių juostoje Gyventojų registras ikoną, tada vertialiame menių pasirinkti Civilinės metrikacijos paslaugos ir Gimimo registravimas.

Registrų centro svetainėje rodoma Jūsų senoji pavardė, nes ji yra įrašyta galiojančiame Jūsų asmens dokumente, kai turėsite galiojantį asmens dokumentą nauja pavarde – ji automatiškai bus atnaujinta visuose registruose, kurie naudoja Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenis.
 
Nekilnojamojo turto savininkas (bendraturtis) pažymą apie jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis (įskaitant išsideklaravimo datas) gali užsisakyti VĮ Registrų centrui pateikus vienkartinį prašymą.

Informacija apie tai, kas turi būti nurodyta prašyme, pateikiama nuorodoje.
Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą galima užsakyti VĮ Registrų centrui pateikus vienkartinį prašymą.

Informacija apie tai, kas turi būti nurodyta prašyme pateikiama nuorodoje.

Informaciją apie prašymo pateikimo tvarką rasite čia.
Su Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklėmis galite susipažinti čia.

Išsamią informaciją sutarčių sudarymo klausimais rasite nuorodoje.

Šiuo metu deklaruoti gyvenamąją vietą internetu galima tik tokiu atveju, kai statinio ir žemės sklypo adresai yra tapatūs. Jei ant vieno žemės sklypo stovi keli statiniai (pvz. ant vieno žemės sklypo yra kotedžų kvartalas su skirtingais adresais), elektroniniu būdu gyvenamosios vietos deklaruoti nėra galimybės ir sistema pateikia pranešimą „Adresas nevienareikšmis....“. Tokiu atveju deklaruoti gyvenamąją vietą galėsite seniūnijoje pagal gyvenamąją vietą ar kitame savivaldybės padalinyje, kuriam pavesta vykdyti šias funkcijas.

Pažymime, kad civilinės metrikacijos įstaiga, konsulinė įstaiga ar Registrų centras asmens pageidavimu išduoda Lietuvos Respublikos teisingumo ministro nustatytos formos civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą (toliau – išrašas) (nuo 2017 m. sausio 1 d. liudijimai nebeišduodami).
Pažymą apie savo deklaruotą gyvenamąją vietą galima užsakyti VĮ Registrų centro savitarnoje. Prisijungus prie savitarnos horizontaliajame menių psairinkti Gyventojų registras ikoną, tada vertikaliajame menių pasirinkti Gyvenamosios vietos deklaravimo paslaugos, tada Keičiu gyvenamą vietą. Astidariusiame lange pasirenkame Pažyma apie deklaruotą gyvenamą vietą.
Prašymas paštu gali būti pateikiamas šiuo adresu: Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius.
 
Pažymą apie savo šeiminę padėtį, sutuoktinį ir nepilnamečius vaikus galima užsakyti VĮ Registrų centrui pateikus vienkartinį prašymą.

Informacija apie tai, kas turi būti nurodyta prašyme, pateikiama nuorodoje.

Prašymas gali būti pateikiamas:

- siunčiant prašymą ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją paštu, adresu Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius;
Asmuo, norintis gauti pažymą apie artimos giminystės ryšius su asmeniu, iš kurio perka būstą, VĮ Registrų centrui turi pateikti nustatytos formos prašymą.

Kartu su prašymu reikia pateikti ir asmens, iš kurio perkamas būstas, rašytinį sutikimą tikrinti jo giminystės ryšį su pirkėju.

Prašymas gali būti pateikiamas:

- siunčiant prašymą ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją paštu, adresu Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius;
Norint patikslinti asmens duomenis Gyventojų registre, reikia pateikti:
  1. Prašymą dėl duomenų tikslinimo (prašymas turi būti parašytas valstybine kalba, pasirašytas ir jame nurodytas vardas, pavardė, gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti);
  2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę);
  3. Priklausomai nuo tikslinamų duomenų reikia pateikti teisingus duomenis įroda

Pažymą apie savo šeiminę padėtį, sutuoktinį ir nepilnamečius vaikus galima užsakyti VĮ Registrų centrui pateikus vienkartinį prašymą.

Informacija apie tai, kas turi būti nurodyta prašyme, pateikiama nuorodoje.

Prašymas gali būti pateikiamas:

- siunčiant prašymą ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją paštu, adresu Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius;

Pažymą apie konkrečiu adresu gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų skaičių galima užsakyti VĮ Registrų centrui pateikus vienkartinį prašymą.

Prašymas gali būti pateikiamas:

- siunčiant prašymą ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją paštu, adresu Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius;
- siunčiant elektroniniu parašu pasirašytą prašymą el. paštu info@registrucentras.lt;
Prašymas Lietuvos Respublikos gyventojų registrui nuotoliniu būdu gali būti pateikiamas:

- siunčiant prašymą ir notaro (ar kita teisės aktų nustatyta tvarka) patvirtintą asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją paštu, adresu Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius;
- siunčiant kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą prašymą el. paštu info@registrucentras.lt;
Norint įrašyti duomenis apie užsienyje gimusio vaiko gyvenamąją vietą, VĮ Registrų centrui reikia pateikti laisvos formos prašymą, nurodant vaiko duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą) ir valstybę, kurioje nuolat gyvena, bei pridėti savo asmens dokumento kopiją.

Norint pakeisti duomenis apie gyvenamąją vietą (valstybę), VĮ Registrų centrui reikia pateikti laisvos formos prašymą pakeisti gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis, nurodant savo asmens duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą) ir valstybę, kurioje dabar nuolat gyvenate,  bei pridėti savo asmens dokumento kopiją.

Jei sumokėjus valstybinės rinkliavos mokestį už civilinės metrikacijos teikiamą paslaugą paaiškėjo, kad paslauga Jums negali būti suteikta, mokestį galite susigrąžinti. Tokiu atveju:
1. Kreipkitės į Civilinės metrikacijos skyrių (toliau - CMS), kuriame užsisakėte paslaugą. CMS darbuotojas patvirtins (atsakys į Jūsų el. laišką arba pažymės ant mokėjimo dokumento), kad rinkliava nebuvo panaudota.
2.
Mokestis netaikomas tais atvejais, kai asmuo prašo patikslinti įrašytus neteisingus ar netikslius duomenis apie asmens tėvus (pvz. neteisingai įrašyti asmenvardžiai, netikslisli gimimo data), tačiau jei Gyventojų registre nėra duomenų apie asmens tėvus arba reikės taisyti tėvų duomenis (pvz. įrašyti mirties datą, santuokas, ištuokas), mokestis bus taikomas.
Jeigu duomenų gavėjas prašo pateikti informaciją apie kitą asmenį ir tokia teisė nenustatyta įstatymuose ar kituose teisės aktuose, kartu su prašymu turi būti pateiktas duomenų subjekto sutikimas teikti jo asmens duomenis. Nesant minėto dokumento, duomenų subjektui gali būti siunčiamas raštas dėl sutikimo teikti jo asmens duomenis gavimo. Tuo atveju, jeigu duomenų subjektas nesutinka arba duomenų subjekto sutikimas negaunamas, informacija duomenų gavėjui neteikiama.
 
Už Gyventojų registro  pažymas gali būti apmokama:
Prašymas VĮ Registrų centrui gali būti pateikiamas šiuo elektroninio pašto adresu: info@registrucentras.lt.

 
Prašymas dėl pažymos ar išrašo gavimo gali būti pateiktas  VĮ Registrų centrui per pareiškėjo (toliau – paslaugos gavėjas) atstovą (toliau – užsakovas).