Gyventojų registras

Prašymo pateikti Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenis forma yra universali, todėl reikalinga pildyti tik tuos punktus, kurie yra aktualūs pagal norimą gauti informaciją.

- Jeigu duomenų gavėjui reikalinga pažyma arba išrašas apie vieno asmens duomenis, pildomi 1-3, 6-13 punktai, o 4 ir 5 prašymo formos punktų pildyti nereikia.

Prašymas Lietuvos Respublikos gyventojų registrui nuotoliniu būdu gali būti pateikiamas:

- siunčiant prašymą ir notaro (ar kita teisės aktų nustatyta tvarka) patvirtintą asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją paštu, adresu Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius;

- siunčiant kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą prašymą el. paštu info@registrucentras.lt;
Pažymą apie konkrečiu adresu gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų skaičių galima užsakyti VĮ Registrų centrui pateikus vienkartinį prašymą.

Prašymas gali būti pateikiamas:

- siunčiant prašymą ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją paštu, adresu Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius;

- siunčiant elektroniniu parašu pasirašytą prašymą el. paštu info@registrucentras.lt;
Norint įrašyti duomenis apie užsienyje gimusio vaiko gyvenamąją vietą, VĮ Registrų centrui reikia pateikti laisvos formos prašymą, nurodant vaiko duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą) ir valstybę, kurioje nuolat gyvena, bei pridėti savo asmens dokumento kopiją. Prašymą galima pateikti tiesiogiai Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje, elektroniniu paštu grt@registrucentras.lt ar paštu adresu: Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius.

Pažymą apie savo šeiminę padėtį, sutuoktinį ir nepilnamečius vaikus galima užsakyti VĮ Registrų centrui pateikus vienkartinį prašymą.

Informacija apie tai, kas turi būti nurodyta prašyme, pateikiama nuorodoje.

Prašymas gali būti pateikiamas:

- siunčiant prašymą ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją paštu, adresu Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius;

Norint pakeisti duomenis apie gyvenamąją vietą (valstybę), VĮ Registrų centrui reikia pateikti laisvos formos prašymą pakeisti gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis, nurodant savo asmens duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą) ir valstybę, kurioje dabar nuolat gyvenate,  bei pridėti savo asmens dokumento kopiją.

Norint patikslinti asmens duomenis Gyventojų registre, reikia pateikti:
  1. Prašymą dėl duomenų tikslinimo (prašymas turi būti parašytas valstybine kalba, pasirašytas ir jame nurodytas vardas, pavardė, gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti);
  2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę);
  3. Priklausomai nuo tikslinamų duomenų reikia pateikti teisingus duomenis įroda
Prašymas paštu gali būti pateikiamas šiuo adresu: Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius.

 
Asmuo, norintis gauti pažymą apie artimos giminystės ryšius su asmeniu, iš kurio perka būstą, VĮ Registrų centrui turi pateikti nustatytos formos prašymą.

Kartu su prašymu reikia pateikti ir asmens, iš kurio perkamas būstas, rašytinį sutikimą tikrinti jo giminystės ryšį su pirkėju.

Prašymas gali būti pateikiamas:

- siunčiant prašymą ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją paštu, adresu Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius;

Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą galima užsakyti VĮ Registrų centrui pateikus vienkartinį prašymą.

Informacija apie tai, kas turi būti nurodyta prašyme, pateikiama nuorodoje.

Prašymas gali būti pateikiamas:

- siunčiant prašymą ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją paštu, adresu Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius;

Pažymą apie savo šeiminę padėtį, sutuoktinį ir nepilnamečius vaikus galima užsakyti VĮ Registrų centrui pateikus vienkartinį prašymą.

Informacija apie tai, kas turi būti nurodyta prašyme, pateikiama nuorodoje.

Prašymas gali būti pateikiamas:

- siunčiant prašymą ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją paštu, adresu Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius;
Jei sumokėjus valstybinės rinkliavos mokestį už civilinės metrikacijos teikiamą paslaugą paaiškėjo, kad paslauga Jums negali būti suteikta, mokestį galite susigrąžinti. Tokiu atveju:
1. Kreipkitės į Civilinės metrikacijos skyrių (toliau - CMS), kuriame užsisakėte paslaugą. CMS darbuotojas patvirtins (atsakys į Jūsų el. laišką arba pažymės ant mokėjimo dokumento), kad rinkliava nebuvo panaudota.
2.
Mokestis netaikomas tais atvejais, kai asmuo prašo patikslinti įrašytus neteisingus ar netikslius duomenis apie asmens tėvus (pvz. neteisingai įrašyti asmenvardžiai, netikslisli gimimo data), tačiau jei Gyventojų registre nėra duomenų apie asmens tėvus arba reikės taisyti tėvų duomenis (pvz. įrašyti mirties datą, santuokas, ištuokas), mokestis bus taikomas.
Pažymime, kad civilinės metrikacijos įstaiga, konsulinė įstaiga ar Registrų centras asmens pageidavimu išduoda Lietuvos Respublikos teisingumo ministro nustatytos formos civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą (toliau – išrašas) (nuo 2017 m. sausio 1 d. liudijimai nebeišduodami). Išrašai gali būti išduodami gavus pareiškėjo prašymą iš karto po civilinės būklės akto įregistravimo arba bet kada vėliau.
Šiuo metu deklaruoti gyvenamąją vietą internetu galima tik tokiu atveju, kai statinio ir žemės sklypo adresai yra tapatūs. Jei ant vieno žemės sklypo stovi keli statiniai (pvz. ant vieno žemės sklypo yra kotedžų kvartalas su skirtingais adresais), elektroniniu būdu gyvenamosios vietos deklaruoti nėra galimybės ir sistema pateikia pranešimą „Adresas nevienareikšmis....“. Tokiu atveju deklaruoti gyvenamąją vietą galėsite seniūnijoje pagal gyvenamąją vietą ar kitame savivaldybės padalinyje, kuriam pavesta vykdyti šias funkcijas.
Išsamią informaciją sutarčių sudarymo klausimais rasite nuorodoje.
Su Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklėmis galite susipažinti čia.
Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą galima užsakyti VĮ Registrų centrui pateikus vienkartinį prašymą.

Informacija apie tai, kas turi būti nurodyta prašyme pateikiama nuorodoje.

Informaciją apie prašymo pateikimo tvarką rasite čia.
Nekilnojamojo turto savininkas (bendraturtis) pažymą apie jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis (įskaitant išsideklaravimo datas) gali užsisakyti VĮ Registrų centrui pateikus vienkartinį prašymą.

Informacija apie tai, kas turi būti nurodyta prašyme, pateikiama nuorodoje.
Jeigu duomenų gavėjas prašo pateikti informaciją apie kitą asmenį ir tokia teisė nenustatyta įstatymuose ar kituose teisės aktuose, kartu su prašymu turi būti pateiktas duomenų subjekto sutikimas teikti jo asmens duomenis. Nesant minėto dokumento, duomenų subjektui gali būti siunčiamas raštas dėl sutikimo teikti jo asmens duomenis gavimo. Tuo atveju, jeigu duomenų subjektas nesutinka arba duomenų subjekto sutikimas negaunamas, informacija duomenų gavėjui neteikiama.
 
Už Gyventojų registro  pažymas gali būti apmokama:
Prašymas VĮ Registrų centrui gali būti pateikiamas šiuo elektroninio pašto adresu: info@registrucentras.lt.

 
Prašymas dėl pažymos ar išrašo gavimo gali būti pateiktas  VĮ Registrų centrui per pareiškėjo (toliau – paslaugos gavėjas) atstovą (toliau – užsakovas).
Gyventojų registro pažymos apie asmenų deklaruotas gyvenamąsias vietas yra išduodamos pateikus vienkartinį prašymą.
 
Informacija apie tai, kas turi būti nurodyta juridinio asmens prašyme pateikiama nuorodoje.
 
Informaciją apie prašymo pateikimo tvarką rasite čia.

 
Fizinis asmuo, norėdamas gauti Gyventojų registro pažymą ar išrašą, VĮ Registrų centrui turi pateikti prašymą, kuriame turi būti nurodyta:
 
- prašymą pateikusio asmens vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento tipas ir numeris, telefonas ir (ar) elektroninio pašto adresas;
- prašomų pateikti duomenų apimtis;
- duomenų naudojimo tikslas;
- teisinis duomenų gavimo pagrindas;
- pageidaujamas duomenų gavimo būdas.
Asmens mirties faktą patvirtinanti pažyma gali būti išduodama tik tuo atveju, jeigu tokie duomenys yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą.
 
Dokumentą užsisakyti galima VĮ Registrų centrui pateikus vienkartinį prašymą.
 
Informacija apie tai, kas turi būti nurodyta prašyme, pateikiama nuorodoje.
 
Informaciją apie prašymo pateikimo tvarką rasite čia.

 
Gyventojų  registro pažymos apie asmens šeiminę padėtį yra išduodamos pateikus vienkartinį prašymą.
 
Informacija apie tai, kas turi būti nurodyta prašyme pateikiama nuorodoje.
 
Informaciją apie prašymo pateikimo tvarką rasite čia.

 
Atlyginimo už Gyventojų registro duomenų vienetą dydžius rasite nuorodoje.

 
Kadangi Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymo pakeitimai kuriais vadovaujantis Gyventojų registre bus saugomi asmens kontaktiniai duomenys (elektroninio pašto adresas) buvo priimti tik 2020 m. gegužės 21 d. (9 str. 1 dalies 19 punktas) ir įsigalios tik nuo 2022 m.
Asmens veido atvaizdas saugomas Lietuvos Respublikos gyventojų registre. Šis duomuo teikiamas tik Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymo II straipsnio 5 punkte išvardytais atvejais: 5. Veido atvaizdas, pirštų atspaudai ir parašas gali būti teikiami teisėtvarkos, žvalgybos ir asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus išduodančioms institucijoms. Veido atvaizdas ir parašas gali būti teikiami valstybės institucijoms juridinę galią turinčių dokumentų gamybai tik tuo atveju, jeigu yra asmens sutikimas.