Gyventojų registras

Prašymo pateikti Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenis forma yra universali, todėl reikalinga pildyti tik tuos punktus, kurie yra aktualūs pagal norimą gauti informaciją.

- Jeigu duomenų gavėjui reikalinga pažyma arba išrašas apie vieno asmens duomenis, pildomi 1-3, 6-13 punktai, o 4 ir 5 prašymo formos punktų pildyti nereikia.

Būsto pardavėjų sutikimo dėl giminystės ryšių tikrinimo (įsigyjant būstą su lengvata) formą galima parsisiųsti čia.
 
Prašymo dėl giminystės ryšių tikrinimo (įsigyjant būstą su lengvata) formą galima parsisiųsti čia.
 
Pažymą apie konkrečiu adresu gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų skaičių galima užsakyti VĮ Registrų centrui pateikus vienkartinį prašymą.

Prašymas gali būti pateikiamas:

- siunčiant prašymą ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją paštu, adresu Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius;

- siunčiant elektroniniu parašu pasirašytą prašymą el. paštu info@registrucentras.lt;
Susipažinti ar gauti dokumentą su Lietuvos Respublikos gyventojų registre (toliau – Gyventojų registras) kaupiamais savo, nepilnamečių savo vaikų ir įvaikių, taip pat asmenų, kuriems paskirta globa ar rūpyba, asmens duomenimis galima vienu iš žemiau nurodytų būdų:
 
- atvykus tiesiogiai į bet kurį Registrų centro Klientų aptarnavimo padalinį ir pateikus vienkartinį prašymą bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

Prašymą dėl vaiko gimimo registravimo galite pateikti internetu puslapyje https://mepis.registrucentras.lt. Paspaudę "prisijungti", identifikuokite save elektroninėmis priemonėmis ir pasirinkite paslaugą "Įregistruoti vaiko  gimimą “.
Prašymas Lietuvos Respublikos gyventojų registrui nuotoliniu būdu gali būti pateikiamas:

- siunčiant prašymą ir notaro (ar kita teisės aktų nustatyta tvarka) patvirtintą asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją paštu, adresu Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius;

- siunčiant kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą prašymą el. paštu info@registrucentras.lt;

Pažymą apie savo šeiminę padėtį, sutuoktinį ir nepilnamečius vaikus galima užsakyti VĮ Registrų centrui pateikus vienkartinį prašymą.

Informacija apie tai, kas turi būti nurodyta prašyme, pateikiama nuorodoje.

Prašymas gali būti pateikiamas:

- siunčiant prašymą ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją paštu, adresu Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius;

Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą galima užsakyti VĮ Registrų centrui pateikus vienkartinį prašymą.

Informacija apie tai, kas turi būti nurodyta prašyme, pateikiama nuorodoje.

Prašymas gali būti pateikiamas:

- siunčiant prašymą ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją paštu, adresu Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius;

Pažymą apie savo šeiminę padėtį, sutuoktinį ir nepilnamečius vaikus galima užsakyti VĮ Registrų centrui pateikus vienkartinį prašymą.

Informacija apie tai, kas turi būti nurodyta prašyme, pateikiama nuorodoje.

Prašymas gali būti pateikiamas:

- siunčiant prašymą ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją paštu, adresu Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius;

Remiantis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB nuostatomis draudžiama asmens kodą skelbti viešai. 

Informuojame, kad Gyventojų registre tvarkomi duomenys tretiesiems asmenims neprieinami tuo atveju, kai Gyventojų registro duomenų bazėje yra įregistruotas asmens prašymas neteikti jo asmens duomenų tretiesiems asmenims.
Norint atšaukti apribojimą teikti duomenis tretiesiems asmenims, asmuo turi pateikti laisvos formos prašymą Gyventojų registro tvarkytojui. Prašymo pateikimo tvarką rasite čia.
 


Lietuvos Respublikos gyventojų registro pažymos gali būti parengiamos skubos tvarka per 1 darbo dieną nuo apmokėjimo už paslaugą patvirtinimo, tačiau tik tuo atveju, kai duomenų gavėjo prašomi Gyventojų registro duomenys yra teisingi ir išsamūs, ir kartu su prašymu yra pateikti visi reikalingi dokumentai ir duomenys.
 
Jeigu duomenų gavėjo buvo paprašyta patikslinti ar papildyti prašymą, tuomet duomenų arba informacijos pateikimo terminas skaičiuojamas nuo patikslinto ar papildyto prašymo gavimo dienos.

 
Pažymime, kad civilinės metrikacijos įstaiga, konsulinė įstaiga ar Registrų centras asmens pageidavimu išduoda Lietuvos Respublikos teisingumo ministro nustatytos formos civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą (toliau – išrašas) (nuo 2017 m. sausio 1 d. liudijimai nebeišduodami). Išrašai gali būti išduodami gavus pareiškėjo prašymą iš karto po civilinės būklės akto įregistravimo arba bet kada vėliau.
Pažymime, kad civilinės metrikacijos įstaiga, konsulinė įstaiga ar Registrų centras asmens pageidavimu išduoda Lietuvos Respublikos teisingumo ministro nustatytos formos civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą (toliau – išrašas) (nuo 2017 m. sausio 1 d. liudijimai nebeišduodami). Išrašai gali būti išduodami gavus pareiškėjo prašymą iš karto po civilinės būklės akto įregistravimo arba bet kada vėliau.
Pažymime, kad civilinės metrikacijos įstaiga, konsulinė įstaiga ar Registrų centras asmens pageidavimu išduoda Lietuvos Respublikos teisingumo ministro nustatytos formos civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą (toliau – išrašas) (nuo 2017 m. sausio 1 d. liudijimai nebeišduodami). Išrašai gali būti išduodami gavus pareiškėjo prašymą iš karto po civilinės būklės akto įregistravimo arba bet kada vėliau.
Norint patikslinti asmens duomenis Gyventojų registre, reikia pateikti:
  1. Prašymą dėl duomenų tikslinimo (prašymas turi būti parašytas valstybine kalba, pasirašytas ir jame nurodytas vardas, pavardė, gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti);
  2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę);
  3. Priklausomai nuo tikslinamų duomenų reikia pateikti teisingus duomenis įroda
Prašymas paštu gali būti pateikiamas šiuo adresu: Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius.

 
Gyventojų, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrų skyriaus pažymos apie asmenų deklaruotas gyvenamąsias vietas yra išduodamos pateikus vienkartinį prašymą.
 
Informacija apie tai, kas turi būti nurodyta juridinio asmens prašyme pateikiama nuorodoje.
 
Informaciją apie prašymo pateikimo tvarką rasite čia.

 
Gyventojų, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrų skyriaus pažymos apie asmens šeiminę padėtį yra išduodamos pateikus vienkartinį prašymą.
 
Informacija apie tai, kas turi būti nurodyta prašyme pateikiama nuorodoje.
 
Informaciją apie prašymo pateikimo tvarką rasite čia.

 
Asmens mirties faktą patvirtinanti pažyma gali būti išduodama tik tuo atveju, jeigu tokie duomenys yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą.
 
Dokumentą užsisakyti galima Gyventojų, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrų skyriui pateikus vienkartinį prašymą.
 
Informacija apie tai, kas turi būti nurodyta prašyme, pateikiama nuorodoje.
 
Fizinis asmuo, norėdamas gauti Gyventojų registro pažymą ar išrašą, Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje turi pateikti prašymą, kuriame turi būti nurodyta:
 
- prašymą pateikusio asmens vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento tipas ir numeris, telefonas ir (ar) elektroninio pašto adresas;
- prašomų pateikti duomenų apimtis;
Norėdami gauti informaciją, kas yra nurodytu adresu įregistruoto nekilnojamojo turto savininkas, galite užsisakyti Nekilnojamojo turto registro išrašą pagal nurodytą turto adresą. Išrašo užsakymo tvarką rasite nuorodoje
 
Užsienio valstybėje po 1990 m. kovo 11 d. mirusio Lietuvos Respublikos (toliau – LR) piliečio ar užsieniečio, turinčio nuolatinę gyvenamąją vietą LR, mirtis įtraukiama į apskaitą jų gyvenamosios vietos civilinės metrikacijos įstaigoje (toliau –CMĮ). Jeigu mirusysis neturėjo gyvenamosios vietos LR, mirtis įtraukiama į apskaitą paskutinės jo gyvenamosios vietos LR CMĮ arba Vilniaus miesto CMĮ.
Prašymas dėl pažymos ar išrašo gavimo gali būti pateiktas Gyventojų, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrų skyriui  per pareiškėjo (toliau – paslaugos gavėjas) atstovą (toliau – užsakovas).

Norint pakeisti duomenis apie gyvenamąją vietą (valstybę), Registrų centro  Gyventojų, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrų skyriui reikia pateikti laisvos formos prašymą pakeisti gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis, nurodant savo asmens duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą) ir valstybę, kurioje dabar nuolat gyvenate,  bei pridėti savo asmens dokumento kopiją.

Norint įrašyti duomenis apie užsienyje gimusio vaiko gyvenamąją vietą, Registrų centrui reikia pateikti laisvos formos prašymą, nurodant vaiko duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą) ir valstybę, kurioje nuolat gyvena, bei pridėti savo asmens dokumento kopiją. Prašymą galima pateikti tiesiogiai Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje, elektroniniu paštu grt@registrucentras.lt ar paštu adresu: Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius.
Prašymas Gyventojų registro dokumentų rengimo grupei  gali būti pateikiamas šiuo elektroninio pašto adresu: grt@registrucentras.lt.