Gyventojų registras

Prašymo pateikti Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenis Forma yra universali, todėl reikalinga pildyti tik tuos punktus, kurie yra aktualūs pagal norimą gauti informaciją.- Jeigu duomenų gavėjui reikalinga pažyma arba išrašas apie vieno asmens duomenis, pildomi 1-3, 6-13 punktai, o 4 ir 5 prašymo formos punktų pildyti nereikia.
 
- Jeigu duomenų gavėjui reikalinga pažyma apie gyvenamojoje patalpoje gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis ar asmenų skaičių, pildomi 1, 4, 6-13 punktai, o 2, 3 i
Sužinoti savo aktualią deklaruotą gyvenamąją vietą galima Registrų centro klientų savitarnoje, pasirinkus Pradžia kairėje pusėje esančiame meniu paspaudę punktą "Susipažinimas su tvarkomais asmens duomenimis", pasirinkite Gyventojų registrą ir užsakyti. Taip pat, jei reikalinga, galima užsakyti pažymą apie savo deklaruotą gyvenamąją vietą.
Pažymą apie konkrečiu adresu gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis galima užsakyti VĮ Registrų centrui pateikus vienkartinį prašymą. Prašymo Forma.
 
Prašymas gali būti pateikiamas:
 
- siunčiant prašymą ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją paštu, adresu Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius;
 
- siunčiant elektroniniu parašu pasirašytą prašymą el.
Pateikti prašymą įregistruoti santuoką galima kreipiantis tiesiogiai į civilinės metrikacijos skyrių arba prisijungus Registrų centro klientų savitarnoje. Vienam iš pareiškėjų prisijungus prie Registrų centro klientų savitarnos, Gyventojų Registro skiltyje, kairėje pusėje esančiame meniu pasirenkamas punktas "Tuokiamės". Supildžius paraišką, išsiunčiamas pranešimas patvirtinti prašymą antram pareiškėjui taip pat Registrų centro klientų savitarnoje.
Sužinoti savo aktualią deklaruotą gyvenamąją vietą galima Registrų centro klientų savitarnoje, pasirinkus Gyventojų registro skiltį ir kairėje pusėje esančiame meniu paspaudę punktą "Susipažinimas su savo duomenimis Gyventojų registre". Atsidariusiame lange matysite aktualius savo duomenis, registruotus Gyventojų registre. Taip pat nuo kada deklaruota dabartinė gyvenamoji vieta. Taip pat galima užsakyti pažymą/išrašą, pateikus gyventojų registrui prašymą pateikti duomenis.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Gyventojų registro nuostatų 37 punktu kiekvienas asmuo turi teisę gauti Gyventojų registre saugomus duomenis apie save bei savo nepilnamečius vaikus. Pažymą apie savo bei savo nepilnamečių vaikų deklaruotą gyvenamąją vietą galima užsakyti VĮ Registrų centrui pateikus vienkartinį prašymą.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Gyventojų registro nuostatų 37 punktu kiekvienas asmuo turi teisę gauti Gyventojų registre saugomus duomenis apie save bei savo nepilnamečius vaikus. Pažymą apie savo bei savo nepilnamečių vaikų deklaruotą gyvenamąją vietą galima užsakyti VĮ Registrų centrui pateikus vienkartinį prašymą.
Pažymą apie savo šeiminę padėtį, sutuoktinį ir nepilnamečius vaikus galima užsakyti VĮ Registrų centrui pateikus prašymo Formą. Prašymas gali būti pateikiamas:
 
- siunčiant prašymą ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją paštu, adresu Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius;
 
- siunčiant elektroniniu parašu pasirašytą prašymą el.
Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą galima užsakyti VĮ Registrų centrui pateikus vienkartinį prašymą.
Pažymą apie savo šeiminę padėtį, sutuoktinį ir nepilnamečius vaikus galima užsakyti VĮ Registrų centrui pateikus prašymo Formą. Prašymas gali būti pateikiamas:
 
- siunčiant prašymą ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją paštu, adresu Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius;
 
- siunčiant elektroniniu parašu pasirašytą prašymą el.
Prašymas Lietuvos Respublikos gyventojų registrui nuotoliniu būdu gali būti pateikiamas:
 
- siunčiant prašymą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją paštu, adresu Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius;
 
- siunčiant kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą prašymą el.
Gyvenamąją vietą galima deklaruoti deklaravimo įstaigoje (seniūnijoje ar kitame savivaldybės padalinyje) arba internetu per e-valdžios vartų portalą, taip pat Registrų centro klientų savitarnoje. Kiekvienas asmuo pildo atskirą deklaraciją asmeniškai. Nepilnamečio vardu deklaraciją pildo vienas iš tėvų ar globėjų. Jei deklaruojama gyvenamoji vieta kito asmens turte, turi būti savininko sutikimas.
Gyvenamąją vietą nuomojamame bute galima deklaruoti deklaravimo įstaigoje (seniūnijoje ar kitame savivaldybės padalinyje) arba internetu per e-valdžios vartų portalą, taip pat Registrų centro klientų savitarnoje. Kiekvienas asmuo pildo atskirą deklaraciją asmeniškai. Nepilnamečio vardu deklaraciją pildo vienas iš tėvų ar globėjų. Deklaravimo įstaigoje galima deklaruoti pateikus nuomos sutartį. Jei nuomos sutartis terminuota, deklaruojama iki sutarties galiojimo termino.
Lietuvos Respublikos gyventojų registro pažymos gali būti parengiamos skubos tvarka per 1 darbo dieną nuo apmokėjimo už paslaugą patvirtinimo. Pažyma skubos tvarka parengiama per 1 darbo dieną nuo prašymo gavimo Registrų centre dienos ir tik tuo atveju, kai duomenų gavėjo prašomi Gyventojų registro duomenys yra teisingi ir išsamūs. Jeigu duomenų gavėjo buvo paprašyta patikslinti ar papildyti prašymą, tuomet duomenų arba informacijos pateikimo terminas skaičiuojamas nuo patikslinto ar papildyto prašymo gavimo dienos. Jei pažymą prašoma išduoti skubos tvarka, tai nurodoma prašyme.

Vaiko asmens kodą galima sužinoti, tik užsakius vaiko gimimo įrašą liudijantį išrašą. Pažymime, kad civilinės metrikacijos įstaiga, konsulinė įstaiga ar Registrų centras asmens pageidavimu išduoda Lietuvos Respublikos teisingumo ministro nustatytos formos civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą (toliau – išrašas) (nuo 2017 m. sausio 1 d. liudijimai nebeišduodami). Išrašai gali būti išduodami gavus pareiškėjo prašymą iš karto po civilinės būklės akto įregistravimo arba bet kada vėliau.

Prašymo pateikti Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenis formą galima parsisiųsti čia.

 
Pateikti prašymą įregistruoti vaiko gimimą galima tiesiogiai atvykus į Civilinės metrikacijos įstaigą. Jeigu turite galimybę identifikuotis elektroninėmis ryšio priemonėmis, t.y. naudojantis elektronine bankininkyste arba elektroniniu parašu, pateikti tokį prašymą galite prisijungus Registrų centro klientų savitarnoje, įėjus į Gyventojų registro skiltį, kairėje pusėje esančiame meniu pasirinkus punktą "Gimė vaikas", paspaudus "Naujagimio, gimusio Lietuvoje, gimimo registravimas", dešinėje paspaudus "Tęsti".
Susipažinti ar gauti dokumentą su Lietuvos Respublikos gyventojų registre (toliau – Gyventojų registras) kaupiamais savo, nepilnamečių savo vaikų ir įvaikių, taip pat asmenų, kuriems paskirta globa ar rūpyba, asmens duomenimis galima vienu iš žemiau nurodytų būdų:
Asmens veido atvaizdas saugomas Lietuvos Respublikos gyventojų registre. Šis duomuo teikiamas tik Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymo 11 straipsnio 5 punkte išvardytais atvejais. Veido atvaizdas, pirštų atspaudai ir parašas gali būti teikiami teisėtvarkos, žvalgybos ir asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus išduodančioms institucijoms. Veido atvaizdas ir parašas gali būti teikiami valstybės institucijoms juridinę galią turinčių dokumentų gamybai tik tuo atveju, jeigu yra asmens sutikimas.
Savo kontaktinius duomenis asmuo gali įrašyti prisijungęs prie Registrų centro Klientų Savitarnos. Nuėjęs į Gyventojų registro skiltį ir kairiajame meniu pasirinkęs punktą "Kontaktai". Yra galimybė įrašyti mobilaus telefono numerį, elektroninio pašto adresą. Šie duomenys bus saugomi Gyventojų registre.
 
 
Fizinis asmuo, norėdamas gauti Gyventojų registro pažymą ar išrašą, VĮ Registrų centrui turi pateikti prašymą. Jeigu duomenų gavėjas prašo pateikti informaciją apie kitą asmenį ir tokia teisė nenustatyta įstatymuose ar kituose teisės aktuose, kartu su prašymu turi būti pateiktas duomenų subjekto sutikimas teikti jo asmens duomenis. Nesant minėto dokumento, duomenų subjektui gali būti siunčiamas raštas dėl sutikimo teikti jo asmens duomenis gavimo.
Gyventojų registro pažymos apie asmenų deklaruotas gyvenamąsias vietas yra išduodamos pateikus vienkartinį prašymą.
Jeigu duomenų gavėjas prašo pateikti informaciją apie kitą asmenį ir tokia teisė nenustatyta įstatymuose ar kituose teisės aktuose, kartu su prašymu turi būti pateiktas duomenų subjekto sutikimas teikti jo asmens duomenis. Nesant minėto dokumento, duomenų subjektui gali būti siunčiamas raštas dėl sutikimo teikti jo asmens duomenis gavimo.
Gyventojų registro pažymos apie asmenų deklaruotas gyvenamąsias vietas yra išduodamos pateikus vienkartinį prašymą.
Jeigu duomenų gavėjas prašo pateikti informaciją apie kitą asmenį ir tokia teisė nenustatyta įstatymuose ar kituose teisės aktuose, kartu su prašymu turi būti pateiktas duomenų subjekto sutikimas teikti jo asmens duomenis. Nesant minėto dokumento, duomenų subjektui gali būti siunčiamas raštas dėl sutikimo teikti jo asmens duomenis gavimo.
Kai asmens prašymą Registrų centrui paduoda asmens atstovas, jis pateikia atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir asmens prašymą, kuriame turi būti nurodyta: prašymą pateikusio asmens vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento tipas ir numeris, prašomų pateikti duomenų apimtis, duomenų naudojimo tikslas ir teisinis duomenų gavimo pagrindas, įmokos gavėjo banko pavadinimas, sumokėto mokesčio dydis, kada, kas sumokėjo už pažymos ar registro išrašo išdavimą, ir duomenys ryšiui palaikyti.
Prašymas VĮ Registrų centrui gali būti pateikiamas šiuo elektroninio pašto adresu: info@registrucentras.lt. Siunčiant prašymą elektroniniu paštu prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

 
Už Gyventojų registro pažymas gali būti apmokama:
- Bankiniu pavedimu, pagal gautą išankstinę sąskaitą
- Pareiškėjui ar jo atstovui atvykus tiesiogiai į bet kurį Registrų centro Klientų aptarnavimo padalinį - mokėjimo kortele prašymo pateikimo metu.
- Prašymą Registrų centrui išsiuntus paštu - apmokama pagal elektroniniu paštu po prašymo pateikimo gautą išankstinę sąskaitą.
 
Pažymime, kad civilinės metrikacijos įstaiga, konsulinė įstaiga ar Registrų centras asmens pageidavimu išduoda Lietuvos Respublikos teisingumo ministro nustatytos formos civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą (toliau – išrašas) (nuo 2017 m. sausio 1 d. liudijimai nebeišduodami). Išrašai gali būti išduodami gavus pareiškėjo prašymą iš karto po civilinės būklės akto įregistravimo arba bet kada vėliau.
Norint patikslinti asmens duomenis Gyventojų registre, reikia pateikti:
 
- Prašymą dėl duomenų tikslinimo (prašymas turi būti parašytas valstybine kalba, pasirašytas ir jame nurodytas vardas, pavardė, gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti);
- Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę);
- Priklausomai nuo tikslinamų duomenų reikia pateikti teisingus duomenis įrodančius dokumentus.
Registrų centro Gyventojų, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrų skyriui galima teikti prašymus pakeisti išvykimo valstybę Gyventojų registre, jei asmuo suklydo ją nurodydamas deklaracijoje arba šiuo metu gyvena kitoje valstybėje. Prašymą laisva forma galima pateikti: