Juridinių asmenų registras (98)
Informuojame, kad finansinių ataskaitų rinkinius gali teikti juridinio asmens vadovas ar įgaliotas asmuo, prisijungę prie sistemos  per elektroninės bankininkystės sistemą arba kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu elektroniniu parašu. Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo tvarką rasite Registrų centro tinklalapyje pagal šią nuorodą.
Mažoji bendrija steigiama ir veikia Mažųjų bendrijų įstatymo nustatyta tvarka.

Informaciją, kokia tvarka yra steigiama mažoji bendrija, teikiant dokumentus popieriuje, rasite šioje nuorodoje.
Mažoji bendrija taip pat gali būti steigiama ir elektroniniu būdu per Registrų centro klientų savitarnos sistemą. 

Civilinio kodekso 2.49 straipsnyje yra nurodyta, kad juridinio asmens buveine laikoma ta vieta, kurioje yra nuolatinis jo valdymo organas. Juridinio asmens buveinė apibūdinama, nurodant patalpų adresą. Patalpa, kurioje registruojama juridinio asmens buveinė, turi būti įregistruota Nekilnojamojo turto registre.

Video apmokymai
 • Juridinių asmenų dalyvių informacinė sistema (JADIS)

  Juridinių asmenų dalyvių informacinė sistema (JADIS)

 • Interaktyvus žemėlapis REGIA

  Interaktyvus žemėlapis REGIA

 • Elektroninių varžytinių ir aukcionų paslaugos evarzytines.lt pristatymas

  Elektroninių varžytinių ir aukcionų paslaugos evarzytines.lt pristatymas

Juridinių asmenų dalyvių informacinė sistema (JADIS) (9)
Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka uždarųjų akcinių bendrovių akcininkų sąrašai turi būti teikiami Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai (JADIS) šios informacinės sistemos nuostatuose nustatyta tvarka. Duomenys apie akcininkus turi būti pateikti į JADIS ir tais atvejais, kai iki JADIS įdiegimo akcininkų sąrašai buvo pateikti Juridinių asmenų registrui.
Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatai nustato, kad JADIS duomenys yra teikiami:

- juridinių asmenų dalyviams – fiziniams ir juridiniams asmenims, jei jų duomenys įrašyti JADIS duomenų bazėje – turi teisę gauti visus duomenis apie save ir juridinių asmenų, kurių dalyviai jie yra, dalyvių sąrašus;
- juridiniams asmenims, pateikusiems savo dalyvių duomenis, – turi teisę gauti visus savo dalyvių duomenis ir jų sąrašus;
Mažosios bendrijos turi pateikti duomenis apie savo narius Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai (JADIS) šios informacinės sistemos nuostatuose nustatyta tvarka. Jeigu mažoji bendrija nėra pateikusi duomenų į JADIS, šie duomenys turi būti pateikti nedelsiant. Į JADIS teiktini duomenys nurodyti Mažųjų bendrijų įstatymo 61 straipsnyje.
Naudos gavėjų posistemis (JANGIS) (34)
 
Teikti duomenis į JADIS naudos gavėjų posistemį (JANGIS) galima tik elektroniniu būdu per Registrų centro klientų savitarnos sistemą. Apibendrintą informaciją ir sistemos naudotojo vadovą rasite šioje nuorodoje.
Duomenis į JADIS naudos gavėjų posistemį (JANGIS) gali teikti:
 • juridinio asmens vadovas (MB dar gali teikti ir atstovas ar vienintelis narys, kai MB valdymo organas yra narių susirinkimas);
 • įgaliotas asmuo, kurio duomenys įregistruoti nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai MB yra atstovas;
 • prokuristas.
Apibendrintą informaciją apie duomenų teikimą ir JANGIS naudotojo vadovą rasite šioje nuorodoje.


E-vykdomoji byla (14)
Pateikiami vykdomieji dokumentai turi atitikti Civilinio proceso kodekso 648 str. įtvirtintus reikalavimus vykdomojo dokumento turiniui, t. y. vykdomajame rašte turi būti nurodomas pilnas išieškotojo ir skolininko pavadinimas ir jų adresai, asmens kodas, juridinio asmens kodas (CPK 648 str. 1 d. 7 p.). Jei vykdomajame dokumente nurodytų duomenų trūksta, reikėtų kreiptis į vykdomąjį dokumentą išdavusią instituciją, kad asmens duomenys vykdomajame dokumente būtų patikslinti.
Vykdomosios bylos portalas www.antstoliai.lt skirtas gyventojams ir verslo subjektams elektroniniu būdu dalyvauti vykdymo procese. Asmenys portale gali:
Gavus patvarkymą dėl prašymo priimti vykdomąjį dokumentą tikslinimo, tikslinimo veiksmus atlikite vykdomųjų bylų portale.
Licencijų informacinė sistema (10)
Įsitikinkite:

- ar adrese matote vpp ar epp https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public. Jei matote epp,  jūs patekote į išorinių paslaugų portalą. Prisijunkite iš naujo naudodami mygtuką “Institucijų darbuotojams”, jei nepavyksta, junkitės tiesiogiai https://www.ipasas.lt/?app=lis_vpp;

- Laukelyje „Gyvenamoji vietovė“ nurodykite gyvenamąją vietovę, o ne rajoną, pvz., Gineičių k. Adresų paieška vykdoma pagal dalį pavadinimo, todėl nebūtina įvesti viso pavadinimo;

- Toliau nurodykite gatvės pavadinimą, namo numerį, jei žinomas - namo korpusą, jo numerį ir duomenų pildymo lauke „Patalpos Nr.“ nurodykite buto numerį. Spauskite nuorodą „Ieškoti“.

- Licencijų turėtojams reikia jungtis spaudžiant mygtuką „Prisijungti”;
- Licencijas išduodančių institucijų darbuotojams reikia jungtis spaudžiant mygtuką  „Institucijų darbuotojams”.
PLAIS (25)
Kiekvienam skolininkui fiziniam asmeniui, pradėjus išieškojimą, PLAIS automatiškai parenka sąskaitą ir ten nustato minimalią MVPD (minimalių vartojimo poreikių dydžio)  NS (neišieškomą sumą), kuri nuo 2023 01 01 d. yra patvirtinta 354 eur. Jei automatiškai parinkta MVPD NS sąskaita netinka (pvz., sąskaitoje nebūna lėšų), skolininkui reikia kreiptis į bet kurią, išieškojimą iš sąskaitų vykdančią instituciją (VMI, Sodra, Muitinė, antstolis), vadinamą "nurodymų teikėju".
Lėšos sąskaitoje gali būti apribotos Turto areštų aktų registre įregistruotu turto arešto aktu ir/arba nurodymų teikėjų – VMI, Sodra, Muitinė, antstoliai,  – pateiktu nurodymu. Jei lėšos sąskaitoje apribotos įregistruotu Turto arešto aktų registre turto areštu ir klientui yra poreikis naudotis tam tikra suma, reikėtų kreiptis į teismą dėl neišieškomos sumos (NS) nustatymo konkrečiai sąskaitai. Jei vykdomas išieškojimas, PLAIS automatiškai parinktai sąskaitai nustato Minimalių  vartojimo poreikių dydžio (MVPD) NS, kuri nuo 2023 01 01 d. yra 354 eur.
PVM sąskaitos faktūros už einamąjį mėnesį nurašytą PLAIS palaikymo mokestį yra formuojamos paskutinę mėnesio dieną ir juridiniams asmenims automatiškai yra išsiunčiamos kito mėnesio pradžioje Registrų centro turimais el. pašto adresais. Fiziniams asmenims PVM sąskaitos faktūros nesiunčiamos. Jei PVM sąskaitos faktūros negavote, prašome kreiptis el. paštu info@registrucentras.lt, nurodant juridinio asmens kodą, laikotarpį, už kurį reikalinga PVM sąskaita faktūra, ir el. pašto adresą, kuriuo reikia atsiųsti PVM sąskaitą faktūrą.
Sutarčių ir teisių suvaržymų registras (25)
Įkeitimo sandorio šalys, pasibaigus įkeitimui ar hipotekai, gali informacinių technologijų priemonėmis pateikti prašymą išregistruoti pasibaigusį įkeitimą.
Kai prašymą išregistruoti pasibaigusį įkeitimą pateikia skolininkas arba įkaito davėjas, kreditorius privalo pateikti įkeitimo pabaigos patvirtinimą.
Testamentų registras (14)
Testamentų registras nėra viešas, jo duomenys gali būti atskleisti tik po testatoriaus mirties.

Norėdami gauti  Testamentų registro išrašą, Registrų centrui turite pateikti prašymą suteikti registro duomenis. 


Prašymą galite pateikti šiais būdais:
Testamentų registro duomenys teikiami tik po testatoriaus mirties, išskyrus atvejus, kai kreipiasi fizinis asmuo, norėdamas gauti Testamentų registro duomenis apie save.
Turto arešto aktų registras (14)
! Registro duomenis (ir asmens duomenis) turi teisę gauti asmenys, nurodę Registro duomenų naudojimo tikslą ir asmens duomenų teisėto tvarkymo sąlygą. Duomenis, susijusius su konkretaus turto arešto akto registravimo faktu Registre (Registro išrašą, liudijantį turto arešto buvimo ar nebuvimo Registre faktą), turi teisę gauti bet kuris fizinis ir (ar) juridinis asmuo, nurodęs Registro duomenų naudojimo tikslą.
 
Norėdami gauti Turto arešto aktų registro išrašą, Registrų centrui turite pateikti prašymą suteikti Registro duomenis.
Turto arešto aktų registro išrašai gali būti pateikti pagal:
 - turto arešto akto identifikavimo kodą;
 - skolininko ir (ar) areštuoto turto savininko fizinio ar juridinio asmens kodą;
 - areštuoto turto identifikavimo kodą, suteiktą turto registre, jeigu areštuotas turtas registruojamas atitinkamame turto registre;
 - skolininko ir (ar) areštuoto turto savininko fizinio asmens vardą, pavardę ir gimimo datą, jeigu asmuo neregistruotas Gyventojų registre.
 
Turto arešto aktas iš Turto arešto aktų registro išregistruojamas vadovaujantis Turto arešto aktų registro įstatymo 10 straipsnyje ir Turto arešto aktų registro nuostatų 28 punkte įtvirtintais pagrindais:
 
1. turto arešto aktą priėmusios institucijos, teismo sprendimo (nutarties) arba kitos institucijos ar pareigūno, turinčių teisę panaikinti turto areštą, sprendimo duomenimis;
Vedybų sutarčių registras (8)
Norėdami gauti  Vedybų sutarčių registro išrašą, Registrų centrui turite pateikti prašymą suteikti registro duomenis. 


Prašymą galite pateikti šiais būdais:
Vedybų sutarčių registrui pateiktų dokumentų kopijas teisės aktų nustatytoms funkcijoms atlikti turi teisę gauti tik šie asmenys: notarai, asmenys, turintys teisę atlikti notarinius veiksmus, nurodyti Civilinio kodekso 2.138 straipsnio 2 dalyje, antstoliai (tik funkcijoms, nurodytoms Antstolių įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje, atlikti), konsuliniai pareigūnai, teismai, teisėtvarkos, mokesčių ad
Taip. Vienas iš sutuoktinių ar sugyventinių, pageidaujantis įregistruoti vedybų ar sugyventinių sutartį arba įrašyti sutarties pakeitimus, patvirtintus užsienio valstybėje, taip pat įrašyti duomenis apie tokios sutarties pabaigą, duomenis Vedybų sutarčių registrui gali pateikti asmeniškai ar per įgaliotą asmenį, paštu ar elektroniniu būdu, naudodamasis Vedybų sutarčių registro paslauga „Duomenų teikimas Vedybų sutarčių registrui“.
 
E. sąskaita (43)
Tokiu atveju reikia parašyti laisvos formos prašymą skirti įmonės paskyros administratorių informacinėje sistemoje „E. Sąskaita“ ir atsiųsti el. paštu info@esaskaita.eu. Prašyme turi būti nurodyti asmens, kuris skiriamas paskyros administratoriumi, vardas, pavardė, gimimo metai, kontaktiniai duomenys (telefonas, el. pašto adresas). Taip pat reikia nurodyti įmonės kontaktinius duomenis bei įmonės banko sąskaitos numerį.
 
Sąskaita faktūra už naudojimąsi informacine sistema „E. sąskaita“ mėnesio pabaigoje bus patalpinta registruotų vartotojų dalyje, prie kitų sąskaitų už Registrų centro paslaugas. Jeigu nesate registruotas vartotojas, sąskaitą faktūrą gausite el. paštu, nurodytu prie kontaktinių paskyros duomenų. 
 
Vaizdo instrukcija yra pateikta informacinės sistemos „E. sąskaita“ interneto svetainės www.esaskaita.eu meniu punkte „Kaip naudotis?“. Pasirinkite norimą temą ir spauskite „parsisiųsti“. Rekomenduojame naudoti naujausią Mozilla Firefox arba Chrome naršyklę.
 
Įgaliojimų registras (39)
Naudojantis Įgaliojimų registro paslauga Įgaliojimo sudarymas ir registravimas Įgaliojimų registre, yra galimybė sudaryti įgaliojimą visoms pašto siuntoms atsiimti. Tokiu atveju atitinkamuose laukuose turi būti  nurodyta, kad įgaliojimas suteikiamas visoms siuntoms atsiimti.
Įgaliojimų registro išrašai apie notarų, konsulinių pareigūnų patvirtintus ir notarų patvirtintiems prilyginamus įgaliojimus gali būti parengti, atlikus paiešką:
Informacinių technologijų priemonėmis yra galimybė sudaryti įgaliojimą, pasinaudojus Įgaliojimų registro paslauga - Įgaliojimo sudarymas ir registravimas Įgaliojimų registre.
Paslauga gali pasinaudoti Lietuvos Respublikos gyventojų registre registruotas fizinis asmuo, turintis galiojantį Lietuvos Respublikos asmens tapatybės dokumentą ir galintis patvirtinti savo tapatybę, naudodamasis Lietuvos bankų elektroninės bankininkystės sistemomis, elektroniniu parašu ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis, kuriomis galima tinkamai identifikuoti asmenį.
Nekilnojamojo turto kadastras ir registras (172)
Informuojame, kad aktualius Nekilnojamojo turto registre įregistruotus duomenis apie nekilnojamąjį daiktą, daiktines teises ir šių teisių turėtojus, daiktinių teisių suvaržymus, kitus juridinius faktus ir žymas, padarytas Registre, taip pat su šiais suvaržymais, juridiniais faktais ir žymomis susijusių asmenų duomenis yra teikiama išduodant Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašus, kurie yra vienintelė oficiali informacija, įrodanti nekilnojamojo daikto, daiktinių teisių į jį, šių teisių suvaržymų bei juridinių
Jus dominančio nekilnojamojo turto unikalų numerį galite sužinoti Registrų centro tinklalapyje, pasinaudojus Neatlygintina paieška pagal adresą.
Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašą galite užsisakyti,  prašymą pateikę vienu iš šių būdų
 • prisijungus prie elektroninės Registrų centro klientų savitarnos sistemos, skiltyje Nekilnojamojo turto kadastras ir registras, kairiajame meniu spustelėjus nuorodą Registro išrašai ir pažymos bei pasirinkus dokumento tipą – Nekilnojamojo turto registro išrašas pagal nurodytą turto adresą. 

Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registras (10)
Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 29 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro duomenys ir informacija yra teikiami neatlygintinai:
Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro duomenys nėra vieši. Teisės aktų nustatytoms funkcijoms atlikti registro duomenis turi teisę gauti antstoliai, advokatai, bankai, notarai bei kitos institucijos, nurodytos Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro nuostatuose.
 
Registrui pateiktų dokumentų kopijas teisės aktų nustatytoms funkcijoms atlikti turi teisę gauti tik teismai ir teisėtvarkos institucijos.
 
Registro išrašus galite gauti šiais būdais:
Duomenys apie asmenis, pripažintus neveiksniais arba ribotai veiksniais iki šio registro veiklos pradžios yra kaupiami ir saugomi registre. Lietuvos notarų rūmai, vadovaudamiesi Notariato įstatymo pakeitimo įstatymu perdavė Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrui duomenis apie asmenis, teismo pripažintus neveiksniais ir ribotai veiksniais, sukauptus iki 2011 m. sausio 1 d.
e. pristatymas (40)
Iš E. siuntų pristatymo sistemos atspausdinti elektroninių dokumentų nuorašai yra prilyginami rašytiniams dokumentams – atspausdinamas visas e. dokumento turinys, pagrindiniai jo metaduomenys, žyma „Elektroninio dokumento nuorašas". Taip pat elektroninių dokumentų nuorašai yra tvirtinami paliudijant jų tikrumą.
 
Gavus dokumentą registruotuoju paštu, jo originalą pasiekti galima prisijungus prie E. pristatymo sistemos.
Taip. E. siuntų pristatymo sistema turi duomenų apsikeitimo sąsajų su išorinėmis sistemomis priemonių, kurios suteikia galimybę:
Pasikeitus įmonės vadovui ir jį įregistravus Juridinių asmenų registre automatiškai duomenys turi pasikeisti ir ePristatymas sistemoje. Naujasis vadovas turi jungtis prie ePristatymas dėžutės. Jeigu jungdamasis nemato galimybės įmonės vardu prisijungti, turi pasirinkti pridėti e dėžutę, suvesti įmonės kodą, pridėti ir prisijungti prie e. dėžutės.
Registrų centro klientų savitarna (23)
PVM sąskaitos faktūros už elektroninėje Registrų centro savitarnoje įgytas paslaugas nėra sugeneruojamos iš karto po apmokėjimo, o įkeliamos į Registrų centro savitarną kito mėnesio (po užsakymo įvykdymo datos) pradžioje. 
Sąskaitas galima rasti prisijungus prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos, spustelėjus viršuje esančią nuorodą Mano pirkimai bei kairiajame meniu atsidarius nuorodą Sąskaitos.
Adresų registras (10)
Patikrinti ar suteiktas adresas įregistruotas Adresų registre galima valstybės įmonės Registrų centro tinklapyje http://www.regia.lt/lt/zemelapis/.
Kai suteiktas adresas yra žinomas, žemėlapyje pasirenkama atitinkama savivaldybė ir atsidariusio lango dešinėje pusėje viršuje pasirenkama Adresų paieška. Įrašius gatvės pavadinimą, pastato ar žemės sklypo numerį, pateikiami įregistruotų adresų duomenys iš Adresų registro. Paspaudus ant surasto adreso įrašo, parodoma jo vieta žemėlapyje.
Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punkte nurodyta, kad adresų suteikimas žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, pastatams, butams ir kitoms patalpoms, šių adresų keitimas ir panaikinimas yra savarankiška savivaldybių funkcija. Atsižvelgiant į tai, nekilnojamojo daikto savininkui reikia pateikti prašymą atitinkamai savivaldybei, kurios teritorijoje yra nekilnojamas daiktas.
Norint įsigyti Adresų registro grafinius duomenis (apskričių, savivaldybių, seniūnijų, gyvenamųjų vietovių ribas, gatvių ašinės linijas ir adresų taškus) pateikiamas prašymas dėl duomenų teikimo.
Užpildytas prašymas siunčiamas registruotu paštu, el. paštu info@registrucentras.lt, pateikiamas per Registrų centro savitarnos Virtualiojo adreso dėžutę, kurios adresas Lvivo g. 25-101, Vilnius, arba pateikiamas bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje.
Gyventojų registras (63)
Sužinoti savo aktualią deklaruotą gyvenamąją vietą galima Registrų centro klientų savitarnoje, pasirinkus Pradžia kairėje pusėje esančiame meniu paspaudę punktą "Susipažinimas su tvarkomais asmens duomenimis", pasirinkite Gyventojų registrą ir užsakyti. Taip pat, jei reikalinga, galima užsakyti pažymą apie savo deklaruotą gyvenamąją vietą.
Fizinis asmuo (toliau – asmuo), norėdamas gauti pažymą arba registro išrašą, turi pateikti prašymą. Prašymas pateikiamas tiesiogiai, pareiškėjui ar jo atstovui atvykus į Registrų centrą; paštu; per kurjerį; per atstovą; elektroninių ryšių priemonėmis.
Pažymime, kad civilinės metrikacijos įstaiga, konsulinė įstaiga ar Registrų centras asmens pageidavimu išduoda Lietuvos Respublikos teisingumo ministro nustatytos formos civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą (toliau – išrašas) (nuo 2017 m. sausio 1 d. liudijimai nebeišduodami). Išrašai gali būti išduodami gavus pareiškėjo prašymą iš karto po civilinės būklės akto įregistravimo arba bet kada vėliau. Informuojame, kad civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą galite užsisakyti VĮ Registrų centrui pateikę vienkartinį prašymą.
Elektroninis.lt parašas, dokumentų pasirašymas (35)
Darbui su el. parašu reikalingą programinę įrangą rasite puslapyje www.elektroninis.lt
 
El. parašo slaptažodį (PIN) pasikeiskite vadovaudamiesi šiomis instrukcijomis www.elektroninis.lt.
Elektroninis.lt parašas galioja 2 metus nuo išdavimo dienos.
Turto vertinimas (26)

Vadovaujantis Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo nuostatomis nekilnojamojo turto mokestinė vertė/vidutinė rinkos vertė gali būti apskaičiuota masinio vertinimo būdu lyginamosios vertės metodu arba atkuriamųjų kaštų (išlaidų) metodu.

Nekilnojamojo turto mokestinė vertė yra nekilnojamojo turto vidutinė rinkos vertė, apskaičiuota masinio vertinimo būdu arba išlaidų (kaštų) metodu (Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 8, 9 straipsniai). 
 
Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo  8 straipsnio 1 dalies 1 punktas nustato, kad nekilnojamojo turto mokestinė vertė yra nekilnojamojo turto vidutinė rinkos vertė nustatyta pagal vėliausius Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustat
Žemės indeksuota vertė yra apskaičiuota pagal Žemės įvertinimo metodiką, patvirtintą Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“. Žemės sklypų indeksuotos vertės nėra susietos su nekilnojamojo turto rinkos pasikeitimais, ir jeigu nėra tikslinami žemės sklypo kadastriniai rodikliai, jos nesikeičia. Registrų centras šių verčių neskaičiuoja.
Kiti klausimai (17)
Užsisakius paslaugas tiesiogiai Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje, sąskaitos - faktūros rengiamos kiekvieno mėnesio pabaigoje, todėl paslaugą užsakęs asmuo sąskaitą gauna el. paštu kito mėnesio pradžioje. 
PVM sąskaitos faktūros už per Registrų centro klientų savitarną įgytas paslaugas yra formuojamos automatiškai kiekvieno ateinančio mėnesio pradžioje.
Greičiausiai Jūsų pasirašytoje duomenų teikimo sutartyje nurodytas kitas IP adresas, iš kurio vartotojas gali prisijungti prie duomenų bazės. Jei norite sudaryti galimybę vartotojui iš naujo IP adreso prisijungti prie registrų duomenų bazės, užpildykite laisvos formos prašymą dėl vartotojo (-ų) IP adreso (-ų) pakeitimo.
 
Prašyme galite nurodyti naujos darbo vietos fiksuotą išorinį IP adresą arba nurodyti, kad vartotojo IP adresas yra kintamas. Pasitikrinti savo IP adresą galite: www.manoip.lt
 
Atsiųskite laisvos formos prašymą, nurodydami sutarties (-čių) numerį ir tuos vartotojus, kuriuos norite pakeisti: jų pavardę, vardą, el. pašto adresą, telefono Nr. ir išorinį IP adresą. Jei vartotojus norite pakeisti Lietuvos Respublikos gyventojų registro sutartyje, tuomet papildomai nurodykite naujų vartotojų asmens kodus. 
 
E-varžytinės, aukcionai (71)
Aukcionas nuo varžytynių skiriasi turto pardavimo vykdymo procesais ir teisės aktais, reglamentuojančiais šiuos vykdymo procesus ir tvarkas. Lietuvoje terminas „varžytynės“ vartojamas, kai parduodamas nemokaus subjekto ar bankrutavusio subjekto turtas. Tada sakoma, kad yra parduodama iš varžytynių (priverstinis turto pardavimas).
Asmuo turi registruotis į aukcioną skelbime nurodytu registravimo laiku. Dalyvių registracijos pradžios ir pabaigos laikai rodomi pasirinkus konkretų aukcioną. 
SVARBUUžsiregistruoti į aukcioną gali tik prie sistemos prisijungę asmenys.

Registracija į aukcioną vyksta tokiu būdu:
Turto pardavimo iš varžytynių aktą antstolis surašo per 3 (tris) darbo dienas po visos kainos už parduotą turtą sumokėjimo, bet ne anksčiau kaip po 20 (dvidešimties) dienų nuo varžytynių pabaigos. Turto pardavimo iš varžytynių aktą antstolis surašo interneto svetainę www.evarzytynes.lt aptarnaujančioje informacinėje sistemoje ir pasirašo elektroniniu parašu.