E-varžytinės, aukcionai

Varžytines laimėjęs dalyvis privalo į varžytines organizavusio antstolio depozitinę sąskaitą sumokėti pinigų sumą, kuri lygi kainos, už kurią buvo parduotas turtas, ir varžytinių dalyvio mokesčio skirtumui:
Kainą didinant neautomatiniu būdu, varžytinių dalyvis už parduodamą turtą gali siūlyti kainą lygią ar didesnę už pradinę turto pardavimo kainą. Kiti varžytinių dalyviai už parduodamą turtą gali siūlyti tik didesnę kainą, tačiau kiekvienas kainos padidėjimas turi sudaryti ne mažiau kaip:
Jeigu iki varžytinių pabaigos laiko yra gautas bent vienas kainos pasiūlymas, varžytinės pratęsiamos papildomas penkias minutes nulį sekundžių ir per šį pratęstą papildomą laiką varžytinių dalyviai gali siūlyti kainą už parduodamą turtą. Po kiekvieno per pratęstą papildomą penkių minučių nulio sekundžių laiką gauto kainos pasiūlymo varžytinės pakartotinai pratęsiamos penkias minutes nulį sekundžių; šis laikas pradedamas skaičiuoti nuo naujo kainos pasiūlymo gavimo momento.
Asmuo, registruodamasis į pasirinktas varžytines, privalo užpildyti visus asmens ir kontaktinius duomenis, kurie sistemoje pažymėti kaip privalomi; patvirtinti, kad susipažino ir sutinka su varžytinių vykdymo tvarka,  taip pat kad sutinka, jog Registrų centras tvarkytų jo asmens duomenis, tarp jų ir asmens kodą, dalyvavimo varžytinėse tikslais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Per elektroninių varžytinių sistemą sumokėjęs 10 procentų pradinės turto kainos dydžio varžytinių dalyvio mokestį, asmuo tampa varžytinių dalyviu.
Asmuo turi registruotis į aukcioną skelbime nurodytu registravimo laiku. Dalyvių registracijos pradžios ir registracijos pabaigos laikai rodomi pasirinkus konkretų aukcioną. 

SVARBU. Užsiregistruoti į aukcioną gali tik prie sistemos prisijungę naudotojai.

Registracija į aukcioną vyksta tokiu būdu:
Turto pardavimo iš varžytinių aktą antstolis surašo per tris darbo dienas po visos kainos už parduotą turtą sumokėjimo, bet ne anksčiau kaip po dvidešimties dienų nuo varžytinių pabaigos. Turto pardavimo iš varžytinių aktą antstolis surašo interneto svetainę www.evarzytynes.lt aptarnaujančioje informacinėje sistemoje ir pasirašo elektroniniu parašu. Varžytinių laimėtojui antstolis išduoda turto pardavimo iš varžytynių akto patvirtintą kopiją.
 Kainą didinant automatiniu būdu, jei kaina dar nėra padidinta, varžytinių dalyvis nustato šiuos kainos didinimo intervalus:
Juridinis asmuo e-varžytinėse gali dalyvauti per atstovą – juridinio asmens vadovą arba per įgaliotą asmenį.
Atsiskaitymas dalimis už aukcione įsigytą nekilnojamąjį turtą ir žemės sklypą ar kitus nekilnojamuosius daiktus turi būti vykdomas laikantis šių nuostatų:
  • pradinė įmoka turi būti ne mažesnė kaip 30 procentų aukcione nustatytos nekilnojamojo turto ir žemės sklypo ar kitų nekilnojamųjų daiktų kainos (įskaitant dalyvio garantinį įnašą) ir turi būti sumokėta per 5 dienas nuo nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutarčių pasirašymo;
  • abiejose – nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pi
Varžytynes laimėjęs dalyvis privalo į varžytynes organizavusio antstolio depozitinę sąskaitą sumokėti pinigų sumą, kuri lygi kainos, už kurią buvo parduotas turtas, ir varžytynių dalyvio mokesčio skirtumui:

1.    per dešimt (10) dienų nuo varžytynių pabaigos – jeigu turto kaina yra mažesnė negu trys tūkstančiai eurų;
2.    per dvidešimt (20) dienų nuo varžytynių pabaigos – jeigu turto kaina yra nuo trijų tūkstančių eurų iki trisdešimties tūkstančių eurų;
Varžytinės vyksta elektroniniu būdu interneto svetainėje www.evarzytynes.lt.
Varžytines organizavusiam antstoliui per vieną darbo dieną nuo varžytinių pabaigos elektroninio ryšio priemonėmis išsiunčiamas pranešimas apie varžytinių laimėtoją. Varžytinių laimėtojui – Sprendimų vykdymo instrukcijos 24 priede nustatytos formos pranešimas apie laimėtas varžytines. Per tris darbo dienas po visos  kainos už parduotą turtą sumokėjimo,  bet ne anksčiau kaip po dvidešimties dienų nuo varžytinių  pabaigos, antstolis surašo turto pardavimo iš varžytinių aktą.
Asmuo, pageidaujantis dalyvauti elektroninėse varžytinėse, privalo prisijungti interneto svetainėje www.evarzytynes.lt prie sistemos jos siūlomais asmens tapatybės nustatymo būdais: elektroniniu parašu, mobiliuoju elektroniniu parašu, per internetinę bankininkystę ir, pasirinkęs varžytines iš skelbiamo sąrašo, registruotis į jas.
Asmuo, pageidaujantis dalyvauti elektroninėse varžytinėse, privalo prisijungti interneto svetainėje www.evarzytynes.lt prie sistemos jos siūlomais asmens tapatybės nustatymo būdais ir, pasirinkęs varžytines iš skelbiamo sąrašo, registruotis į jas.
Juridiniai asmenys, ketinantys dalyvauti elektroniniame aukcione, papildomai pateikia šių dokumentų skaitmenines kopijas ir patvirtina, kad laimėję aukcioną pateiks šių dokumentų originalus arba kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka:
 
1. Registracijos pažymėjimo arba juridinių asmenų registro išrašo (ar kito veiklos pagrindimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;
Užsienio piliečiai prisijungti prie elektroninių varžytinių sistemos gali dviem būdais:
 
Jeigu kainos nekeliate, ir varžytinių nelaimite, varžytinių dalyvio mokestis grąžinamas per vieną darbo dieną į Jūsų nurodytą banko sąskaitą.
Būsena „Vykstančios“ – varžytinėms vykstant skelbime apie varžytines nurodytu laiku.
Būsena „Baigtos“ – suėjus varžytinių skelbime nurodytam varžytinių pabaigos laikui.
Būsena „Atšauktos“ – antstoliui savo patvarkymu varžytines atšaukus.
Būsena „Neįvykusios“ – antstoliui savo patvarkymu varžytines paskelbus neįvykusiomis.
Būsena „Įvykusios“ – antstoliui pasirašius turto pardavimo iš varžytinių aktą.
 
Asmuo, pageidaujantis dalyvauti elektroniniame aukcione, patvirtinęs savo tapatybę  www.evaržytynes.lt interneto svetainės skiltyje „Mano duomenys“ privalo nurodyti: adresą korespondencijai (jei gyvenamoji vieta/buveinė nėra deklaruota ar nesutampa su deklaruota), elektroninio pašto adresą, telefono numerį, banko sąskaitą, į kurią turėtų būti grąžintas garantinis įnašas.
Varžytinių informacija skelbiama viešai 60 dienų po varžytinių pabaigos, varžytinių atšaukimo ar paskelbimo neįvykusiomis.
Turto pardavimo iš varžytinių aktą antstolis surašo per tris darbo dienas po visos  kainos už parduotą turtą sumokėjimo,  bet ne anksčiau kaip po dvidešimties dienų nuo varžytinių  pabaigos.
 
Kainą elektroninių varžytinių dalyviai gali didinti automatiniu ir neautomatiniu būdu.
Varžytinių dalyvio mokestis yra 10 procentų pradinės parduodamo turto kainos, kurį reikia sumokėti į specialią varžytinių sąskaitą per elektroninių varžytinių sistemą. Dalyviams, nelaimėjusiems varžytinių, sumokėtas varžytinių dalyvio mokestis, atskaičius mokesčius už banko paslaugas, per 1 darbo dieną grąžinamas į nurodytas banko sąskaitas. Varžytinių dalyvio mokestis grąžinamas ir tais atvejais, kai varžytinės atšaukiamos.
 
informuojame, kad Civilinio proceso kodekse nustatyta, kad pasibaigus varžytinėms, laimėjusio varžytinių dalyvio sumokėtas varžytinių dalyvio mokestis pervedamas į antstolio depozitinę sąskaitą. Varžytines laimėjęs dalyvis privalo į varžytines organizavusio antstolio depozitinę sąskaitą sumokėti pinigų sumą, kuri lygi kainos, už kurią buvo parduotas turtas, ir varžytinių dalyvio mokesčio skirtumui.
 
 
Apie būsimas varžytines antstolis skelbia interneto svetainėje www.evarzytynes.lt ir antstolio kontoros skelbimų lentoje.
Varžytinių pradžia yra jų paskelbimo interneto svetainėje www.evarzytynes.lt momentas. Varžytinės baigiamos:
  1. po trisdešimties dienų – iš varžytinių parduodant nekilnojamąjį turtą, kurio vieneto vertė viršija 30 000 EUR;
  2. po dvidešimties dienų – iš varžytinių parduodant visą kitą turtą.

Varžytinės baigiamos jų pabaigos dienos tą pačią valandą ir minutę, kurią jos buvo paskelbtos.

Dėl informacijos apie valstybes, kurių piliečiai, nuolatiniai gyventojai, taip pat jose įsteigti asmenys atitinka Konstituciniame įstatyme nustatytus europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus, aukciono organizatorius gali raštu kreiptis į kompetentingas Lietuvos Respublikos valstybės institucijas ir įstaigas, o šios per 10 darbo dienų nuo kreipimosi gavimo turi parengti ir pateikti raštu informaciją, leidžiančią aukciono organizatoriui nustatyti, ar aukcione ketinantis dalyvauti asmuo – užsienio subjektas – turi teisę nuosavybėn įsigyti žemės sklypą.
Pasibaigus elektroninėms varžytinėms, asmeniui gali būti išduodamas elektroninių varžytinių nuasmenintas kainų didinimo protokolas.

Asmuo, norintis gauti elektroninių varžytinių nuasmenintą protokolą, turi pateikti Registrų centrui laisvos formos prašymą asmeniškai atvykus arba siunčiant paštu adresu: Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, arba el. pašto adresu: ais.admin@registrucentras.lt.

Elektroninių varžytinių nuasmeninto protokolo išdavimas yra mokama paslauga:
Antstolis atšaukti varžytines gali iki varžytinių pabaigos, jeigu paaiškėja, kad buvo realizuotas skolininkui nepriklausantis turtas, jeigu antstoliui sumokama suma, kurios užtenka įsiskolinimui ir vykdymo išlaidoms padengti, patenkinami išieškotojo reikalavimai ir kitais atvejais, kai paaiškėja aplinkybės, dėl kurių varžytinės negali būti vykdomos. Tokiu atveju varžytinių dalyvio mokestis grąžinamas jį sumokėjusiems asmenims, o pakartotinai varžytinės skelbiamos ta pačia tvarka kaip ir ankstesnės varžytinės, kurios buvo atšauktos.
 
Varžytinių dalyvio asmens duomenys negali būti atskleisti nei varžytines organizavusiam antstoliui, nei kitiems varžytinių dalyviams, nei tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.