E-varžytinės, aukcionai

Aukcionas nuo varžytynių skiriasi turto pardavimo vykdymo procesais ir teisės aktais, reglamentuojančiais šiuos vykdymo procesus ir tvarkas. Lietuvoje terminas „varžytynės“ vartojamas, kai parduodamas nemokaus subjekto ar bankrutavusio subjekto turtas. Tada sakoma, kad yra parduodama iš varžytynių (priverstinis turto pardavimas).
Turto pirkimo–pardavimo būdas, vykdomas informacinių technologijų priemonėmis specialiojoje interneto svetainėje.

Asmuo turi registruotis į aukcioną skelbime nurodytu registravimo laiku. Dalyvių registracijos pradžios ir pabaigos laikai rodomi pasirinkus konkretų aukcioną. 
SVARBUUžsiregistruoti į aukcioną gali tik prie sistemos prisijungę asmenys.

Registracija į aukcioną vyksta tokiu būdu:
Pasirinkus konkretų objektą, prie būsenos nurodoma rūšis: antstolių varžytynės, nemokumo administratorių varžytynės, Turto banko aukcionai, savivaldybių aukcionai, kiti aukcionai, nuomos konkursai.

Juridinis asmuo gali dalyvauti per atstovą – juridinio asmens vadovą arba per įgaliotą asmenį.
Turto pardavimo iš varžytynių aktą antstolis surašo per 3 (tris) darbo dienas po visos kainos už parduotą turtą sumokėjimo, bet ne anksčiau kaip po 20 (dvidešimties) dienų nuo varžytynių pabaigos. Turto pardavimo iš varžytynių aktą antstolis surašo interneto svetainę www.evarzytynes.lt aptarnaujančioje informacinėje sistemoje ir pasirašo elektroniniu parašu.
- registruojantis į varžytynes, aukcioną ar nuomos konkursą pasitaikė sutrikimų ir negalima buvo užbaigti registracijos;
- varžymosi metu pasitaikė sutrikimų ir negalima buvo pasiūlyti savo kainos?
Jeigu registracijos ar varžymosi metu susiduriate su sistemos veikimo trikdžiais, galite pateikti prašymą (skundą) Registrų centrui. Jis bus išnagrinėtas.
Prašymas (skundas), kuriame išdėstytos pareiškėjo nuostatos tam tikru klausimu, turi būti parengtas laikantis raštvedybos taisyklių.
Aukcionuose ir nuomos konkursuose gali dalyvauti Lietuvos arba užsienio valstybių piliečiai ir juridiniai asmenys, kurie naudojasi Lietuvoje veikiančiomis elektroninės bankininkystės sistemomis arba turi Lietuvoje išduotą elektroninį parašą. Taip pat asmuo gali dalyvauti aukcionuose, nuomos konkursuose netiesiogiai – naudodamasis įgalioto atstovo pagalba.
Asmens registravimas vykdomas asmeniui prisijungus interneto svetainėje www.evarzytynes.lt ir patvirtinus savo tapatybę svetainėje siūlomais asmens tapatybės nustatymo būdais.
Asmuo, patvirtinęs savo tapatybę, interneto svetainės www.evarzytynes.lt skiltyje „Mano duomenys“ privalo nurodyti: adresą korespondencijai (jei gyvenamoji vieta / buveinė nėra deklaruota ar nesutampa su deklaruota), elektroninio pašto adresą, telefono numerį, banko sąskaitą, į kurią turi būti grąžinti pinigai.
Varžytynes laimėjęs dalyvis privalo į varžytynes organizavusio antstolio depozitinę sąskaitą sumokėti pinigų sumą, kuri lygi kainos, už kurią buvo parduotas turtas, ir varžytynių dalyvio mokesčio skirtumui:

1.    Per 10 (dešimt) dienų nuo varžytynių pabaigos – jeigu turto kaina yra mažesnė negu 3000 eurų;
2.    Per 20 (dvidešimt) dienų nuo varžytynių pabaigos – jeigu turto kaina yra nuo 3000 eurų iki 30 000 eurų;
3.    Per 30 (trisdešimt) dienų nuo varžytynių pabaigos – jeigu turto kaina viršija 30 000 eurų.
Asmuo, patvirtinęs apie susipažinimą su skelbime ir aukciono organizatoriaus tvarkoje nustatytais reikalavimais ir sąlygomis, patvirtinęs apie sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis, atlikęs registraciją į aukcioną ir aukciono organizatoriaus patvirtintas dalyviu. Asmuo turi atitikti visas šias minėtas sąlygas.

I. Juridiniai asmenys / juridinio asmens statuso neturintys subjektai / jų filialai ar atstovybės:

1. Juridinių asmenų registro išrašo (ar kito veiklos pagrindimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;
2. Įstatų arba nuostatų (ar kito steigimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;
Didžiausią kainą pasiūlęs dalyvis yra pripažįstamas laimėtoju.

Paslauga yra mokama. Duomenys teikiami nuasmeninti ir tik pasibaigus varžymuisi. Asmuo, norintis gauti nuasmenintą dalyvių varžymosi eigos protokolą, turi pateikti Registrų centrui prašymą vienu iš būdų:
  - dokumentus siųsdamas paštu arba atnešęs vietoje adresu Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius;
  - dokumentus siųsdamas el. paštu info@registrucentras.lt. Siunčiami dokumentai privalo būti pasirašyti elektroniniu parašu.
Elektroninį įgaliojimą juridinio asmens vadovas gali suteikti per VĮ Registrų centro klientų savitarną Taip pat teisės aktų nustatyta tvarka išdavus rašytinį įgaliojimą, kurį įgaliotas asmuo turi pateikti registracijos metu, t. y. įkelti į sistemą. Įgaliojimai yra išduodami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

Su organizatorių tvarkomis galite susipažinti čia (nuoroda https://www.evarzytynes.lt/evs/legal.do) arba kreipiantis tiesiogiai į organizatorių. Organizatoriaus kontaktai yra nurodomi skelbime.

Asmuo, pageidaujantis dalyvauti elektroninėse varžytynėse, privalo prisijungti interneto svetainėje www.evarzytynes.lt prie sistemos jos siūlomais asmens tapatybės nustatymo būdais ir, pasirinkęs varžytynes iš skelbiamo sąrašo, registruotis į jas.
Kainą didinant neautomatiniu būdu, varžytynių dalyvis už parduodamą turtą pasiūlo kainą, kuri negali būti mažesnė už pradinę turto pardavimo kainą.
Elektroninių aukcionų paslaugų gavėjai yra valstybės ar savivaldybių turto valdytojai (VĮ Turto bankas ir savivaldybių administracijos), kiti juridiniai asmenys, verslo subjektai.
Paslaugos teikiamos tik sudarius sutartį su Registrų centru. Paslaugos yra mokamos.
Informaciją apie paslaugą rasti čia https://www.registrucentras.lt/p/1554.
Nuoroda į RC tvarkos aprašus: https://www.evarzytynes.lt/evs/legal.do.
Elektroninių aukcionų ir elektroninių nuomos konkursų paslaugų gavėjai yra valstybės ar savivaldybių turto valdytojai (VĮ Turto bankas ir savivaldybių administracijos), kiti juridiniai asmenys, verslo subjektai.

Paslaugos teikiamos tik sudarius sutartį su Registrų centru. Paslaugos yra mokamos.
Informaciją apie paslaugą rasite čia: https://www.registrucentras.lt/p/1554.
Varžytynėse gali dalyvauti tik asmenys, sumokėję per elektroninės bankininkystės sistemą dalyvio registracijos mokestį.  Varžytynėse neturi teisės dalyvauti antstolis, organizuojantis tas varžytynes, taip pat vienoje antstolių kontoroje su juo dirbantys kiti antstoliai, kontoros darbuotojai ir šių asmenų artimieji giminaičiai, sutuoktiniai (sugyventiniai). Dalyvio mokestis sumokamas registracijos į varžytynes metu, asmeniui prisijungus prie tinklalapio www.evarzytynes.lt per elektroninės bankininkystės sistemą.

Antstolis atšaukti varžytynes gali iki varžytynių pabaigos, jeigu paaiškėjo LR civilinio proceso kodekso 602 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytos aplinkybės, taip pat jeigu iki varžytynių pabaigos patenkinami išieškotojo reikalavimai ir apmokamos visos vykdymo išlaidos ir kitais atvejais, kai paaiškėjo aplinkybės, dėl kurių varžytynės negali būti vykdomos. Patvarkymas dėl varžytynių atšaukimo skelbiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse nustatyta tvarka.
Kainą dalyviai gali didinti automatiniu ir neautomatiniu būdu.
Neautomatiniu būdu dalyvis kiekvieną kartą kainą už parduodamą turtą pats įveda į lauką „Mano siūloma kaina“. Iki varžymosi pabaigos dalyvis kainą gali didinti neribotą skaičių kartų. Kiti dalyviai turi siūlyti didesnę kainą už prieš tai pasiūlytą, tačiau ją didinti gali ne mažesniu nei nustatytu minimaliu kainos didinimo intervalu.
Kainą didinant automatiniu būdu, jei kaina dar nėra padidinta, dalyvis nustato šiuos kainos didinimo intervalus:
  - pirminę siūlomą kainą, kuri negali būti mažesnė už pradinę turto pardavimo / nuomos kainą;
   - didžiausią siūlomą kainą;
Pagrindiniai pardavėjai yra antstoliai, nemokumo administratoriai, valstybės ar savivaldybių turto valdytojai (VĮ Turto bankas ir savivaldybių administracijos) ir kiti juridiniai asmenys, verslo subjektai, pvz., AB Lietuvos paštas, AB „Lietuvos geležinkeliai“, UAB „Vilniaus vystymo kompanija“, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Nacionalinė žemės tarnyba, Policijos komisariatai, Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.
Sumokėtas dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į turto pardavimo kainą.
Asmeniui, ketinančiam įsigyti turtą, būtina susipažinti su konkretaus aukciono organizatoriaus tvarkoje nustatytų mokesčių grąžinimo tvarka ir kitomis sąlygomis.

Aukciono dalyvio registravimo mokestį kiekvienu konkrečiu atveju nustato aukciono organizatorius. Dalyvio registravimo mokestis yra nurodytas skelbime apie parduodamą turtą.

Aukciono organizatoriaus skelbime nurodyta konkreti pinigų suma eurais, kurią asmuo privalo sumokėti į aukciono organizatoriaus skelbime nurodytą banko sąskaitą prieš registruodamasis į aukcioną (jeigu taikoma) ir kuri yra neįskaitoma į turto pardavimo kainą ir negrąžinama. Aukciono organizatorius gali numatyti atvejus, kada dalyvio registracijos mokestis gali būti grąžinamas.

Viešąjį aukcioną organizuoja ir vykdo valstybės įmonė Turto bankas arba savivaldybių administracijos.
Kai parduodamas turtas yra naudojamas Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ir diplomatinių atstovų rezidencijų funkcijoms atlikti, aukciono organizatorius yra Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga.