Verslo klientai

Norėdama sudaryti Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (ESPBI IS) naudojimo sutartį, sveikatos priežiūros įstaiga turi užpildyti registracijos formą, kontaktinių asmenų formą bei įdarbinimo formą.
Registrų duomenis neatlygintinai gali gauti:   
Norėdama sudaryti Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (ESPBI IS) naudojimo sutartį per integraciją, sveikatos priežiūros įstaiga turi užpildyti registracijos formą, kontaktinių asmenų formą, įdarbinimo formą bei sukurti viešojo rakto rinkmeną.
Pasirašytoje duomenų teikimo sutartyje įprastai yra nurodomas konkretus IP adresas, iš kurio vartotojas gali prisijungti prie duomenų bazės. Jei pageidaujama sudaryti galimybę vartotojui jungtis iš naujo IP arba kintamo IP adreso, tuomet reikėtų parašyti laisvos formos prašymą dėl vartotojo (-ų) IP adreso (-ų) pakeitimo. Prašyme galite nurodyti naujos darbo vietos fiksuotą išorinį IP adresą arba nurodyti, kad vartotojo IP adresas yra kintamas. Kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą prašymą reikėtų atsiųsti el.
Būdai, kurias klientas gali gauti kadastro žemėlapio ištrauką:

1. Per Registrų centro savitarną: prisijungus prie Registrų centro puslapio, reikia pasirinkti pagrindinio meniu juostoje lauką "Nekilnojamojo turto kadastras ir registras", kairėje pusėje, paspaudus ant laukelio "Kadastro darbai ir dokumentai", pasirinkti paslaugą "Kadastro žemėlapio ištraukos atspausdinimas" ir tęsti paslaugos užsakymą;
2. Atvykus į Registrų centro padalinį;
Norint gauti duomenis daugkartiniu atveju, reikėtų sudaryti duomenų teikimo sutartį su Registrų centru. Inicijuojant duomenų teikimo sutarties sudarymą, reikėtų atsiųsti užpildytą prašymo formą dėl duomenų teikimo sutarties sudarymo. Prašymo formą galima rasti adresu https://www.registrucentras.lt/p/177. Prašyme būtina nurodyti registrą ar informacinę sistemą, iš kurios pageidaujama gauti duomenis; duomenų naudojimo tikslą; juridinį pagrindą; duomenų gavimo būdą; duomenis, kuriuos pageidaujama gauti. Pasirašytą prašymą reikėtų siųsti el.
Naudojantis duomenų teikimo būdu per išorinę vartotojų naršyklę (IVN), sutartyje nurodytiems vartotojams suteikiama galimybė gauti duomenis, jungiantis Registrų centro svetainėje su paskirtais identifikaciniais duomenimis (vartotojo vardas ir slaptažodis) arba naudojantis individualiomis identifikavimosi priemonėmis per iPasas sistemą.
Užsienio valstybėje sudaryta vedybų ar sugyventinių sutartis gali būti įregistruota Vedybų sutarčių registre, jeigu vedybų ar sugyventinių sutartyje nurodytas bent vienos iš šią sutartį sudariusių šalių asmens kodas, suteiktas Gyventojų registro, kaip nustatyta Vedybų sutarčių registro nuostatų 67 punkte.
Norint pakeisti ar papildyti vartotojų sąrašą, reikėtų atsiųsti laisvos formos prašymą, nurodant sutarties (-ių) numerį ir tuos vartotojus, kuriuos pageidaujama pakeisti: jų pavardę, vardą, el. pašto adresą, telefono Nr. ir išorinį IP adresą. Jei vartotojus norima pakeisti Lietuvos Respublikos gyventojų registro sutartyje, tuomet papildomai nurodykite naujų vartotojų asmens kodus. 
Sistema-sistema būdas reiškia, kad duomenys teikiami automatizuotam apdorojimui skirtais XML ir JSON formatais (angl. Machine-readable). Šis būdas taikomas tada, kai klientas pageidauja duomenis gauti nuolat. Klientas turi su Registrų centru pasirašyti duomenų teikimo sutartį bei pasiruošti programinę įrangą, kuri bus naudojama duomenų gavimui.
Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 28 straipsnio 1 dalyje numatyta: „Registro duomenys, registro informacija, registrui pateikti dokumentai ir (arba) jų kopijos Europos Sąjungos institucijoms, Europos Sąjungos valstybių narių ir (arba) Europos ekonominės erdvės valstybių fiziniams, juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ir atstovybėms teikiami tokia pačia tvarka kaip ir Lietuvos Respublikos juridiniams ir fiziniams asmenims.“
Norint gauti daugiau duomenų pagal sutartį, reikėtų užpildyti prašymą dėl sutarties pakeitimo ar papildymo. Prašymo formą rasite šioje nuorodoje: https://www.registrucentras.lt/p/685.

Prašyme nurodykite informaciją apie sutartį bei tą punktą (-us), kurį (-iuos) norite keisti ar koreguoti arba informaciją, kuria norite papildyti sutartį.
Registrų centras verslo subjektams, turintiems dideles klientų duomenų bazes, siūlo naują Gyventojų registro duomenų pasikeitimų stebėsenos paslaugą – ji skirta gauti informaciją apie pasikeitusius asmens duomenis Gyventojų registre ir pagal poreikį atsinaujinti turimus klientų duomenis. Ši paslauga kartu su Gyventojų registro duomenų gavimu leis Jums turėti aktualius (1 d. senumo) duomenis apie Jūsų klientus. Daugiau informacijos rasite šioje nuorodoje: https://www.registrucentras.lt/p/1575.
Asmenys, kuriems pagal duomenų teikimo sutartį yra suteikta teisė peržiūrėti sąskaitas faktūras, prisijungę prie sistemos Registrų centro interneto puslapyje, gali peržiūrėti sąskaitas faktūras. Elektroniniu paštu sąskaitos nesiunčiamos. 
Kiekvienas asmuo, nurodęs Juridinių asmenų registro tvarkytojui juridinio asmens kodą ar juridinio asmens pavadinimą, turi teisę nedelsiant nemokamai gauti žodžiu ir internetu duomenis apie juridinio asmens pavadinimą, kodą, teisinę formą, buveinę (adresą), teisinį statusą, apribotą juridinio asmens veiklą ir išregistravimo datą. Minėtus duomenis galima gauti internetiniame puslapyje https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php.
Įkainių dydžiai yra nustatyti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime „Dėl atlyginimo už valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų registrų objektų registravimą, šių registrų ir Nekilnojamojo turto kadastro duomenų, informacijos, dokumentų ir (ar) jų kopijų tvarkymą dydžių sąrašo patvirtinimo“. 
Matininko pažymėjimą turintys asmenys įprastai su Registrų centru sudaro Lietuvos Respublikos gyventojų registro; Nekilnojamojo turto registro; Nekilnojamojo turto registro posistemės „Matininkas“ ir posistemės „GeoMatininkas“ duomenų teikimo sutartis.
Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro duomenys nėra vieši. Teisės aktų nustatytoms funkcijoms atlikti registro duomenis turi teisę gauti antstoliai, advokatai, bankai, notarai bei kitos institucijos, nurodytos Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro nuostatuose. 
E. pristatymo sistema gali naudotis visi Lietuvos Respublikos fiziniai ir juridiniai asmenys. 
Elektroniniu paštu Registrų centrui teikiami prašymai ir sutartys turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Pasirašytus prašymus ir sutartis reikėtų siųsti el. paštu versloklientai@registrucentras.lt.
Vartotojų skaičius duomenų teikimo sutartyse yra neribojamas. 
Sutarčių ir teisių suvaržymų registro objektai yra neregistruojami daiktai ir sutartys.
Norint nutraukti sutartį, sudarytą su Registrų centru, reikėtų parašyti laisvos formos prašymą dėl sutarties nutraukimo. Prašyme reikėtų nurodyti fizinio ar juridinio asmens pavadinimą, kodą ir sutarties numerį. Prašymą su vadovo ar kito atsakingo asmens parašu reikėtų atsiųsti el. paštu versloklientai@registrucentras.lt.
Norint naujam asmeniui suteikti prieigą prie sąskaitų faktūrų peržiūrėjimo, reikėtų užpildyti prašymo formą dėl sąskaitų faktūrų peržiūros. Prašymo formą galima rasti adresu https://www.registrucentras.lt/p/177.

Užpildytą prašymą su vadovo ar kito atsakingo asmens parašu reikėtų atsiųsti el. paštu versloklientai@registrucentras.lt.
Gautus duomenis pagal pasirašytą duomenų teikimo sutartį klientas gali naudoti tik sutartyje nustatytu duomenų naudojimo tikslu.