Kiti klausimai

Informuojame, kad Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos (PLAIS) palaikymo mokestis (1,02 EUR) nurašomas iš skolininko sąskaitos dėl nurodymų teikėjo (antstolio (jo įgalioto asmens), Valstybinės mokesčių inspekcijos, Sodros, Muitinės departamento) pateikto nurašymo nurodymo įvykdymo. Lėšos iš sąskaitos nurašomos automatiškai. Kokiai konkrečiai institucijai sistema pervedė nurašytas lėšas, Jūs galite pamatyti savo kredito įstaigos (banko) sąskaitos išraše (tą pačią dieną, kai buvo  nurašytas PLAIS palaikymo mokestis).
Vykdomosios bylos portalas www.antstoliai.lt skirtas gyventojams ir verslo subjektams elektroniniu būdu dalyvauti vykdymo procese. Asmenys portale gali:
Užsisakius paslaugas tiesiogiai Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje, sąskaitos - faktūros rengiamos kiekvieno mėnesio pabaigoje, todėl paslaugą užsakęs asmuo sąskaitą gauna el. paštu kito mėnesio pradžioje. 
PVM sąskaitos faktūros už per Registrų centro klientų savitarną įgytas paslaugas yra formuojamos automatiškai kiekvieno ateinančio mėnesio pradžioje.
Greičiausiai Jūsų pasirašytoje duomenų teikimo sutartyje nurodytas kitas IP adresas, iš kurio vartotojas gali prisijungti prie duomenų bazės. Jei norite sudaryti galimybę vartotojui iš naujo IP adreso prisijungti prie registrų duomenų bazės, užpildykite laisvos formos prašymą dėl vartotojo (-ų) IP adreso (-ų) pakeitimo.
 
Prašyme galite nurodyti naujos darbo vietos fiksuotą išorinį IP adresą arba nurodyti, kad vartotojo IP adresas yra kintamas. Pasitikrinti savo IP adresą galite: www.manoip.lt
Atsiųskite laisvos formos prašymą, nurodydami sutarties (-čių) numerį ir tuos vartotojus, kuriuos norite pakeisti: jų pavardę, vardą, el. pašto adresą, telefono Nr. ir išorinį IP adresą. Jei vartotojus norite pakeisti Lietuvos Respublikos gyventojų registro sutartyje, tuomet papildomai nurodykite naujų vartotojų asmens kodus. 
 
Norėdami susigrąžinti piniginę įmoką, turite pateikti prašymą dėl permokos grąžinimo. Prašyme būtinai nurodykite pateikto prašymo (užsakymo, krepšelio) numerį bei atsiskaitomosios sąskaitos, į kurią pageidaujate gauti grąžinamus pinigus, numerį. Prašymą galite pateikti tiesiogiai Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje, pasirašytą atsiųsti paštu arba el. paštu info@registrucentras.lt. El. paštu pateikiamas prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu arba pasirašytas ranka ir nuskenuotas.
Raginimas įvykdyti sprendimą yra dokumentas, kuriuo antstolis praneša skolininkui apie tai, kad yra pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas ir, kad jeigu šiame dokumente nurodyti veiksmai per antstolio nustatytą terminą nebus įvykdyti, bus pradėta priverstinio vykdymo procedūra. Tais atvejais, kai nežinoma skolininko buvimo vieta, skolininkas slapstosi ar dėl kitų objektyvių priežasčių įteikti jam raginimą įvykdyti sprendimą negalima, raginimas įvykdyti sprendimą skelbiamas interneto svetainėje www.antstoliai.lt.

Registrų centro bei jos padalinių darbo laiką, faksą, adresus ir kitą kontaktinę informaciją galite rasti čia.
 
Pagrindinius įmonės rekvizitus rasite čia.

Vykdomosios bylos portale www.antstoliai.lt pildant prašymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, įkelti galima ADOC. EDOC. ar asociacijos Lietuvos antstolių rūmų suskaitmenintą rašytinį dokumentą pasirašytą el. parašu PDF.
 
SVARBU! Rašytinis (popierinis) vykdomasis dokumentas teikiamas tiesiogiai asociacijai Lietuvos antstolių rūmai.
Reikia parašyti laisvos formos prašymą, kuriame būtų nurodytas Jūsų naujasis IP adresas, sutarties numeris ir įmonės kodas. Pasirašytą prašymą siųskite el. paštu info@registrucentras.lt.
Pasitikrinti savo IP adresą galite: www.manoip.lt
Vykdomosios bylos informaciją gali peržiūrėti vykdymo proceso šalys – išieškotojas ir skolininkas bei jų įgalioti asmenys, prie portalo prisijungę nurodytomis autentifikavimo priemonėmis (su elektroniniu parašu arba prisijungdamas prie elektroninės bankininkystės sistemos, per Elektroninės valdžios vartų portalą).
 
Valstybės įmonei Registrų centrui pateiktų užsienio valstybėse išduotų dokumentų (toliau – dokumentai) legalizavimo ar patvirtinimo pažyma (Apostille) reikia tam, kad vienoje valstybėje išduoti oficialūs dokumentai galiotų kitoje valstybėje.
Detalesnę informaciją apie elektroninio vykdomojo dokumento pateikimą antstoliui rasite portalo skiltyje „Apie sistemą“, paspaudę nuorodą  naudotojo instrukcija ir iš turinio pasirinkę 5.1. Pateikti prašymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti.
Asmuo pageidaujantis suteikti teisę asmeniui  peržiūrėti bylos duomenis ir/ar dalyvauti bylos procese, atstovavimą/įgaliojimą patvirtinantį dokumentą gali pateikti antstoliui. Antstoliui vykdomojoje byloje (-ose) įvedus įgaliojimo/atstovavimo duomenis, įgaliotas asmuo galės prisijungti prie vykdomosios bylos portalo kaip įgaliotojo atstovas.
 
Norėdami gauti duomenis daugkartiniu atveju, turėtumėte sudaryti duomenų teikimo sutartį su Registrų centru. Inicijuojant duomenų teikimo sutarties sudarymą, Jūs turite Registrų centrui el. paštu info@registrucentras.lt   atsiųsti prašymą dėl duomenų teikimo sutarties sudarymo.

Nauji Registrų centro įkainiai įsigalios nuo 2020 m. spalio 1 d. Jie yra patvirtinti Vyriausybės 2020 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 763 „Dėl atlyginimo už valstybės įmonės registrų centro tvarkomų registrų objektų registravimą, šių registrų ir nekilnojamojo turto kadastro duomenų, informacijos, dokumentų ir (ar) jų kopijų tvarkymą dydžių sąrašo patvirtinimo“ bei Teisingumo ministro 2020 m.  rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr.

Taip, prašymas sudaryti sutartį gali būti pateiktas el. ryšio priemonėmis, prašymą siunčiant el. paštu info@registrucentras.lt. Prašymą galima atsiųsti pasirašytą  kvalifikuotu el. parašu ir skenuotą, kuris pasirašytas vadovo ar jo įgalioto asmens.
Taip, Jūs galite pasirašyti sutartį ir gauti prieigą prie Nekilnojamojo turto registro duomenų.
Užpildykite prašymą, kuriame reikia nurodyti duomenų naudojimo tikslą ir juridinį pagrindą. Pasirašytą prašymą siųskite el. paštu info@registrucentras.lt
Gavę prašymą, jį nagrinėsime, esant pakankamam pagrindui teikti duomenis, atsiųsime sutarties projektą susiderinimui.
Prie prašymo reikėtų pridėti individualios veiklos vykdymo pažymos kopiją. Ant jos parašykite „Kopija tikra“, pasirašykite ir įrašykite datą. Šį dokumentą atsiųskite kartu su prašymu.
Prašome parašyti laisvos formos prašymą, kad norite nutraukti sutartį. Prašyme nurodykite įmonės kodą ir sutarties Nr. prašymą su vadovo, ar jo įgalioto asmens parašu prašome atsiųsti el. paštu info@registrucentras.lt
Pagal Nekilnojamojo turto registro posistemės „Geomatininkas“ (MG)-..., Nekilnojamojo turto registro duomenų teikimo (NTRi)-..., Nekilnojamojo turto registro posistemės „Matininkas“ (SM) sutartis galima nustatyti kintamą išorinį IP adresą.  Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų registro sutartį negalime nustatyti kintamo išorinio IP, nes vadovaujantis Gyventojų registro sutarties nuostatomis turi būti statinis (pastovus) IP adresas. Pasitikrinti savo IP adresą galite: www.manoip.lt

Norėdami sudaryti sutartį, turite užpildyti prašymą, kuriame reikia nurodyti duomenų naudojimo tikslą ir  juridinį pagrindą. Pasirašytą prašymą siųskite el. paštu info@registrucentras.lt 
Gavę prašymą atsiųsime sutarties projektą susiderinimui. 
„Sistema–sistema“ būdas reiškia, kad duomenys teikiami automatizuotam apdorojimui skirtais XML ir JSON formatais (angl. „machine readable“).
Šis būdas taikomas tada, kai duomenis klientas pageidauja gauti nuolat, su Registrų centru pasirašo duomenų teikimo sutartį bei pasiruošia programinę įrangą, kuri bus naudojama duomenų gavimui.
Kvalifikuotu el. parašu pasirašytos duomenų teikimo sutartys ir prašymai jas pakeisti siunčiami el. paštu info@registrucentras.lt. Dokumentų registravimo ir tvarkymo grupė šiuos dokumentus užregistruoja Dokumentų valdymo sistemoje (DVS) ir nukreipia vykdymui. 
Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 28 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad „Registro duomenys, registro informacija, registrui pateikti dokumentai ir (arba) jų kopijos Europos Sąjungos institucijoms, Europos Sąjungos valstybių narių ir (arba) Europos ekonominės erdvės valstybių fiziniams, juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ir atstovybėms teikiami tokia pačia tvarka kaip ir Lietuvos Respublikos juridiniams ir fiziniams asmenims.“
Juridinio asmens vadovas prie Elektroninės vykdomosios bylos portalo gali prisijungti pats arba pavesti tai padaryti atstovui (-ams). Juridinis asmuo, norėdamas pavesti Elektroninės vykdomosios bylos portalo funkcijomis naudotis atstovui ir (arba) pakeisti, panaikinti pavedimą, turi Registrų centrui pateikti pasirašytą nustatytos formos prašymą. Prašymas suteikti prieigą ir/arba panaikinti prieigą prie Elektroninės vykdomosios bylos portalo.

E. pristatymo sistema gali naudotis visi Lietuvos Respublikos fiziniai ir juridiniai asmenys, jiems tereikia prisijungti bei susikurti ir/arba aktyvuoti elektroninio pristatymo dėžutę.

Su informacija apie savo atžvilgiu vykdomas vykdomąsias bylas (nemokamai) galima susipažinti prisijungus prie Vykdomosios bylos portalo adresu www.antstoliai.lt  (prisijungimo prie portalo būdai: su sertifikatu; su mobiliuoju elektroniniu parašu (kreiptis į savo mobiliojo ryšio teikėją), per elektroninę bankininkystę.

Vykdomosios bylos portale www.antstoliai.lt įkelti galima tik ADOC. EDOC. ar asociacijos Lietuvos antstolių rūmų suskaitmenintą rašytinį dokumentą pasirašytą el. parašu PDF.
Originalus popierinis vykdomasis dokumentas (ne kopija) dėl piniginių sumų išieškojimo siunčiamas arba pateikiamas Lietuvos antstolių rūmams. Informaciją kaip pateikti popierinį vykdomąjį dokumentą rasite Lietuvos antstolių rūmų tinklalapyje https://www.antstoliurumai.lt/antstoliu-funkcijos.

Pagal 2020 m. rugsėjo 24 d. sudarytą sutartį mokestis už duomenis suteiktus iki 2020 m. rugsėjo 30 d. imtinai bus skaičiuojamas pagal įkainius galiojusius iki 2020 m. rugsėjo 30 d., o mokestis už duomenis suteiktus nuo 2020 m. spalio 1 d. bus skaičiuojamas taikant naujus įkainius.