Kiti klausimai

Informuojame, kad Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos (PLAIS) palaikymo mokestis (1,02 EUR) nurašomas iš skolininko sąskaitos dėl nurodymų teikėjo (antstolio (jo įgalioto asmens), Valstybinės mokesčių inspekcijos, Sodros, Muitinės departamento) pateikto nurašymo nurodymo įvykdymo. Lėšos iš sąskaitos nurašomos automatiškai. Kokiai konkrečiai institucijai sistema pervedė nurašytas lėšas, Jūs galite pamatyti savo kredito įstaigos (banko) sąskaitos išraše (tą pačią dieną, kai buvo  nurašytas PLAIS palaikymo mokestis).
Vykdomosios bylos portalas www.antstoliai.lt skirtas gyventojams ir verslo subjektams elektroniniu būdu dalyvauti vykdymo procese.
Užsisakius paslaugas tiesiogiai Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje, sąskaitos - faktūros rengiamos kiekvieno mėnesio pabaigoje, todėl paslaugą užsakęs asmuo sąskaitą gauna el. paštu kito mėnesio pradžioje. 
PVM sąskaitos faktūros už per Registrų centro klientų savitarną įgytas paslaugas yra formuojamos automatiškai kiekvieno ateinančio mėnesio pradžioje.
Atsiųskite laisvos formos prašymą, nurodydami sutarties (-čių) numerį ir tuos vartotojus, kuriuos norite pakeisti: jų pavardę, vardą, el. pašto adresą, telefono Nr. ir išorinį IP adresą. Jei vartotojus norite pakeisti Lietuvos Respublikos gyventojų registro sutartyje, tuomet papildomai nurodykite naujų vartotojų asmens kodus. 
 
Tuo atveju, kai antstolis vykdymo proceso šalims siunčia elektroninėje erdvėje parengtus dokumentus elektroniniu paštu, atsižvelgiant į tai, kad dokumentų siuntimas elektroniniu paštu nesaugus, gavėjas automatiškai gauna tik dokumento nuorodą. Gavėjas, paspaudęs nuorodą, nukreipiamas į Vykdomosios bylos portalą  www.antstoliai.lt. Nurodytomis identifikavimo priemonėmis prie portalo prisijungęs asmuo gali peržiūrėti jam siunčiamus dokumentus.
Raginimas įvykdyti sprendimą yra dokumentas, kuriuo antstolis praneša skolininkui apie tai, kad yra pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas ir, kad jeigu šiame dokumente nurodyti veiksmai per antstolio nustatytą terminą nebus įvykdyti, bus pradėta priverstinio vykdymo procedūra. Tais atvejais, kai nežinoma skolininko buvimo vieta, skolininkas slapstosi ar dėl kitų objektyvių priežasčių įteikti jam raginimą įvykdyti sprendimą negalima, raginimas įvykdyti sprendimą skelbiamas interneto svetainėje www.antstoliai.lt.

Registrų centro bei jos padalinių darbo laiką, faksą, adresus ir kitą kontaktinę informaciją galite rasti čia.
 
Pagrindinius įmonės rekvizitus rasite čia.

Greičiausiai Jūsų pasirašytoje duomenų teikimo sutartyje nurodytas kitas IP adresas, iš kurio vartotojas gali prisijungti prie duomenų bazės. Jei norite sudaryti galimybę vartotojui iš naujo IP adreso prisijungti prie registrų duomenų bazės, užpildykite prašymą dėl vartotojo (-ų) IP adreso (-ų) pakeitimo.
 
Reikia parašyti laisvos formos prašymą, kuriame būtų nurodytas Jūsų naujasis IP adresas, sutarties numeris ir įmonės kodas. Pasirašytą prašymą siųskite el. paštu info@registrucentras.lt.
Pasitikrinti savo IP adresą galite: www.manoip.lt
Vykdomosios bylos informaciją gali peržiūrėti vykdymo proceso šalys – išieškotojas ir skolininkas bei jų įgalioti asmenys, prie portalo prisijungę nurodytomis autentifikavimo priemonėmis (su elektroniniu parašu arba prisijungdamas prie elektroninės bankininkystės sistemos, per Elektroninės valdžios vartų portalą).
 
Detalesnę informaciją apie elektroninio vykdomojo dokumento pateikimą antstoliui rasite portalo skiltyje „Apie sistemą“, paspaudę nuorodą  vaizdo instrukcijos.
 
Norėdami susigrąžinti piniginę įmoką, turite pateikti laisvos formos motyvuotą prašymą grąžinti pinigus. Prašyme būtinai nurodykite pinigų susigrąžinimo priežastį, pateikto prašymo (užsakymo, krepšelio) numerį bei atsiskaitomosios sąskaitos, į kurią pageidaujate gauti grąžinamus pinigus, numerį. Prašymą galite pateikti tiesiogiai bet kuriame Registrų centro klientų patarnavimo padalinyje, paštu arba nuskenuotą prašymą galite siųsti el.
Vykdomosios bylos portale www.antstoliai.lt pildant prašymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, įkelti galima tik adoc formato elektroninį vykdomąjį dokumentą.
 
Asmuo pageidaujantis suteikti teisę asmeniui  peržiūrėti bylos duomenis ir/ar dalyvauti bylos procese, atstovavimą/įgaliojimą patvirtinantį dokumentą gali pateikti antstoliui. Antstoliui vykdomojoje byloje (-ose) įvedus įgaliojimo/atstovavimo duomenis, įgaliotas asmuo galės prisijungti prie vykdomosios bylos portalo kaip įgaliotojo atstovas.
 
Valstybės įmonei Registrų centrui pateiktų užsienio valstybėse išduotų dokumentų (toliau – dokumentai) legalizavimo ar patvirtinimo pažyma (Apostille) reikia tam, kad vienoje valstybėje išduoti oficialūs dokumentai galiotų kitoje valstybėje.
Norėdami gauti duomenis daugkartiniu atveju, turėtumėte sudaryti duomenų teikimo sutartį su Registrų centru. Inicijuojant duomenų teikimo sutarties sudarymą, Jūs turite Registrų centrui el. paštu info@registrucentras.lt   atsiųsti prašymą dėl duomenų teikimo sutarties sudarymo.
Taip, prašymas sudaryti sutartį gali būti pateiktas el. ryšio priemonėmis, prašymą siunčiant el. paštu info@registrucentras.lt. Prašymą galima atsiųsti pasirašytą  kvalifikuotu el. parašu ir skenuotą, kuris pasirašytas vadovo ar jo įgalioto asmens.
Taip, Jūs galite pasirašyti sutartį ir gauti prieigą prie Nekilnojamojo turto registro duomenų.
Užpildykite prašymą, kuriame reikia nurodyti duomenų naudojimo tikslą ir juridinį pagrindą. Pasirašytą prašymą siųskite el. paštu info@registrucentras.lt
Gavę prašymą, jį nagrinėsime, esant pakankamam pagrindui teikti duomenis, atsiųsime sutarties projektą susiderinimui.
Prie prašymo reikėtų pridėti individualios veiklos vykdymo pažymos kopiją. Ant jos parašykite „Kopija tikra“, pasirašykite ir įrašykite datą. Šį dokumentą atsiųskite kartu su prašymu.
Pagal Nekilnojamojo turto registro posistemės „Geomatininkas“ (MG)-..., Nekilnojamojo turto registro duomenų teikimo (NTRi)-..., Nekilnojamojo turto registro posistemės „Matininkas“ (SM) sutartis galima nustatyti kintamą išorinį IP adresą.  Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų registro sutartį negalime nustatyti kintamo išorinio IP, nes vadovaujantis Gyventojų registro sutarties nuostatomis turi būti statinis (pastovus) IP adresas. Pasitikrinti savo IP adresą galite: www.manoip.lt

Kvalifikuotu el. parašu pasirašytos duomenų teikimo sutartys ir prašymai jas pakeisti siunčiami el. paštu info@registrucentras.lt. Dokumentų registravimo ir tvarkymo grupė šiuos dokumentus užregistruoja Dokumentų valdymo sistemoje (DVS) ir nukreipia vykdymui. 
Norėdami sudaryti sutartį, turite užpildyti prašymą, kuriame reikia nurodyti duomenų naudojimo tikslą ir  juridinį pagrindą. Pasirašytą prašymą siųskite el. paštu info@registrucentras.lt 
Gavę prašymą atsiųsime sutarties projektą susiderinimui. 
Prašome parašyti laisvos formos prašymą, kad norite nutraukti sutartį. Prašyme nurodykite įmonės kodą ir sutarties Nr. prašymą su vadovo, ar jo įgalioto asmens parašu prašome atsiųsti el. paštu info@registrucentras.lt
Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 28 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad „Registro duomenys, registro informacija, registrui pateikti dokumentai ir (arba) jų kopijos Europos Sąjungos institucijoms, Europos Sąjungos valstybių narių ir (arba) Europos ekonominės erdvės valstybių fiziniams, juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ir atstovybėms teikiami tokia pačia tvarka kaip ir Lietuvos Respublikos juridiniams ir fiziniams asmenims.“

Nauji Registrų centro įkainiai įsigalios nuo 2020 m. spalio 1 d. Jie yra patvirtinti Vyriausybės 2020 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 763 „Dėl atlyginimo už valstybės įmonės registrų centro tvarkomų registrų objektų registravimą, šių registrų ir nekilnojamojo turto kadastro duomenų, informacijos, dokumentų ir (ar) jų kopijų tvarkymą dydžių sąrašo patvirtinimo“ bei Teisingumo ministro 2020 m.  rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr.


E. pristatymo sistema gali naudotis visi Lietuvos Respublikos fiziniai ir juridiniai asmenys, jiems tereikia prisijungti bei susikurti ir/arba aktyvuoti elektroninio pristatymo dėžutę.

„Sistema–sistema“ būdas reiškia, kad duomenys teikiami automatizuotam apdorojimui skirtais XML ir JSON formatais (angl. „machine readable“).
Šis būdas taikomas tada, kai duomenis klientas pageidauja gauti nuolat, su Registrų centru pasirašo duomenų teikimo sutartį bei pasiruošia programinę įrangą, kuri bus naudojama duomenų gavimui.
Pagal 2020 m. rugsėjo 24 d. sudarytą sutartį mokestis už duomenis suteiktus iki 2020 m. rugsėjo 30 d. imtinai bus skaičiuojamas pagal įkainius galiojusius iki 2020 m. rugsėjo 30 d., o mokestis už duomenis suteiktus nuo 2020 m. spalio 1 d. bus skaičiuojamas taikant naujus įkainius.
Jums nereikia nieko papildomai daryti. Nuo 2020 m. spalio 1 d. paslaugos pagal su Jumis sudarytą (-as) duomenų teikimo sutartį (-is) bus teikiamos sutartyje (-yse) nustatytomis paslaugų teikimo sąlygomis pagal naujus atlyginimo dydžius.
Informacija apie teisės aktus, įsigaliosiančius 2020 m. spalio 1 d., kuriais nustatomi nauji Registrų centro teikiamų paslaugų atlyginimo dydžiai, bus skelbiama Registrų centro interneto svetainėje likus mėnesiui iki jų įsigaliojimo.