Vedybų sutarčių registras

Norėdami gauti  Vedybų sutarčių registro išrašą, Registrų centrui turite pateikti prašymą suteikti registro duomenis. 


Prašymą galite pateikti šiais būdais:
Vedybų sutarčių registrui pateiktų dokumentų kopijas teisės aktų nustatytoms funkcijoms atlikti turi teisę gauti tik šie asmenys: notarai, asmenys, turintys teisę atlikti notarinius veiksmus, nurodyti Civilinio kodekso 2.138 straipsnio 2 dalyje, antstoliai (tik funkcijoms, nurodytoms Antstolių įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje, atlikti), konsuliniai pareigūnai, teismai, teisėtvarkos, mokesčių ad
Taip. Vienas iš sutuoktinių ar sugyventinių, pageidaujantis įregistruoti vedybų ar sugyventinių sutartį arba įrašyti sutarties pakeitimus, patvirtintus užsienio valstybėje, taip pat įrašyti duomenis apie tokios sutarties pabaigą, duomenis Vedybų sutarčių registrui gali pateikti asmeniškai ar per įgaliotą asmenį, paštu ar elektroniniu būdu, naudodamasis Vedybų sutarčių registro paslauga „Duomenų teikimas Vedybų sutarčių registrui“.
 
Darbų atlikimo įkainius pateikiame šioje nuorodoje.

Atlyginimo už Vedybų sutarčių registro duomenis (išrašus) dydžiai yra nustatyti 2020 m. liepos 8 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 763.
 

Vedybų sutarčių registro duomenys ir registrui pateiktų dokumentų kopijos teikiami pagal:

Vedybų sutartys Vedybų sutarčių registre registruojamos nuo 2002 m. liepos 1 d.       
Sąskaitų, į kurias galite pervesti atlyginimą už vedybų sutarties įregistravimą, sąrašą rasite čia.
 
Fiziniai asmenys kartą per kalendorinius metus gali neatlygintinai susipažinti su  registruose tvarkomais savo asmens duomenimis, kuriuos gali užsisakyti per interneto portalą „Elektroniniai valdžios vartai“.