Sutarčių registras

Norėdami gauti  Sutarčių registro išrašą, Registrų centrui turite pateikti prašymą suteikti registro duomenis. 


Prašymą galite pateikti šiais būdais:
Sutarties, kurią prašoma įregistruoti Sutarčių registre, pateikti nereikia. Duomenis Sutarčių registrui gali pateikti viena iš sutarties šalių , kaip nustatyta Sutarčių registro nuostatų (toliau — Nuostatų) 20 punkte. Nuostatų 21 punkte nustatyta, jog duomenys Sutarčių registrui teikiami tik elektroniniu būdu, naudojant Duomenų teikimo Sutarčių registrui internetinę programą (SRIP).
Sutarčių registre registruojamos:
 
  • daiktų pirkimo—pardavimo išsimokėtinai, kai neregistruojami daiktai įsigyjami paslaugoms teikti arba įmonės verslui, sutartys;
  • pirkimo—pardavimo su atpirkimo teise, kai neregistruojami daiktai perkami paslaugoms teikti arba įmonės verslui, sutartys;
  • lizingo (finansinės nuomos), kurio dalykas yra neregistruojamas daiktas, skirtas naudoti verslo tikslams, sutartys.
Sutarčių registro išrašai gali būti pateikti pagal:
Sutarčių registro nuostatų 63.2 punkte nustatyta, jog Sutarčių registro duomenys teikiami išduodant registro išrašus, todėl gauti Sutarčių registrui pateiktų dokumentų kopijas galimybės nėra.
 
Sutarčių registro duomenys, registro informacija neatlygintinai:

  • teikiami fiziniams asmenims, kai registre tvarkomi duomenys apie šiuos asmenis kartą per kalendorinius metus pagal prašymą;
  • perduodami susijusiems registrams, valstybės informacinėms sistemoms pagal sutartis;
  • teikiami mokesčių administravimo, teisėtvarkos institucijoms ir teismams teisės aktuose nustatytoms funkcijoms atlikti pagal prašymą ir (arba) sutartis.
Darbų atlikimo įkainius pateikiame šioje nuorodoje.

Atlyginimo už Sutarčių registro duomenis (išrašus) dydžiai yra nustatyti 2014 m. rugsėjo 3 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 898.
 
Fiziniai asmenys vieną kartą per kalendorinius metus gali neatlygintinai susipažinti su  registruose tvarkomais savo asmens duomenimis, kuriuos gali užsisakyti per interneto portalą „Elektroniniai valdžios vartai“.