Sutarčių ir teisių suvaržymų registras

Įkeitimo sandorio šalys, pasibaigus įkeitimui ar hipotekai, gali informacinių technologijų priemonėmis pateikti prašymą išregistruoti pasibaigusį įkeitimą.
Kai prašymą išregistruoti pasibaigusį įkeitimą pateikia skolininkas arba įkaito davėjas, kreditorius privalo pateikti įkeitimo pabaigos patvirtinimą.
Prašymus (vienkartinio teikimo atveju) gauti Registro duomenis asmenys gali pateikti asmeniškai, per įgaliotą asmenį, paštu arba elektroninėmis ryšių priemonėmis, kuriomis galima tinkamai identifikuoti asmenį ir užtikrinti teksto apsaugą.
Kreditoriaus, skolininko arba įkaito davėjo prašymas išregistruoti pasibaigusią hipoteką gali būti pateikiamas notarui, arba informacinių technologijų priemonėmis prašymą išregistruoti pasibaigusį įkeitimą ar hipoteką pateikia registrui. 
Registro tvarkytojas, gavęs pranešimą apie patvirtintą, sudarytą įkeitimo ar hipotekos sandorį, nustatytą priverstinį įkeitimą ar priverstinę hipoteką, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo ar įkeitimo sandorio gavimo dienos įregistruoja įkeitimą ar hipoteką, jeigu nenustato Nuostatų 52 ir 53 punktuose nurodytų aplinkybių.
Informacinių technologijų priemonėmis sudaryto įkeitimo sandorio teisėtumas netikrinamas, šio sandorio data ir laikas yra sandorio įregistravimo Registre data ir laikas.
Jeigu Registro duomenų teikėjo pateiktame pranešime ar prašyme nurodyti neišsamūs, neatitinkantys susijusio registro duomenų duomenys ir (ar) nepateikti Nuostatuose nurodyti dokumentai arba pranešimas neatitinka Registro tvarkytojo nustatytų reikalavimų, Registro tvarkytojas privalo ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo pranešimo ar prašymo gavimo dienos pranešti apie tai Registro duomenų teikėjui ir nustatyti jam 5 darbo dienų terminą nurodytiems trūkumams pašalinti. Trūkumų pašalinimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo Registro tvarkytojo pranešimo apie nustatytus tr
Duomenis apie pirkimo–pardavimo išsimokėtinai, pirkimo–pardavimo su atpirkimo teise, finansinės nuomos, neregistruojamų daiktų nuomos ar panaudos sutartis teikia viena iš sutarčių šalių. Į Registrą įrašomi Registro duomenų teikėjų – sutarčių šalių pateiktų pranešimų ar prašymų duomenys.
Pirkimo–pardavimo išsimokėtinai, pirkimo–pardavimo su atpirkimo teise, finansinės nuomos, neregistruojamų daiktų nuomos ar panaudos sutarčių objektais  gali būti neregistruojami kilnojamieji daiktai:
Įkeitimo sandorio šalys, po 2022 m. sausio 1 d. sudariusios sutartinio įkeitimo sandorį, kai įkeitimo objektas perduodamas kreditoriui, gali sandorį registruoti Registre, pateikdamos pranešimą.
Įkeitimo sandorio šalys, kai sutartinio įkeitimo objektas perduodamas kreditoriui, sandorį sudaro Registro informacinių technologijų priemonėmis ir įregistruoja Registre.
Pirkimo–pardavimo išsimokėtinai ir finansinės nuomos sutartys automatiškai išregistruojamos praėjus vieniems metams nuo galutinio atsiskaitymo termino pabaigos.
Neregistruojamų daiktų nuomos ar panaudos sutartys automatiškai išregistruojamos praėjus penkeriems metams nuo sutarties termino pabaigos.
Pirkimo–pardavimo su atpirkimo teise sutartys automatiškai išregistruojamos praėjus penkeriems metams nuo sutarties įregistravimo Registre dienos.
Registro išrašai  gali būti teikiami pagal šiuos paieškos kriterijus:
STSR išrašuose pateikiami aktualūs duomenys apie galiojančius įkeitimus ir hipotekas. Norėdami gauti Registro archyvo duomenis apie išregistruotus įkeitimus ir hipotekas, Registrų centrui  turite pateikti prašymą dėl archyvinių registro duomenų gavimo. Prašymas gali būti pateikiamas asmeniškai bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Elektroninių ryšių priemonėmis teikiamą prašymą asmuo turi pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu.
Jeigu pateiktame pranešime apie sudarytą pirkimo–pardavimo išsimokėtinai, pirkimo–pardavimo su atpirkimo teise, finansinės nuomos, neregistruojamų daiktų nuomos ar panaudos sutartį, sutarties pakeitimą arba sutarties pabaigą ar nutraukimą nurodyti ne visi  STSR nuostatų  nustatyti duomenys arba nurodyti duomenys yra klaidingi, netikslūs ar neišsamūs, Registro tvarkytojas privalo ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo pranešimo gavimo dienos  pranešti apie tai Registro duomenų teikėjui ir nustatyti jam 5 darbo dienų terminą trūkumams pašalinti.
Darbų atlikimo įkainius, patvirtintus Vyriausybės nutarimu 2020 m. liepos 8 d.
Registro duomenys, išskyrus asmens duomenis, yra vieši.  Registro duomenis gali gauti asmenys, turintys teisėtą tikslą ir teisinį pagrindą juos gauti.


Registro duomenų teikėjai duomenis Registrui teikia elektroniniu būdu Nuostatų ir Registro tvarkytojo nustatyta tvarka ir priemonėmis.
 

Notaro paslaugų reikia:
  • kai daromas pakeitimas įkeitimo ir hipotekos sandoryje, sudarytame iki 2022 m. sausio 1 d.;
  • kai sudaromas sandoris dėl įmonės hipotekos;
  • kai įkeitimo sandorio šalys yra fiziniai asmenys ir sutaria, kad įkeitimo ir hipotekos objektas nebus perduotas kreditoriui;
  • kai šalys pageidauja, kad sandoris būtų patvirtintas notaro ir notaras perduotų STSR pranešimą apie sandorio sudarymą.
Registro duomenys teikiami:
  • teikiant Registro išrašus;
  • teikiant užsakomuosius Registro duomenų rinkinius.
Registro duomenys teikiami paštu, elektroniniu, automatiniu būdu, leidžiamosios kreipties būdu ar kitomis ryšio priemonėmis, kuriomis galima tinkamai identifikuoti asmenį.

Įkeitimas ir hipoteka, sutartys, vykdomasis įrašas įregistruojama / išregistruojama, duomenų pakeitimo veiksmai atliekami ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo duomenų teikėjo  pranešimo gavimo.
 

Duomenys į STSR įrašomi Registro duomenų teikėjų pranešimų ir prašymų pagrindu, kaip nustatyta STRS nuostatuose. Duomenys Registrui teikiami tik elektroniniu būdu. Į Registrą įrašomi Registro duomenų teikėjų pranešimų ar prašymų duomenys. Įkeitimų ir hipotekų sandorių, sutarčių, kurias  prašoma įregistruoti STSR nepateikiama,  todėl ir registras pateikti dokumentų ar jų kopijų negali.
Reikėtų pažymėti, kad duomenis apie sudarytas sutartis gali teikti tik duomenų teikėjai, pasirašę su Registrų centru duomenų teikimo elektroniniu būdu sutartis.

Registro duomenų teikėjai yra atsakingi už Registrui pateiktų duomenų tikslumą ir teisingumą. Registro duomenų teikėjai turi teisę reikalauti iš Registro tvarkytojo, kad Registre įrašyti duomenys atitiktų jų pateiktuose pranešimuose, prašymuose ar informacinių technologijų priemonėmis sudarytuose įkeitimo sandoriuose nurodytus duomenis.


Visi duomenys Registro tvarkytojui turi būti pateikiami lietuvių kalba.