Turto arešto aktų registras

! Registro duomenis (ir asmens duomenis) turi teisę gauti asmenys, nurodę Registro duomenų naudojimo tikslą ir asmens duomenų teisėto tvarkymo sąlygą. Duomenis, susijusius su konkretaus turto arešto akto registravimo faktu Registre (Registro išrašą, liudijantį turto arešto buvimo ar nebuvimo Registre faktą), turi teisę gauti bet kuris fizinis ir (ar) juridinis asmuo, nurodęs Registro duomenų naudojimo tikslą.
 
Norėdami gauti Turto arešto aktų registro išrašą, Registrų centrui turite pateikti prašymą suteikti Registro duomenis.
Turto arešto aktų registro išrašai gali būti pateikti pagal:
 - turto arešto akto identifikavimo kodą;
 - skolininko ir (ar) areštuoto turto savininko fizinio ar juridinio asmens kodą;
 - areštuoto turto identifikavimo kodą, suteiktą turto registre, jeigu areštuotas turtas registruojamas atitinkamame turto registre;
 - skolininko ir (ar) areštuoto turto savininko fizinio asmens vardą, pavardę ir gimimo datą, jeigu asmuo neregistruotas Gyventojų registre.
 
Turto arešto aktas iš Turto arešto aktų registro išregistruojamas vadovaujantis Turto arešto aktų registro įstatymo 10 straipsnyje ir Turto arešto aktų registro nuostatų 28 punkte įtvirtintais pagrindais:
 
1. turto arešto aktą priėmusios institucijos, teismo sprendimo (nutarties) arba kitos institucijos ar pareigūno, turinčių teisę panaikinti turto areštą, sprendimo duomenimis;

Norėdami gauti Turto arešto aktų registro išrašą, Registrų centrui turite pateikti prašymą suteikti registro duomenis.
 
Prašymą gauti duomenis galite pateikti šiais būdais:
Tai reiškia, kad yra vykdomas išieškojimas iš Jums priklausančių piniginių lėšų. Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 689 straipsniu, institucija, vykdanti išieškojimą (antstolis, Valstybinė mokesčių inspekcija, Sodra, Muitinės departamentas), per Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą (PLAIS) į kredito įstaigą (banką) pateikia nurodymą nurašyti pinigines lėšas.
Norėdami gauti Turto arešto aktų registro išrašą, Registrų centrui turite pateikti prašymą suteikti registro duomenis.
 
Prašymą galite pateikti šiais būdais:
1. Elektroniniu būdu.
Darbų atlikimo įkainius pateikiame šioje nuorodoje.

Atlyginimo už Turto arešto aktų registro duomenis (išrašus) dydžiai yra patvirtinti 2020 m. liepos 8 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 763.
Fiziniai asmenys vieną kartą per kalendorinius metus gali neatlygintinai susipažinti su registruose tvarkomais savo asmens duomenimis, kuriuos gali užsisakyti per interneto portalą „Elektroniniai valdžios vartai“.
  
Registro duomenis Registro tvarkytojas neatlygintinai teikia Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatytais atvejais:
  • fiziniams asmenims, kai registre tvarkomi duomenys apie šiuos asmenis kartą per kalendorinius metus pagal prašymą;
  • susijusiems registrams, valstybės informacinėms sistemoms pagal sutartis;
  • mokesčių administravimo, teisėtvarkos institucijoms ir teismams teisės akt
Vadovaujantis Turto arešto aktų registro nuostatų 32 punktu, turto arešto aktas išregistruojamas kitą darbo dieną, suėjus (pasibaigus) turto arešto terminui.

Jei turto areštas taikytas iki 2002 m. sausio 1 d., ir pradėjus veikti Turto arešto aktų registrui nebuvo pateiktas įregistruoti, tai sprendimas dėl turto arešto panaikinimo ar kitas dokumentas, patvirtinantis arešto pabaigą, turi būti pateikiamas turto registro, kuriame įregistruotas areštuotas daiktas, tvarkytojui.
 
Nustačius, kad Turto arešto aktų registre nurodyti netikslūs, klaidingi ar neišsamūs duomenys, apie tai turi būti informuotas Registro tvarkytojas – Registrų centras.
Vadovaujantis Turto arešto aktų registro nuostatų 23, 29 punktais, turto arešto aktas įregistruojamas / išregistruojamas, duomenys pakeičiami nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 8 darbo valandas nuo dokumentų (duomenų) gavimo Turto arešto aktų registre momento, išskyrus tuos atvejus, kai turto arešto aktą atsisakoma registruoti.
 

Turto arešto aktą, jo pakeitimą įregistruoti Turto arešto aktų registre gali pateikti tik šio registro duomenų teikėjai: teismai, antstoliai, prokurorai, Valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos, Muitinės departamentas, Lietuvos bankas, kitos valstybės institucijos ir pareigūnai, turintys teisę areštuoti turtą, kaip nustatyta Turto arešto aktų registro nuostatų 17 ir 18 p.