Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kaip įregistruoti statinyje įrengtą (pakeistą) šildymo sistemą?

Asmuo, norintis Nekilnojamojo turto registre pakeisti statinio kadastro duomenis (dėl šildymo sistemos įvedimo, pakeitimo), Registrų centro bet kuriame teritoriniame klientų aptarnavimo padalinyje turi paduoti prašymą. Kartu su prašymu reikia pateikti atnaujintą statinio kadastro duomenų bylą (kurioje užfiksuotas šildymo būdas), parengtą matininkų, nurodytų Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 straipsnyje, ir statybos teisėtumą patvirtinančius dokumentus, priklausomai nuo atliktų statybos darbų ir statinio kategorijos.
Asmenys, teikdami prašymą įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis Nekilnojamojo turto registre, neturi teikti spausdintinės nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos, nes jos elektroniniai dokumentai prieš tai turi būti patalpinti Nekilnojamojo turto registro posistemėje "Matininkas" 
Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 84-1.2 papunktyje detalizuojamas dokumentų, kurie turėtų būti pateikiami po statinio rekonstravimo, kapitalinio remonto, paprastojo remonto, atnaujinimo ar kitokio pertvarkymo, sąrašas.
Atsižvelgiant į tai, kokie statybos darbai yra atlikti (matininkas byloje užfiksuoja statinio statybos rūšį), nekilnojamojo turto registro  tvarkytojui turi būti pateikiamas atitinkamas dokumentas, patvirtinantis atliktų statybos darbų teisėtumą, nurodytas Statybos įstatymo 28 straipsnyje.

Papildoma informacija:

Statybos užbaigimo tvarką reglamentuoja Statybos įstatymo 28 straipsnis ir Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.

Statybos užbaigimo akto rekvizitai patvirtinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. lapkričio 27 d.  įsakymu  Nr. 1V-154 „Dėl statybos užbaigimo akto rekvizitų patvirtinimo“.

Deklaracijos apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą rekvizitai patvirtinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. lapkričio 27 d.  įsakymu  Nr. 1V-152 „Deklaracijos apie statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) (kai statybą numatyta užbaigti etapais) statybos užbaigimą / statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) / patalpos (-ų) paskirties pakeitimą rekvizitus".

 


 

Redaguota: 2022-02-23 13:42
Į viršų