Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kur reikėtų kreiptis ir kokius dokumentus pateikti, norint įregistruoti naujai pastatytą statinį ir nuosavybės teises į jį?

Asmuo, norintis Nekilnojamojo turto registre įregistruoti baigtą statyti statinį ir nuosavybės teises į jį, bet kuriame teritoriniame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje turi paduoti prašymą. Kartu su prašymu turi pateikti nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą, parengtą matininkų, nurodytų Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 straipsnyje, ir teisės aktų reikalavimus atitinkančius, statybos užbaigimą patvirtinančius dokumentus, nurodytus Statybos įstatymo 28 straipsnyje, priklausomai nuo statinio kategorijos.

Pažymėtina, kad ypatingo ar neypatingo vieno ar dviejų butų gyvenamojo namo, o taip pat  nesudėtino statinio, kuriam privalomas statybą leidžiantis dokumentas,  registravimui Nekilnojamojo turto registre, turi būti pateikta statytojo ar jo teises ir pareigas perėmusio asmens surašyta deklaracija apie statybos užbaigimą. Ši deklaracija, turi būti patvirtinta statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo arba statinio (jo dalies) ekspertizės rangovo ir  įregistruota  Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“.
Deklaracija apie statybos užbaigimą patvirtinama tik tuo atveju, kai statytojas (užsakovas) pateikia Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojo po išankstinės patikros suderintą statinio kadastro duomenų bylą.

Jei statiniai priskiriami nesudėtingų statinių kategorijai, kuriems pagal teisės aktų reikalavimus nereikalingas statybą leidžiantis dokumentas, tuomet Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui reikia pateikti - statytojo surašytą deklaraciją apie statybos užbaigimą, įregistruotą Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“.

Pažymėtina, kad žemės sklypo kadastro duomenys privalo būti pakeisti, jei pasikeitė žemės naudmenų sudėtis, ne vėliau kaip iki statinio įregistravimo Nekilnojamojo turto registre.
Asmenys, teikdami prašymą įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis Nekilnojamojo turto registre, neturi teikti spausdintinės nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos, nes jos elektroniniai dokumentai prieš tai turi būti patalpinti Nekilnojamojo turto registro posistemėje "Matininkas" (statinių) ar "GeoMatininkas" (žemės sklypo).

Nekilnojamojo turto registro nuostatų 45 punkte nurodyta, kad prašymas įregistruoti, išregistruoti Registro objektą arba pakeisti jo duomenis gali būti pateikiamas asmeniškai, paštu, elektroniniu paštu arba Registro tvarkytojo nustatytomis elektroninių ryšių priemonėmis. Elektroniniu paštu arba elektroninių ryšių priemonėmis teikiamą prašymą asmuo turi pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu (toliau – saugus elektroninis parašas), išskyrus atvejį, kai šis prašymas teikiamas prisijungus prie sistemos autentifikavimo priemonėmis. Prašymo formą ir prašymo pateikimo būdus rasite čia.

Registravimo paslaugų įkainius pateikiame šioje nuorodoje. 
Papildoma informacija:
Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnyje nurodyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą ir jų pakeitimo teisiniai pagrindai. Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 841.2. punkte detalizuojamas dokumentų, kurie turėtų būti pateikiami nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į kadastrą tam tikrais atvejais, sąrašas.

Statybos užbaigimo tvarką reglamentuoja Statybos įstatymo 28 straipsnis, ir  Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 "Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas".
 


Redaguota: 2024-04-15 14:49
Į viršų