Sutarčių ir teisių suvaržymų registras

Kaip gauti Sutarčių ir teisių suvaržymų registro (STSR) duomenis?

Prašymus (vienkartinio teikimo atveju) gauti Registro duomenis asmenys gali pateikti asmeniškai, per įgaliotą asmenį, paštu arba elektroninėmis ryšių priemonėmis, kuriomis galima tinkamai identifikuoti asmenį ir užtikrinti teksto apsaugą. Prašyme gauti Registro duomenis turi būti nurodyti šie duomenys: asmens, teikiančio prašymą, vardas (-ai) ir pavardė (-ės), gyvenamosios vietos adresas (juridinio asmens kodas, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinės adresas, jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinės adresas), prašomų duomenų teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, konkretus, apibrėžtas ir teisėtas Registro duomenų naudojimo tikslas, prašomų duomenų apimtis, gavimo būdas, vienas iš duomenų paieškos kriterijų. Kartu su prašymu būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (kreipiantis asmeniškai). Jeigu prašymas pateikiamas per įgaliotą asmenį, kartu turi būti pateiktas įgaliojimas.
Registro tvarkytojas Registro išrašus ir Registrui pateiktų dokumentų kopijas turi pateikti (išsiųsti paštu, elektroniniu būdu, perduoti kitomis ryšio priemonėmis, kuriomis galima tinkamai identifikuoti asmenį ir užtikrinti teksto apsaugą, arba asmeniškai) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gauti Registro duomenis gavimo dienos, jei yra sumokėtas Vyriausybės nustatyto dydžio atlyginimas (kai duomenys teikiami atlygintinai), užsakomuosius Registro duomenų rinkinius – per 14 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos, jei yra sumokėtas Vyriausybės nustatyto dydžio atlyginimas (kai duomenys teikiami atlygintinai).
 

Redaguota: 2022-06-09 15:22
Žymos:
Į viršų