Naudos gavėjų posistemis (JANGIS)

Neturiu elektroninio parašo. Kaip pateikti duomenis į JADIS naudos gavėjų posistemį (JANGIS) kitu būdu?

Įgaliojant kitą asmenį, turintį elektroninį parašą, pateikti duomenis apie naudos gavėjus į JADIS naudos gavėjų posistemį.
Pagal Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. 1R-231 „Dėl Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“, (toliau – JADIS nuostatai)  12 punktą duomenų teikėjai duomenis apie juridinių asmenų naudos gavėjus teikia tik elektronine forma, o pagal šiuos duomenis suformuoti naudos gavėjų sąrašai pasirašomi kvalifikuotu elektroniniu parašu.
Atkreipiame dėmesį, kad JADIS nuostatų 11.1 papunktyje nustatyta, kad JADIS duomenis teikia juridinio asmens valdymo organas, jei įstatymuose ir steigimo dokumentuose nenurodyta kitaip, arba kitas juridinio asmens vardu įgaliotas teikti duomenis JADIS fizinis asmuo. Įgaliotas asmuo gali teikti duomenis, jei įgaliojimas pateiktas JADIS tvarkytojo nustatyta tvarka ir priemonėmis.
Vadovaujantis Įgaliojimų teikti duomenis, dokumentus ir gauti paslaugas valstybės įmonėje Registrų centre išdavimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Registrų centro generalinio direktoriaus 2021 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. VE-87 (1.3 E) „Dėl Įgaliojimų teikti duomenis, dokumentus ir gauti paslaugas valstybės įmonėje registrų centre išdavimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, (toliau – Taisyklės)  4 punktu, įgaliojimas gali būti rengiamas ir teikiamas Registrų centrui popierine forma, bet kuriam Registrų centro klientų aptarnavimo centrui pateikiant užpildytą nustatytos formos įgaliojimą (Taisyklių 2 ir 3 priedai) arba elektroniniu būdu, prisijungus prie Registrų centro klientų savitarnos, užpildžius nustatytos formos įgaliojimą (Taisyklių 1 priedas),  jį pasirašius kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu elektroniniu parašu. 
Pažymėtina, kad JADIS tvarkytojas, kaip viešojo administravimo subjektas, tvarkydamas JADIS kaupiamus duomenis, gali veikti išimtinai tik jam suteiktų įgaliojimų ribose. JADIS nuostatais  JADIS tvarkytojui nesuteikta teisė į JADIS įrašyti popierine forma pateiktų naudos gavėjų sąrašų ar pačiam už juridinius asmenis pateikti naudos gavėjų sąrašus.

Informaciją apie įgaliojimo suteikimą rasite čia.
 
Redaguota: 2023-03-10 09:34
Į viršų