Naudos gavėjų posistemis (JANGIS)

Kokius dokumentus reikia pateikti apie užsienio fizinius asmenis pildant naudos gavėjų sąrašą JADIS naudos gavėjų posistemyje (JANGIS)?

Informaciją, kaip prie naudos gavėjų sąrašo pridėti užsienio šalies pilietį galite rasti video vedlyje ir JADIS naudos gavėjų posistemio (JANGIS) naudotojo vadove. Duomenys ir dokumentai, kuriuos reikia pateikti apie užsienio fizinius asmenis detaliai aprašyti Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatų 52 punkte.

52. Teikiant duomenis apie užsienio valstybės fizinį asmenį pateikiama jo paso, asmens tapatybės kortelės ar kito užsienio valstybės išduoto dokumento, kurio formos ir turinio reikalavimus galima patikrinti Autentiškų tapatybės ir kelionės dokumentų internete viešame registre (PRADO), kopija. Šių dokumentų kopijos notaro netvirtinamos. Užsienio valstybės išduotų dokumentų pateikti nereikia, jeigu teikiant duomenis apie užsienio valstybės juridinį asmenį pateikiamas registro, kuriame saugoma juridinio asmens byla, išrašas ar kitas dokumentas, patvirtinantis, kad juridinis asmuo įregistruotas, jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus išrašas neišduodamas, o teikiant duomenis apie užsienio valstybės investicinį fondą – užsienio valstybės priežiūros institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis investicinio fondo buvimą, ir šiuose dokumentuose įrašyti užsienio valstybės fizinio asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data, jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus asmens kodas nesuteikiamas, ir pilietybė (ar asmens be pilietybės atveju – valstybė, kuri išdavė asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą), jeigu toks duomuo pagal užsienio valstybės teisės aktus turi būti nurodomas registro, kuriame saugoma juridinio asmens byla, išraše ar kitame dokumente, patvirtinančiame, kad juridinis asmuo įregistruotas, arba užsienio valstybės priežiūros institucijos išduotame dokumente, patvirtinančiame investicinio fondo buvimą.
Redaguota: 2023-03-10 09:12
Žymos:
Į viršų