Naudos gavėjų posistemis (JANGIS)

Kokius dokumentus reikia pateikti apie užsienio juridinius asmenis pildant naudos gavėjų sąrašą JADIS naudos gavėjų posistemyje (JANGIS)?

Norint pridėti naują užsienio juridinį asmenį į JADIS naudos gavėjų posistemį pildant naudos gavėjų sąrašą, reikės nurodyti: juridinio asmens kodą, pavadinimą, teisinę formą, buveinę, valstybės, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, pavadinimą, registro, kuriame juridinis asmuo registruotas, pavadinimą, bei įregistravimo datą. Detalią informaciją galite rasti Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatų 53 punkte.

53.  Teikiant duomenis apie užsienio valstybės juridinį asmenį pateikiamas registro, kuriame saugoma juridinio asmens byla, išrašas ar kitas dokumentas, patvirtinantis, kad juridinis asmuo įregistruotas, jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus išrašas neišduodamas, išskyrus atvejus, kai užsienio valstybių registrų duomenys apie juridinių asmenų įregistravimą šiuose registruose yra vieši ir neatlygintinai prieinami visiems asmenims. Teikiant duomenis apie užsienio valstybės investicinį fondą, pateikiamas užsienio valstybės priežiūros institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis investicinio fondo buvimą, išskyrus atvejus, kai užsienio valstybių registrų duomenys apie investicinių fondų buvimą šiuose registruose yra vieši ir neatlygintinai prieinami visiems asmenims. Dokumentai apie užsienio valstybės juridinį asmenį ar investicinį fondą pateikiami legalizuoti, vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“.


Redaguota: 2023-03-10 09:18
Žymos:
Į viršų