Juridinių asmenų registras

Kokia tvarka steigėjo metinę finansinę atskaitomybę teikia užsienio juridinių asmenų filialai?

Prievolę Juridinių asmenų registrui teikti metinių finansinių ataskaitų (metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų) rinkinius turi užsienio bendrovių filialai.
Pagal Akcinių bendrovių įstatymo 75 straipsnio 1 dalį užsienio bendrovių filialais laikomi:
1) Europos Sąjungos valstybėse narėse įsteigtų bendrovių filialai;
2) Europos ekonominės erdvės susitarimo 77 straipsnyje bei XXII priedo 8 punkte nurodytose valstybėse įsteigtų bendrovių filialai;
3) kitose šio straipsnio 1 ir 2 punktuose nenurodytose valstybėse įsteigtų juridinių asmenų, kurių teisinės formos yra panašios į bendrovių teisines formas, filialai.

Pagal Akcinių bendrovių įstatymo 76 straipsnio 1 dalies 3 punkto ir 2 dalies nuostatas Juridinių asmenų registrui turi būti pateikiami:
- užsienio bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir metinis pranešimas (jeigu rengiamas) kartu su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas yra atliktas arba pagal įstatymus privalo būti atliktas), taip pat, jeigu sudaromi, metinis konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys ir konsoliduotasis metinis pranešimas (jeigu rengiamas) kartu su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas yra atliktas arba pagal įstatymus privalo būti atliktas), kurie yra sudaryti (parengti) ir atskleisti pagal valstybės, kurioje įsteigta užsienio bendrovė, teisę;
- jeigu šio Įstatymo 75 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytų užsienio bendrovių metinių finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas vadovaujantis kitokiais, negu Europos Sąjungoje taikomi, reikalavimais, turi būti sudarytas ir vietoj šio straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodyto užsienio bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio Juridinių asmenų registrui pateiktas užsienio bendrovės filialo metinių finansinių ataskaitų rinkinys. Užsienio bendrovės filialo metinių finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
Jeigu teikiamas užsienio bendrovės finansinių ataskaitų rinkinys, pranešimas ir auditoriaus išvada surašyti ne valstybine (lietuvių) kalba, kartu turi būti pridėti jų vertimai, pasirašyti vertėjo parašu.
Pateikimo tvarką, Vartotojo vadovą galite rasti Registrų centro interneto svetainėje.
Redaguota: 2023-11-30 13:47
Į viršų