Juridinių asmenų registras

Kada Juridinių asmenų registro tvarkytojas gali inicijuoti juridinio asmens likvidavimą?

Juridinio asmens likvidavimą Juridinių asmenų registro (toliau – JAR) tvarkytojo iniciatyva reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.70 straipsnis. Šio straipsnio tikslas – išregistruoti faktiškai veiklos nevykdančius juridinius asmenis.
 
Vadovaujantis CK 2.70 straipsnio 1 dalimi, JAR tvarkytojas turi teisę inicijuoti juridinio asmens likvidavimą, kai yra bent viena iš šių aplinkybių:
 
1) juridinis asmuo nepateikė CK 2.66 straipsnio 4 dalyje nustatytų dokumentų, t. y. metinės finansinės atskaitomybės dokumentų, per dvylika mėnesių nuo CK ar kituose įstatymuose nustatytų šių dokumentų pateikimo JAR terminų pabaigos;
2) nesuformuoti juridinio asmens valdymo organai ir dėl to jie negali priimti sprendimų ilgiau negu šešis mėnesius;
3) juridinio asmens valdymo organų narių ilgiau negu šešis mėnesius negalima surasti juridinio asmens buveinėje ir jų adresais, nurodytais JAR;
4) juridinis asmuo per penkerius metus neatnaujino savo duomenų JAR ir yra pagrindas manyti, kad šis juridinis asmuo jokios veiklos nevykdo;
5) politinė organizacija Lietuvos Respublikos politinių organizacijų įstatymo nustatyta tvarka vienerius metus nepateikė savo narių sąrašo;
6) akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės įstatinis kapitalas yra mažesnis už įstatymuose nustatytą minimalų įstatinio kapitalo dydį;
7) teismas priima nutartį atsisakyti iškelti nemokaus juridinio asmens bankroto bylą ir pavesti inicijuoti juridinio asmens likvidavimą JAR tvarkytojo iniciatyva ir apie tai praneša JAR tvarkytojui.
 
Esant bent vienai CK 2.70 straipsnio 1 dalyje numatytai aplinkybei, kaip minėta, JAR tvarkytojas inicijuoja juridinio asmens likvidavimą, kuris vykdomas CK 2.70 straipsnio 2–10 dalyse nustatyta tvarka. Detaliau ši procedūra reglamentuota Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“, (toliau – JAR nuostatų) 187–194 punktuose, Juridinių asmenų registro tvarkymo taisyklių, patvirtintų valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2019 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. VE-639 (1.3 E) „Dėl Juridinių asmenų registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, 55–62 punktuose.
 
Juridinio asmens likvidavimo JAR tvarkytojo iniciatyva procedūra pradedama JAR tvarkytojui išsiunčiant juridiniam asmeniui pranešimą apie numatomą inicijuoti juridinio asmens likvidavimą bei šį pranešimą paskelbiant JAR tvarkytojo leidžiamame elektroniniame informaciniame leidinyje (CK 2.70 straipsnio 2 dalis).
 
Pranešime apie numatomą inicijuoti juridinio asmens likvidavimą nurodoma (-os) CK 2.70 straipsnio 1 dalyje numatyta (-os) aplinkybė (-ės), dėl kurios (-ių) pradėta juridinio asmens likvidavimo JAR tvarkytojo iniciatyva procedūra. Kartu informuojama, kad per tris mėnesius nuo pranešimo apie numatomą inicijuoti juridinio asmens likvidavimą išsiuntimo ar viešo paskelbimo dienos JAR tvarkytojui nepateiktus CK 2.70 straipsnio 1 dalyje ar JAR nuostatuose nustatytų dokumentų, paneigiančių CK 2.70 straipsnio 1 dalyje nurodytų aplinkybių buvimą, JAR tvarkytojas priims sprendimą inicijuoti juridinio asmens likvidavimą ir įregistruos teisinį statusą „inicijuojamas likvidavimas“ (CK 2.70 straipsnio 3 dalis).

Redaguota: 2024-02-22 13:22
Į viršų