Juridinių asmenų registras

Kokie dokumentai turi būti pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui per tris mėnesius nuo pranešimo apie numatomą inicijuoti juridinio asmens likvidavimą išsiuntimo ar viešo paskelbimo?

Juridinio asmens likvidavimą Juridinių asmenų registro (toliau – JAR) tvarkytojo iniciatyva reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.70 straipsnis.
 
CK 2.70 straipsnio 1 dalyje numatytos aplinkybės, kurioms esant JAR tvarkytojas turi teisę inicijuoti juridinio asmens likvidavimą.
 
Vadovaujantis CK 2.70 straipsnio 2 dalimi, juridinio asmens likvidavimo JAR tvarkytojo iniciatyva procedūra pradedama JAR tvarkytojui išsiunčiant juridiniam asmeniui pranešimą apie numatomą inicijuoti juridinio asmens likvidavimą bei šį pranešimą paskelbiant JAR tvarkytojo leidžiamame elektroniniame informaciniame leidinyje.
 
Pranešime apie numatomą inicijuoti juridinio asmens likvidavimą nurodoma (-os) CK 2.70 straipsnio 1 dalyje numatyta (-os) aplinkybė (-ės), dėl kurios (-ių) pradėta juridinio asmens likvidavimo JAR tvarkytojo iniciatyva procedūra. Kartu informuojama, kad per tris mėnesius nuo pranešimo apie numatomą inicijuoti juridinio asmens likvidavimą išsiuntimo ar viešo paskelbimo dienos JAR tvarkytojui nepateiktus CK 2.70 straipsnio 1 dalyje ar Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“, (toliau – JAR nuostatai) nustatytų dokumentų, paneigiančių CK 2.70 straipsnio 1 dalyje nurodytų aplinkybių buvimą, JAR tvarkytojas priims sprendimą inicijuoti juridinio asmens likvidavimą ir įregistruos teisinį statusą „Inicijuojamas likvidavimas“ (CK 2.70 straipsnio 3 dalis).
 
Tai, kokie dokumentai turi būti pateikti JAR tvarkytojui, priklauso nuo to, kokiu pagrindu vadovaujantis (t. y. kuriai CK 2.70 straipsnio 1 dalyje numatytai aplinkybei esant) JAR tvarkytojas pradėjo juridinio asmens likvidavimo JAR tvarkytojo iniciatyva procedūrą.
 
Siekiant paneigti CK 2.70 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą aplinkybę – pateikiami praėjusių finansinių metų finansinės atskaitomybės dokumentai, detalizuoti Juridinių asmenų registro nuostatų  120 ir 127 punktuose.
 
Siekiant paneigti CK 2.70 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytą aplinkybę – pateikiamas prašymas įregistruoti ar įrašyti pakeitimus (prašymo forma – JAR-1 arba JAR-3) ir juridinio asmens organo arba juridinio asmens dalyvių (jeigu juridinio asmens organai nesudaromi), arba savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimą pakeisti juridinio asmens JAR duomenis patvirtinantis dokumentas.
 
Siekiant paneigti CK 2.70 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytą aplinkybę – pateikiamas prašymas įregistruoti ar įrašyti pakeitimus (prašymo forma – JAR-1 arba JAR-3) ir kiti su duomenų ar dokumentų pakeitimais susiję dokumentai, detalizuoti JAR nuostatų 139 punkte, arba patvirtinimas, kad JAR nurodytu juridinio asmens elektroninio pristatymo dėžutės adresu, juridinio asmens buveinės ar juridinio asmens valdymo organų narių adresais, nurodytais JAR, gautas JAR tvarkytojo pranešimas apie numatomą inicijuoti juridinio asmens likvidavimą.
 
Siekiant paneigti CK 2.70 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytą aplinkybę – pateikiamas prašymas įregistruoti ar įrašyti pakeitimus (prašymo forma – JAR-1 arba JAR-3) ir kiti su duomenų ar dokumentų pakeitimais susiję dokumentai, detalizuoti JAR nuostatų 139 punkte, arba patvirtinimas, kad juridinis asmuo vykdo veiklą (jei JAR įregistruoti ir įrašyti visi privalomi duomenys  ir jie nepasikeitė).
 
Siekiant paneigti CK 2.70 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytą aplinkybę – Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai Lietuvos Respublikos politinių organizacijų įstatymo nustatyta tvarka pateikiamas politinės partijos ar politinio komiteto narių sąrašas.
 
Siekiant paneigti CK 2.70 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodytą aplinkybę – pateikiamas prašymas įregistruoti pakeitimus (prašymo forma – JAR-1), visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą padidinti įstatinį kapitalą ir pakeisti įstatus patvirtinantis dokumentas, pakeisti įstatai ir kiti dokumentai, detalizuoti JAR nuostatų 142 punkte.
 
Esant CK 2.70 straipsnio 1 dalies 7 punkte nurodytai aplinkybei – pateikiamas patvirtinimas, kad juridinis asmuo vykdo veiklą ir galės atsiskaityti su kreditoriais, arba teisme priimto prašymo iškelti juridiniam asmeniui nemokumo bylą, kuriame nurodoma, kad bus sumokėta teismo nustatyta suma, reikalinga bankroto proceso administravimo išlaidoms apmokėti, kopija.
 
JAR tvarkytojas per trijų mėnesių terminą negavęs aukščiau nurodytų dokumentų, kaip minėta, priims sprendimą inicijuoti juridinio asmens likvidavimą ir įregistruos teisinį statusą „Inicijuojamas likvidavimas“.
 
Pažymėtina, kad juridiniam asmeniui įregistravus teisinį statusą "Inicijuojamas likvidavimas", inicijuojamas juridinio asmens likvidavimas galės būti atšauktas, teisinis statusas "Inicijuojamas likvidavimas' išregistruotas tik teismine tvarka, kaip įtvirtinta CK 2.70 straipsnio 5–6 dalyse.

Pagal Civilinio proceso kodekso 580 straipsnio 4 dalį  prašymas atšaukti inicijuojamą juridinio asmens likvidavimą  paduodamas juridinio asmens buveinės apylinkės teismui.

 
Redaguota: 2024-02-22 14:31
Į viršų