Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kokius dokumentus reikia pateikti, norint Nekilnojamojo turto registre pakeisti statinio kadastro duomenis, pakeitus stogo dangą?

Asmuo, norintis pakeisti Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinio kadastro duomenis, pakeitus stogo dangą (nekeičiant stogo konstrukcijos ir neatliekant kitų statybos darbų, išskyrus paprastąjį remontą), Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje kartu su prašymu turi pateikti atnaujintą statinio kadastro duomenų bylą, kurią rengia matininkai, nurodyti Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 straipsnyje, ir statybos (stogo dangos keitimas — paprastasis  remontas) užbaigimą patvirtinančius dokumentus; statytojo surašyta deklaraciją apie statybos užbaigimą, įregistruotą Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos, kurioje nurodyti statybą leidžiantys dokumentai (jei privalomi), kaip nustatyta Statybos įstatymo 28 straipsnio 4 dalyje.
Asmenys, teikdami prašymą įrašyti/pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis Nekilnojamojo turto registre, neturi teikti spausdintinės nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos, nes jos elektroniniai dokumentai prieš tai turi būti patalpinti Nekilnojamojo turto registro posistemėje "Matininkas".

Papildoma informacija:

Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnyje nurodyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą ir jų pakeitimo teisiniai pagrindai.
Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 841.2 papunktyje detalizuojamas dokumentų, kurie turėtų būti pateikiami nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į kadastrą tam tikrais atvejais, sąrašas.

Statybos užbaigimo tvarką reglamentuoja Statybos įstatymo 28 straipsnis ir Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.

Deklaracijos apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą rekvizitai patvirtinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. lapkričio 27 d.  įsakymu  Nr. 1V-152 „Deklaracijos apie statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) (kai statybą numatyta užbaigti etapais) statybos užbaigimą / statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) / patalpos (-ų) paskirties pakeitimą rekvizitus". 
Redaguota: 2022-02-23 11:47
Į viršų