Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kaip užregistruoti paveldėjimo būdu įgytas nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą?

Nekilnojamojo turto registro nuostatų  27 punkte nurodyta, kad, jeigu daiktinė teisė į nekilnojamąjį daiktą, šios teisės suvaržymai, juridiniai faktai atsiranda nuo notarine forma patvirtinto sandorio sudarymo arba išduodamas paveldėjimo teisės liudijimas ir (arba) nuosavybės teisės liudijimas, prašymas įregistruoti daiktines teises, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus ir dokumentai, patvirtinantys daiktinių teisių, šių teisių suvaržymų, juridinių faktų atsiradimą, teritoriniam registratoriui perduodami tik iš notaro biuro nuotolinio ryšio priemonėmis (toliau – per notarą). Prašymą įregistruoti daiktines teises, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus notaras teritoriniam registratoriui perduoda nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 24 valandas nuo sandorio patvirtinimo ar paveldėjimo teisės liudijimo ir (arba) nuosavybės teisės liudijimo išdavimo Centrinio registratoriaus nustatyta tvarka. Notarine forma patvirtinti dokumentai, patvirtinantys daiktinių teisių, šių teisių suvaržymą, juridinių faktų atsiradimą, per notarą teritoriniam registratoriui pateikiami elektroninio dokumento pavidalu.

Asmuo, norintis Nekilnojamojo turto registre įregistruoti savo nuosavybės teises į nekilnojamąjį daiktą, įgytas iki 2015 m. lapkričio 1 d. paveldėjimo (pagal įstatymą, ar testamentą) būdu, Registrų centrui turi paduoti prašymą. Kartu su prašymu nekilnojamojo turto registro tvarkytojui turi būti pateikti teisės aktų reikalavimus atitinkantys dokumentai, patvirtinantys nuosavybės teisių atsiradimą; šiuo atveju paveldėjimo (pagal įstatymą ar testamentą)  teisės liudijimas.
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad nuosavybės teisės, įgytos iki 2015 m. lapkričio 1 d. Nekilnojamojo turto registre turi būti įregistruotos per vienerius metus nuo 2015-11-01.

Prašymas  gali būti pateikiamas bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje
 asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Elektroninių ryšių priemonėmis teikiamą prašymą asmuo turi pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu. Asmens prašymas, perduotas paštu, ar elektroninėmis ryšių priemonėmis laikomas pateiktu, jeigu prašyme nurodyta įsipareigojimas apmokėti už atliktus darbus, parengtų dokumentų atsiėmimo vieta arba jų pateikimo būdas, galima identifikuoti pareiškėją ir pateikti aukščiau nurodyti dokumentai.

Dokumento, patvirtinančio nuosavybės teisių atsiradimą, pateikiamas tik originalas arba įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas jo nuorašas. Dokumentai gali būti rašytiniai ir elektroniniai. Elektroniniai dokumentai turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, arba gali būti pateikiamos skaitmenine forma rašytinių dokumentų kopijos, patvirtintos saugiu elektroniniu parašu, kaip nurodyta
Nekilnojamojo turto registro nuostatų 38 punkte.

Pažymėtina, kad, kai daiktinės teisės, šių teisių suvaržymai, juridiniai faktai asmenims atsiranda nuo 2015-11-01,  prašymą teritoriniam registratoriui paduoda ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nuosavybės teisių atsiradimo.
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Nuostatų 391 punkte nurodytos prašymo Nekilnojamojo turto registre įregistruoti daiktines teises, tų teisių suvaržymus, juridinius faktus padavimo termino praleidimo pasekmės. Jeigu asmuo prašymą įregistruoti daiktines teises pateikia praleidęs nustatytus prašymo padavimo terminus, atlyginimas už daiktinių teisių, šių teisių suvaržymų ir juridinių faktų įregistravimą, apskaičiuotas Registro tvarkytojo, didinamas 100 procentų.

Pažymėtina, kad šis atlyginimo padidinimas už registravimo darbus netaikomas, kai prašymą teikiantys asmenys negali įvykdyti numatytos prievolės laiku, pateikdami šio veiksmo atlikimą trukdančius įrodymus, apibrėžtus Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybės taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 "Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo". Tokiu atveju pareiškėjas kreipiasi į teritorinį registratorių su atskiru motyvuotu prašymu (ir prie jo pridėtais dokumentais) netaikyti dvigubo atlyginimo tarifo.

Nuosavybės teisių registravimas Nekilnojamojo turto registre  bendra tvarka yra atliekamos per 10 darbo dienų. Kliento pageidavimu registravimo paslaugos gali būti atliekamos  ir skubos tvarka. Tokiu atveju už įregistravimą mokami tokio dydžio priedai:

  • per 3 darbo dienas – 30 procentų atlyginimo;
  • per 2 darbo dienas – 50 procentų atlyginimo;
  • per 1 darbo dieną – 100 procentų atlyginimo.
Informaciją apie registravimo darbų įkainius pateikiame šioje  nuorodoje.

 


Redaguota: 2021-08-06 12:15
Į viršų