Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kokius veiksmus reikia atlikti norint pakeisti statinių paskirtį?

Statinių paskirties keitimas yra vykdomas vadovaujantis Statybos  įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 "Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka"  (toliau - Reglamentas) IX skyriaus  nuostatomis ir reikalavimais.

Nekilnojamojo turto registre įregistruoto nekilnojamojo daikto kadastro duomenys keičiami nekilnojamojo daikto savininkui pateikus prašymą. Kartu su prašymu pakeisti nekilnojamojo daikto  kadastro duomenis po paskirties pakeitimo Registrų centro klientų aptarnavimo padaliniui turi būti pateikiama atnaujinta kadastro duomenų byla, parengta matininkų, nurodytų  Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 straipsnyje, ir  paskirties pakeitimą patvirtinantys dokumentai.  Pagal dabar galiojančią Statybos įstatymo nuostatą keičiant statinių paskirtį, kai atliekami tik statinio paprastojo remonto darbai arba statybos darbai iš viso neatliekami, statyba užbaigiama, aplinkos ministro nustatyta tvarka surašius deklaraciją apie statybos užbaigimą (kai ji privaloma), statinio (dalies) ekspertizės rangovui patvirtinus deklaraciją apie statybos užbaigimą ir ją įregistravus Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“.
 
Papildomai informuojame, kad, kad konsultacijas, susijusias su statinių projektavimu, statyba, naudojimu ir visų šių veiklų priežiūra teikia Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (VTPSI) specialistai, info@vtpsi.lt, tel. (8 5) 207 3333.

Asmenys, teikdami prašymą įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis Nekilnojamojo turto registre, neturi teikti spausdintinės nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos, nes jos elektroniniai dokumentai prieš tai turi būti patalpinti Nekilnojamojo turto registro posistemėje "Matininkas" .

Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnyje nurodyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą ir jų pakeitimo teisiniai pagrindai. Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 84-1.2 papunktyje detalizuojamas dokumentų, kurie turėtų būti pateikiami nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į kadastrą tam tikrais atvejais, sąrašas.

Statybos užbaigimo tvarką reglamentuoja Statybos įstatymo 28 straipsnis ir Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 "Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas".

 

 

 

Redaguota: 2023-06-01 15:20
Į viršų